Visualització de contingut web

Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública

En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).

 

 

Dades de la sol·licitud

Mostrant 1.981 - 2.010 de 2.072 resultats
de 70
Data sol·licitud Department / Organisme Informació sol·licitada Tema Província Data de la resolució Sentit de la resolució Causa de desestimació / inadmissió Termini de resposta
09/05/2024 Conselleria de Justícia i Interior

Número de denuncias que han llegado a las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito de la Generalitat Valenciana (OAVD) sobre ocupaciones ilegales...

Legislació i justícia MADRID 28/05/2024 Estimatòries 19
10/05/2024 Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

- Evolució del nombre de barracons a la Comunitat Valenciana, a l'educació infantil, primària i secundària, des de l'any 2010 fins al 2024. - Nombre de...

Educació CASTELLÓN / CASTELLÓ 09/07/2024 Estimatòries 60
11/05/2024 Conselleria de Justícia i Interior Solicito información sobre la partida presupuestaria que el Gobierno Valenciano dedica a la tauromaquia en 2024 Cultura i oci MADRID 31/05/2024 Estimatòries 20
12/05/2024 Presidència de la Generalitat

Quiero presentar una solicitud de acceso a la información pública relacionada con el cumplimiento de las resoluciones de reclamaciones presentadas ante...

Sector públic TENERIFE 03/06/2024 Estimatòries 22
13/05/2024 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Informe sobre los criterios de adjudicación de las zonas de acampada, en especial, la puntuación obtenida por mi grupo scout: VII de Calasanz. Motivac...

Medi ambient VALENCIA / VALÈNCIA 27/05/2024 Estimatòries 14
13/05/2024 Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

COPIA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EJERCICIO DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO HOTELERO PRESENTADA ANTE DICHO ORGANISMO, ASÍ COMO COPIA DE LA DOCUMEN...

Turisme MADRID 12/06/2024 Estimatòries 30
13/05/2024 Conselleria de Sanitat

En que centros de salud mental se desarrollan programas para INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD. Y en particular en cual de est...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 31/05/2024 Estimatòries 18
13/05/2024 Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Obtener información del que pretende ser el Presidente de la Asociación privada en el acta de mediación se atribuye ser el Presidente de la Asociación...

Cultura i oci VALENCIA / VALÈNCIA 24/05/2024 Inadmeses Impossibilitat d'identificar l'òrgan competent (article 48) 11
13/05/2024 Presidència de la Generalitat

Acceso al expediente completo del nombramiento del actual Interventor de La Vila Joiosa (Alacant), XXXXXX, por parte del organismo competente de la Gen...

Hisenda ALICANTE / ALACANT 0
15/05/2024 Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme Se adjunta documento con la solicitud, ya que por la extensión no cabe en este campo. Turisme JAÉN 12/06/2024 Estimatòries 28
15/05/2024 Conselleria de Sanitat INFORME MÉDICO Salut VALENCIA / VALÈNCIA 17/05/2024 Estimatòries 2
15/05/2024 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

En el año 2020 (el 19 de diciembre), por acuerdo del Consell, se aprobó el plan normativo de la Administración de la Generalitat 2021. en dicho plan no...

Seguretat ALICANTE / ALACANT 12/06/2024 Estimatòries 28
16/05/2024 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Copia íntegra, en el formato que estime oportuno, del Expediente administrativo por el cual, en fecha 12 de julio de 1994, se adjudicó por 30 años la c...

Medi ambient ALICANTE / ALACANT 27/06/2024 Inadmeses Ús del dret d'accés amb caràcter abusiu (article 49) 42
16/05/2024 Conselleria de Sanitat

EN FECHA 11.04.2024 SOLICITÉ (GVRTE/2024/1624095) ACCESO A MI HISTORIA CLÍNICA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23.02.2022 Y EL 11.04.2023, QUE IN...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 17/06/2024 Estimatòries 32
17/05/2024 Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Que, de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, INTERBLOCK está interesada en...

