Visualització de contingut web

Volum pressupostari de contractes

Volum pressupostari de contractes

Més info

Procediment:

Obert:

En el procediment obert tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

Adjudicació directa prèvia consulta a una o a diverses empreses:

Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació, complint amb les normes establides.
Es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracte d'altres contractes.

Basat en acord marc celebrat amb un únic empresari o amb diversos empresaris:

Els òrgans de contractació del sector públic podran concloure acords marc amb un o més empresaris a fi de fixar les condicions a què hauran d'ajustar-se els contractes que pretenguen adjudicar durant un període determinat, sempre que el recurs a estos instruments no s'efectue de forma abusiva o de manera que la competència es veja obstaculitzada, restringida o falsejada.

Negociat:

En el procediment negociat l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament triat per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o més d'ells.

Restringit:

En el procediment restringit només podran presentar proposicions aquells empresaris que, a la seua sol·licitud i en atenció a la seua solvència, siguen seleccionats per l'òrgan de contractació. En este procediment estarà prohibida tota negociació dels termes del contracte amb els sol·licitants o candidats.

Poder adjudicador no Administració Pública:

Els poders adjudicadors que no tinguen el caràcter d'Administracions Públiques aplicaran, per a l'adjudicació dels seus contractes, les normes especificades per a ells en el LCSP.
Entre altres, l'adjudicació estarà sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació

Tramitació d'emergència:

Quan l'Administració haja d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de necessitats que afecten la defensa nacional, la qual cosa suposarà ajustar-se a un règim excepcional.

Volum pressupostari de contractes - peu

 

 

En els últims anys, la regulació jurídica d'aquesta matèria ha patit nombroses modificacions, a causa de la situació de crisi econòmica i a l'obligació de complir amb les exigències del Dret comunitari, per mitjà de la transposició de directives.

Actualment la norma de referència en la matèria és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara en avant, LCSP).

Són contractes del sector públic i, en conseqüència, estan sotmesos a la LCSP en la forma i termes previstos en la mateixa, els contractes onerosos, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, que celebren els ens, organismes i entitats que conformen la Generalitat (conselleries i assimilats) i el seu sector públic instrumental.

 

Font: òrgan competent en matèria de contractació
Data d'actualització: maig 2022
Periodicitat: anual
Data de creació: juny 2014 
Fonament jurídic: art. 20.1.s) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)