Visualització de contingut web

Societats mercantils

PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE LA GVA 

Les entitats integrades en el sector públic instrumental empresarial d'acord amb el que s'estableix en la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat Valenciana, de la hisenda pública, del sector públic instrumental i subvencions, elaboraran una proposta de pressupost d'explotació que detallaran els recursos i dotacions anuals corresponents. Així mateix, formularan una proposta de pressupost de capital amb el mateix detall que s'integraran en els pressupostos consolidats de la Generalitat (art. 52).

En el TOM IV DEL SECTOR PUBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT DE LLEI DE PRESSUPOSTOS es recullen aquests aspectes de caràcter econòmic-financer i pressupostari.

Seleccionarem: Ent. Dcho. Públ. I Societats Mercantils

Dins de cada empresa mercantil podem accedir a les diferents fitxes per a trobar la informació:

E.R.D: Estat de recursos i dotacions 

Objectius: La memòria d'actuacions

Annex Objectius: Annex memòria d'actuacions

Pressupostos: podem consultar tant el finançament com les inversions d'aquestes societats mercantils.

 

 

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: desembre 2022
Periodicitat: anual
Data de creació: desembre 2022
Fonament jurídic: art. 17.2.a) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)