Visualització de contingut web

Declaracions Institucionals

Ací pot consultar les últimes declaracions institucionals del Consell. També pot utilitzar el cercador de declaracions institucionals fetes pel Consell des del 2006 introduint una paraula clau del títol o tema d'interés.

Declaració institucional d'emergència climàtica.

Declaració institucional d'emergència climàtica.

Órgan: Consell

Data: 06/09/2019
Localitat: VALÈNCIA

Temes: emergència climàtica; sostenibilitat; medi ;


Text:

 

El Consell és conscient del greu impacte que el canvi climàtic està provocant i provocarà al planeta, així com al nostre territori, tal i com afirma el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), que ha constatat que el calfament del sistema climàtic és inequívoc, i té una clara influència humana. S'espera que l'emissió contínua de gasos d'efecte d'hivernacle cause un calfament superior i canvis duradors en tots els components del sistema climàtic, i afecte tant a persones com a ecosistemes, tal com ja s'ha es constata en canvis observats sense precedents en milers d'anys.

Entre les evidències i els efectes que el canvi climàtic presenta al nostre territori es troben: l'augment general de les temperatures, la disminució de les precipitacions, l'aridificació del territori, l'augment del nivell del mar, l'aparició d'espècies invasores i de malalties noves, així com l'augment de la intensitat dels esdeveniments extrems, com ara onades de calor. Tot això, repercuteix inevitablement en la societat, la salut, els ecosistemes, l'economia, la cultura, els serveis, les infraestructures i, en general, a l'accés als recursos primaris.

El nostre territori està situat en un espai geogràfic considerat molt vulnerable al calfament global i que es pot vore afectat seriosament d'ara a final de segle, sobretot pel que fa a la disminució dels recursos hídrics, les sequeres prolongades, la regressió de la costa, i les pèrdues de biodiversitat i d'ecosistemes.

El Consell constata que afrontar un context tan complex, estructural i interdependent requereix un enfocament diferent a escala global, molt més integrador, coherent i ampli, alineat amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, dins del Marc de Polítiques d'Energia i Canvi Climàtic de la Unió Europea, i els compromisos nacionals.

Així s'ha elaborat l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030, en coordinació amb tots els departaments del Consell amb competències o afectats per aquesta estratègia, en un procés participatiu amb el Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient. Aquesta estratègia valenciana és un element clau per assolir la minimització de les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH) i augmentar la resiliència del nostre territori davant els efectes del canvi climàtic. En definitiva, per a avançar cap a un territori més sostenible, a través de la mitigació, l'adaptació, i la investigació, sensibilització i cooperació, tot, entenent la necessitat de polítiques transversals i cooperació a totes les escales.

Així mateix, el Consell assumeix la responsabilitat de donar un major impuls a la lluita contra el canvi climàtic, establint com a primer eix dins de la seua agenda política la "Transició Ecològica i lluita contra l'emergència climàtica".

Des del Consell s'ha acordat accelerar l'acció enfront del que segurament serà el repte més gran per a la humanitat i declarar formalment l'emergència climàtica, responent també a la demanda de la societat civil i dels moviments socials establerts a la geografia valenciana, tant els de llarga tradició com els més recents focalitzats a la lluita contra el canvi climàtic.

La declaració d'emergència climàtica suposa assumir com a pròpia la responsabilitat d'abordar la crisi ecològica i l'enorme canvi necessari des de les competències pròpies i liderant l'acció al territori valencià.

Davant l'emergència climàtica el Consell es compromet a:

 • Impulsar la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integral d'Energia i Clima, per avançar en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts netes en 2050.
 • Augmentar la consciència de la ciutadania, i propiciar una actitud crítica i transformadora de la ciutadania i de les administracions públiques a través de l'educació ambiental reglada i no reglada.
 • Fomentar la gestió democràtica i comunitària de l'energia, impulsant la producció i distribució d'energia renovable conjuntament amb les entitats locals i la societat civil i empresarial.
 • Assegurar que la declaració d'emergència climàtica es tinga en compte en el disseny, desenvolupament i aplicació de les diferents polítiques públiques sectorials especialment en allò atinent a indústria, transports, territori, urbanisme, habitatge, medi ambient, ocupació, salut, recerca i desenvolupament.
 • Treballar amb els distints sectors econòmics, com són en els sectors industrials i de serveis, per integrar els principis d'Economia Circular i Transició Energètica i aconseguir una política de residus zero.
 • Garantir un model de mobilitat urbà i interurbà sostenible, amb polítiques públiques coordinades entre diferents administracions.
 • Coordinar-se amb la resta d'administracions estatals, autonòmiques i locals, alineades amb les directrius europees per crear un entorn resilient tenint en compte la vulnerabilitat pròpia del nostre territori.
 • Posar en valor el paper dels recursos forestals i el territori rural com a embornals de carboni i frenar la pèrdua de biodiversitat, així com lluitar contra espècies invasores.
 • Prestar especial atenció i garantir el paper en l'adaptació al canvi climàtic dels recursos hídrics i el cicle integral de l'aigua.
 • Instar a les Corts a celebrar cada any un ple monogràfic sobre el canvi climàtic i sobre la situació actual, escenaris futurs i evolució de les polítiques i mesures de mitigació i adaptació.
 • Fer el seguiment i avaluació dels diferents indicadors de l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 i del compliment dels seus objectius.
 • Revisar la legislació vigent amb la finalitat d'identificar aquelles normes que afavorisquen l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle o dificulten combatre els efectes del canvi climàtic.
 • Garantir la justícia social en el procés de transició ecològica, reduint la vulnerabilitat d'aquells sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic i a aquells altres als que aquesta transició pot afectar en major grau.
 • Treballar en el disseny d'una fiscalitat climàtica, entre altres, identificant i desbloquejant fons de finançament per a inversions en projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
 • Elaborar un Pla per aconseguir la neutralitat de l'Administració de la Generalitat en emissions de GEH per 2025.

Peu de pàgina

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: març 2019
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una declaració
Data d'actualització: d'acord amb l'última declaració publicada
Fonament: art. 37.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)