Visualització de contingut web

Subvencions a municipis i entitats locals menors

Les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana, de forma conjunta amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, han convocat ajudes dirigides a les entitats locals de cadascuna de les províncies per a la realització de projectes i actuacions destinades al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern.

Pots trobar més informació en els següents enllaços:

 

 

 

Font: órgans competents en matèria de transparència i butlletins oficials 
Periodicitat: anual
Data de creació: febrer 2021
Fonament jurídic: art. 23 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)