Visualització de contingut web

Codi de bon govern

CARPETA DE L'ALT CÀRREC DE LA GENERALITAT

Les persones que accedeixen a un càrrec dins de la Generalitat i del seu sector públic instrumental deuen acatar una serie de preceptes continguts en les normes que regulen la transparència, els conflictes d'interessos, el bon govern i la integritat en l'exercici de les funcions públiques, normes que estableixen un marc de drets i obligacions tant durant l'exercici del càrrec com al cessament.

Amb l'objectiu de facilitar el compliment d'aquestes normes s'ha dissenyat la "Carpeta de l'Alt Càrrec" que pretén ser una guia per a les persones que inicien la seua activitat en un lloc de responsabilitat dins de l'Administració de la Generalitat.

 

Data de creació: abril 2020
Data d'actualització del text: maig 2020
Fonament: acció 4.1.49 del I Plan biennal de transparència 2019-2021

ADHESIÓ AL CODI DE BON GOVERN DE LA GENERALITAT

El Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat pretén dotar els alts càrrecs d'un instrument que guie les seues actuacions amb l'objectiu de fer unes administracions públiques integres, eficaces i eficients.

Amb l'entrada en vigor del Codi de Bon Govern, a més de respondre al mandat de l'article 27 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, es perseguix promoure la millora de la qualitat democràtica i la generació de vincles de confiança entre les institucions i la ciutadania.

Este Codi combina normes de caràcter clarament jurídic amb criteris de conducta, valors democràtics i principis ètics com la integritat, la sobrietat, l'exemplaritat, la responsabilitat i la cooperació, elevant-los a obligatori compliment per a els alts càrrecs de la Generalitat i del seu sector públic instrumental i per a totes les persones que s'adherisquen voluntàriament.

Codi de Bon Govern de la Generalitat

 

AVALUACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL CODI DE BON GOVERN:

*Tal com regula el Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, les persones que s'adherisquen de manera voluntària al Codi de Bon Govern de la Generalitat i desitgen que es publique en el portal de transparència de la Generalitat Valenciana, GVA Oberta, poden remetre el document firmat a l'adreça de correu electrònic portaltransparencia@gva.es

 

Data de creació: setembre 2016
Periodicitat: la informació s'actualitza cada vegada que un alt càrrec de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental o assimilat, és nomenat o cessat.
Data d'actualització: maig 2021

PUBLICACIÓ EN EL DOGV DE LES DECLARACIONS PRESENTADES EN EL REGISTRE D'ACTIVITATS I DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS D'ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

Resolució de 23 de febrer de 2017, de la directora general de Transparència i Participació, per la qual s'ordena la publicació de les declaracions d'activitats, de béns i interessos y de rendes percebudes efectuades davant del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental.

Resolució de 21 de febrer de 2018, de la directora general de Transparència i Participació, per la qual s'ordena la publicació de les declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes efectuades davant del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental, durant l'any 2017.

Resolució de 14 de febrer de 2019, del director de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos de la Generalitat, per la qual s'ordena la publicació de les declaracions d'activitats, de béns i interessos de rendes percebudes efectuades davant el Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials de determinats alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, durant l'any 2018.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de febrer de 2019, del director de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos de la Generalitat, per la qual s'ordena la publicació de les declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes efectuades davant el Registre d'activitats i de béns i drets patrimonials de determi-nats alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, durant l'any 2018.


Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data de creació: febrer 2017
Periodicitat: anual
Data d'actualització: abril 2019
Fonament: art. 27 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i el Decret 56/2016, del Consell. de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat (DOGV núm. 7781 de 13.05.2016). Indicador dccaa316 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 19 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional. Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i Transparència Internacional Espanya (9 de desembre de 2015)