Visualització de contingut web

Comissions de Transparència

Regulades en la disposició addicional sexta de la Llei 2/2015, de 2 d'abril i en l'art. 68 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, que establix que en l'àmbit de cada departament del Consell i els seus organismes autònoms dependents es constituirà una comissió a fi de coordinar en el seu respectiu àmbit les accions i mesures en matèria de transparència i reutilització de dades obertes.

En la resta d'ens del sector públic instrumental es constituirà una comissió tècnica semblant.

Les comissions de transparència tenen les següents funcions:

 • Impulsar actuacions de difusió i coneixement a les persones empleades públiques del seu àmbit en les matèries de transparència i bon govern.
 • Vetlar pel compliment de les obligacions en matèria de publicitat activa, accés a la informació pública i reutilització en l'àmbit de la seua competència.
 • Proposar noves actuacions en matèria de transparència en l'àmbit de la seua competència.
 • Totes aquelles que siguen necessàries per a assegurar una correcta aplicació de les disposicions en matèria de transparència en el seu àmbit d'actuació administrativa.

 

COMISSIONS CONSELLERIES

 • Presidència de la Generalitat

Membres     Convocatòries    Actes

 • Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Membres     Convocatòries    Actes

 • Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Membres     Convocatòries    Actes

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Membres     Convocatòries  (02.05.2018)  (18.05.2018)    Actes  (02.05.2018)  (18.05.2018)

 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Membres     Convocatòries    Actes

 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Membres     Convocatòries    Actes

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Membres     Convocatòries    Actes

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Membres     Convocatòries    Actes

 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Membres     Convocatòries    Actes

 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Membres     Convocatòries    Actes

 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Membres     Convocatòries    Actes

 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Membres     Convocatòries    Actes