SUGGERIMENTS I PROPOSTES DE MILLORA SOBRE EL PORTAL GVA OBERTA

Dudas y sugerencias GVAOberta

Prova de verificació
 

Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

Marc normatiu:

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, per la qual s'adapta a l'ordenament jurídic espanyol el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractats per la Generalitat per a procedir a la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat).

Titularitat del Portal de Transparència, GVA Oberta, i del Portal de Dades Obertes de la Generalitat:

La Direcció General de Transparència i Participació és l'òrgan titular de GVA Oberta - Portal de Transparència i del Portal de Dades Obertes de la Generalitat. Aquests portals contenen enllaços a llocs web d'entitats terceres, la política de privacitat de les quals no és responsabilitat de la Direcció General de Transparència y Participació.

Política de privacitat:

A continuació, us oferim informació sobre la política de protecció de dades de la Direcció General de Transparència i Participació.

Finalitat del tractament:

- El registre i tramitació de les peticions d'accés a la informació pública realitzades per la ciutadania a l'empara de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat.

- El registre i tramitació dels suggeriments i propostes de millora sobre  GVA Oberta - Portal de Transparència i el Portal de Dades Obertes.

- El registre i anàlisi de les dades sobre analítica web.

Legitimació:

El tractament de les seus dades per part de la Direcció General de Transparència i Participació es realitza per al compliment de les obligacions de publicitat activa, el dret d'accés a la informació pública i la reutilització de la informació.

Així quan la finalitat del tractament requerisca el seu consentiment el mateix haurà de ser donat mitjançant una clara acció afirmativa.

Drets de les persones interessades:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que es duguen a terme de les seues dades per part de la conselleria o organisme que gestione la seua sol·licitud. Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria o organisme que gestione la seua sol·licitud, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.

Consulte l'informació addicional sobre el tractament de dades personals en la Generalitat.  

Conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per tal d'acomplir amb la finalitat per la qual s'arrepleguen i per tal de determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la seua finalitat. A més, s'atendrà als períodes establits en la normativa d'arxius i documentació, així com en el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (d'ara endavant Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell) i el Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.

Comunicació de les dades:

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, llevat d'obligació legal, entre les quals poden identificar-se les comunicacions al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, el Síndic de Greuges, els jutges i tribunals.

Analítica web:

Amb la finalitat d'oferir una transparència adaptable i amb l'objecte de publicar les dades estadístiques sobre l'ús de GVA Oberta - Portal de Transparència i del Portal de Dades Obertes de la Generalitat, s'arrepleguen a través de Google Analytics i s'analitzen les dades sobre visites, visitants, pàgines vistes, pàgines vistes per visita, durada de la visita, dia amb més visites, percentatge de rebot de la pàgina d'inici, percentatge de nous visitants, les 10 seccions més vistes de GVA Oberta, les 5 primeres ciutats d'origen de les visites, el nombre de visites per tipus de trànsit i el nombre de sessions per tipus de dispositiu de consulta.

La Direcció General de Transparència i Participació no utilitza cookies per arreplegar informació dels usuaris, ni registra les adreces IP -Protocol d'Internet- d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del portal i la utilització de les diverses opcions i utilitats del portal).

Avís legal:

GVA Oberta - Portal de Transparència i el Portal de Dades Obertes de la Generalitat, són de titularitat de la Direcció General de Transparència i Participació, amb domicili en el Passeig de l'Albereda, 16, 46010 - València, i estan constituïts pels llocs webs associats als dominis https://gvaoberta.gva.es i http://www.dadesobertes.gva.es.

Propietat intel·lectual i industrial:

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos i marques, entre altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a la Generalitat, i quan siga procedent al seu sector públic instrumental, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Reutilització de la informació pública:

Sense perjuí del que preveu la normativa en matèria de reutilització de la informació pública, la modalitat general bàsica i prioritària per a la posada a disposició de la informació reutilitzable serà sense subjecció a condicions específiques ni llicències prèvies, aplicant-se únicament les condicions generals arreplegades en l'article 63 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell.