Visualització de contingut web

TEP - Transparència Entitats Privades

Les entitats privades que perceben ajudes o subvencions estan obligades a publicar en internet determinada informació d'acord amb la normativa en matèria de transparència. La difusió d'aquesta informació es pot realitzar a través de les corresponents pàgines web de les entitats. No obstant això, també poden complir amb aquesta obligació utilitzant la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades que la Generalitat posa a la seua disposició. 

Presentació TEP – Plataforma Transparència Entitats Privades. Visualitza el vídeo de presentació de TEP (02.02.2022)

Vídeo de la jornada de presentació de TEP en llenguatge de signes a 2 de febrer de 2022

 

 

TEP - Transparencia Entidades Privadas - Texto

QUÈ ÉS TEP?

La plataforma TEP - Transparència Entitats Privades està dirigida a entitats privades i persones jurídiques que tenen l'obligació de publicar determinada informació pel fet de ser beneficiàries d'ajudes o subvencions públiques, sempre que es troben compreses en algun dels següents supòsits establits per la normativa:

ENTITATS PRIVADES I PERSONES JURÍDIQUES OBLIGADES

 • Entitats privades que perceben durant un any una quantia superior a 50.000 € en ajudes i subvencions d'entitats públiques de la Comunitat Valenciana. 
 • Entitats privades que perceben durant any una quantia superior a 100.000 € en ajudes i subvencions de qualsevol entitat pública (estatal, autonòmica o local). 
 • Entitats privades que perceben durant any una quantia de 5.000 € o superior en ajudes i subvencions de qualsevol entitat pública (estatal, autonòmica o local) i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals.
Aquestes quanties es refereixen a la suma de les ajudes o subvencions percebudes durant 1 any natural (de l'1 de gener al 31 de desembre) de les administracions públiques.

OBLIGACIONS DE PUBLICACIÓ

Aquestes entitats tenen la obligació de donar una publicitat adequada a la subvenció fent pública determinada informació:

Informació institucional, organitzativa i de planificació:

 • Funcions que desenvolupen
 • Normativa d'aplicació
 • Estructura organitzativa, amb organigrama, responsables i perfil i trajectòria professional

 

Informació econòmica i pressupostària:

 • Contractes amb administracions públiques
 • Convenis amb administracions públiques
 • Subvencions i ajudes procedents d'administracions públiques
 • Pressupostos i informació sobre execució
 • Comptes anuals i informes d'auditoria i de fiscalització
 • Retribucions anuals dels càrrecs i responsables i indemnitzacions per abandó del càrrec

 

ACCÉS A LA PLATAFORMA

Per a donar d'alta l'entitat el primer accés ha de fer-ho la persona representant que pot accedir amb:

 • Certificat de representant, a través de la pestanya Cl@ve
 • Certificat personal digital, a través de la pestanya Certificat digital

L'entitat queda registrada en la plataforma des del primer accés del representant sense la intermediació de l'Administració.

Una vegada donada d'alta l'entitat en la Plataforma TEP, la persona representant pot autoritzar altres usuaris, per a això donarà d'alta al nou usuari utilitzant l'opció ‘Gestió usuari'. Aquest nou usuari podrà accedir a la plataforma amb el seu Certificat personal digital.

PUBLICACIÓ EN GVA OBERTA

Les dades que s'introduïsquen en la plataforma TEP es publicaran en el Portal de transparència – GVA Oberta de la Generalitat, excepte aquells relatius als usuaris. La informació sobre l'entitat es farà pública en l'actualització següent de la Plataforma que es realitza cada 60 minuts. Si vol consultar les dades accedisca a https://gvaoberta.gva.es/va/consulta-entitats-tep

 

TEP (2)

NORMATIVA

CRITERIS INTERPRETATIUS

 

pie_pagina_TEP

Font: Òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: Octubre 2023
Periodicitat: ---
Data de creació: febrer de 2022
Fonament jurídic: art. 4.2. i disposició addicional segona apartat 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i art. 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10/12/2013) (Text en castellà) .