Hisenda VALENCIA / VALÈNCIA 07/06/2024 Desestimatòries Els interessos econòmics i comercials (art. 14.1.h) 21
17/05/2024 Conselleria de Sanitat

El 31 de mayo de 2025 finaliza el contrato de gestión del departamento de Salud Elx-Crevillent. Según se publicó en los medios de comunicación el Presi...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 06/06/2024 Desestimatòries La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió (art. 14.1.k) 20
17/05/2024 Conselleria de Sanitat

QUE EN EL DÍA DE AYER, REALICÉ UNA SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHO DE ACCESO, CON NÚMERO GVRTE/2024/2154052, CON EL SIGUIENTE CONTENIDO "POR ELLO, S...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 17/06/2024 Estimatòries 31
17/05/2024 Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

1. Quan s'efectuà la votació d'un possible canvi del Pla Lingüístic del Centre (PLC a partir d'ara) en el Consell Escolar, amb quanta antelació (en die...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 12/06/2024 Estimatòries parcialment Informació que necessite reelaboració (article 47) 26
17/05/2024 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Voldria saber la evolució de persones amb RVI de: * Altes en * Comunitat Valenciana...

Societat i benestar VALENCIA / VALÈNCIA 14/06/2024 Inadmeses Informació que necessite reelaboració (article 47) 28
20/05/2024 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

L'expedient sencer per a l'adquisició de quatre vivendes per part de la Conselleria d'Habitatge, a Xàtiva, entre elles el Palau Sanç de Sorió, situat a...

Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 19/06/2024 Estimatòries 30
22/05/2024 Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Solicito la información desagregada por años de los centros que se adscribieron a la jornada escolar continua y los que mantuvieron la jornada parcial...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 19/06/2024 Estimatòries 28
22/05/2024 Presidència de la Generalitat

Información que solicita: "Acceso al expediente completo del nombramiento del actual Interventor de La Vila Joiosa (Alacant) por parte del organismo c...

Hisenda ALICANTE / ALACANT 08/07/2024 Estimatòries 47
22/05/2024 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

informació obrant completa a data actual de l'expedient CNMY17/04-4/3, atenent a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la inform...

Contractació VALENCIA / VALÈNCIA 28/06/2024 Estimatòries 37
22/05/2024 Conselleria de Sanitat Incidencia en cáncer por distritos o por barios para el año 2022 Salut VALENCIA / VALÈNCIA 03/06/2024 Estimatòries 12
23/05/2024 Conselleria de Sanitat

Me gustaría recibir información sobre si la Conselleria de salud universal tiene seguro de responsabilidad patrimonial y/o civil de su personal por los...

Salut ALICANTE / ALACANT 28/05/2024 Estimatòries 5
23/05/2024 Conselleria de Sanitat

Solicitud del número de vacantes de anestesiología y reanimación por hospital/departamento de toda la Comunidad Valenciana. De cara a la ejecución del...

Sector públic VALENCIA / VALÈNCIA 07/06/2024 Estimatòries 15
23/05/2024 Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Buenas, mi nombre es Jaime, y os escribía por una propuesta que me gustaría haceros, y que creo que podría ser interesante. Soy un estudiante del máste...

Energia VALENCIA / VALÈNCIA 21/06/2024 Informació no es troba en poder de l'administració 29
24/05/2024 Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Solicito información sobre el programa de cursos ordinarios realizados por las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Valenciana de las lenguas...

Educació BARCELONA 11/06/2024 Estimatòries 18
27/05/2024 Conselleria de Justícia i Interior

Información sobre solicitud de licencia municipal de apertura del Centro Instructivo Musical de Alfafar. Información sobre solicitud de instalación fot...

Seguretat VALENCIA / VALÈNCIA 27/06/2024 Estimatòries 31
27/05/2024 Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Còpia de les actes del tribunal del procediment selectiu de càtedres de Secundària per l'especialitat de Grec, així com les actes de les reclamacions d...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 0
Mostrant 1.981 - 2.010 de 2.072 resultats
de 70

Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)

Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)