Visualització de contingut web

Sector Públic Instrumental

El Sector Públic Instrumental de la Generalitat està regulat en el títol IX de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Guia d'obligacions de transparència per a les entitats del sector públic instrumental (gener 2024) NOVA VERSIÓ!

Consulte les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat (en format reutilitzable)

Consulte les entitats extingides del sector públic instrumental de la Generalitat

Consulte l'inventari d'ens de la Comunitat Valenciana

Pot accedir als portals de transparència o portals webs del Sector Públic Instrumental a través dels següents enllaços:

Organismes Autònoms

Els organismes autònoms són organismes públics amb personalitat jurídica pròpia i diferent de la Generalitat que es regeixen pel dret administratiu i se'ls encomana, en règim de descentralització funcional i en execució de programes específics de l'activitat d'una Conselleria, la realització d'activitats administratives, de foment, prestacionals o de gestió de serveis públics. Regulat en l'art. 154 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Per al desenvolupament de les seues funcions disposaran dels ingressos propis que estiguen autoritzats a obtindre, així com de les restants dotacions que puguen percebre a través dels pressupostos de la Generalitat.

El personal al servei dels organismes autònoms serà funcionari o laboral, en els mateixos termes que els establits per a l'administració de la Generalitat.

 

Entitats de Dret Públic

Les entitats de dret públic són organismes públics facultats per a exercir potestats administratives, realitzar activitats prestacionals i de foment, gestionar serveis o produir béns d'interés públic susceptibles o no de contraprestació, per al compliment dels programes corresponents a les polítiques públiques que desenvolupe l'Administració de la Generalitat, en l'àmbit de les seues competències. Regulades en l'art. 155 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Es regeixen pel dret privat, excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en l'exercici de les potestats administratives que tinguen atribuïdes i en els aspectes específicament regulats per la llei, els seus estatuts i en la legislació pressupostària.

Les entitats de dret públic les funcions de les quals siguen susceptibles de contraprestació es denominen entitats públiques empresarials, es financen amb ingressos de mercat.

El personal de les entitats públiques empresarials es regeix pel dret laboral, amb les especificacions disposades per la legislació sobre funció pública que els resulten d'aplicació. Sense perjudici que podran adscriure's funcionaris públics d'acord amb la normativa.

La selecció del personal laboral d'aquestes entitats es realitzarà mitjançant convocatòria pública basada en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

La contractació de les entitats públiques empresarials es regeix per les previsions contingudes sobre aquest tema en la legislació de contractes del sector públic.

Les entitats de dret públic tindran, per al compliment dels seus fins, un patrimoni propi, diferent al de la Generalitat.

 

 

Societats Mercantils de la Generalitat

Les societats mercantils són aquelles sobre la qual s'exerceix el control per part de la Generalitat pel fet de donar-se algun dels supòsits següents:

a) Bé perquè la participació directa o indirecta en el capital social de la Generalitat o dels ens del sector públic instrumental siga igual o superior al 50%. Per a la determinació d'aquest percentatge, en cas que en el capital social participen diverses d'elles, se sumaran les participacions corresponents a les entitats integrades en el sector públic instrumental de la Generalitat.

b)  Bé perquè la societat mercantil es trobe en el supòsit de grup de societats previst en l'article 5 del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors respecte de la Generalitat o dels seus organismes públics.

Les societats mercantils de la Generalitat tenen personalitat jurídica de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que impliquen l'exercici de potestats administratives. Es regiran, com a regla general, per l'ordenament jurídic privat i la seua legislació específica, sense perjudici del que s'estableix en les normes de dret públic que els resulten d'aplicació.

El seu personal es regirà pel dret laboral.

Regulades en l'art. 156 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

 

Fundacions del Sector Públic de la Generalitat

Les fundacions del sector públic de la Generalitat tenen personalitat jurídica de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que impliquen l'exercici de potestats administratives. Es regiran, com a regla general, per l'ordenament jurídic privat i la seua legislació específica, sense perjudici del que s'estableix en la llei 1/2015 d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (articule 157),  Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic Estatal (art. 131) i en la resta de les normes de dret públic que els resulten d'aplicació.

El conjunt dels seus drets i obligacions de caràcter econòmic tindran sempre naturalesa privada.

Les fundacions del sector públic de la Generalitat són aquelles en les quals concórrega alguna de les següents circumstàncies:

a) Que es constituïsquen de manera inicial, amb una aportació majoritària, directa o indirecta, del Consell o qualsevol dels subjectes integrants de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental, o bé reben aquesta aportació amb posterioritat a la seua constitució.

b) Que el patrimoni de la fundació estiga integrat en més d'un 50% per béns o drets aportats o cedits per subjectes integrants de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental amb caràcter permanent.

c) La majoria dels drets de vot en el seu patronat corresponga a representants de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental.

La contractació de les fundacions del sector públic s'ajustarà al que es disposa en la legislació sobre contractació del sector públic.

 

 

Consorcis de la Generalitat

Els consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, creades per diverses Administracions Públiques o entitats integrants del sector públic institucional, entre si o amb participació d'entitats privades, per al desenvolupament d'activitats d'interés comú a totes elles dins de l'àmbit de les seues competències. Regulades en l'art. 158 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, Sector Públic i de Subvencions. I art. 118 al 122 de Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic Estatal.

Els consorcis formaran part del sector públic instrumental de la Generalitat, quan siguen adscrits a aquesta per aplicació de la normativa bàsica estatal, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d'aquesta administració.

Els consorcis podran realitzar activitats de foment, prestacionals o de gestió comuna de serveis públics i quantes unes altres estiguen previstes en les lleis.

El seu règim jurídic és l'establit en la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic Estatal (BOE núm. 236 de 02/10/2015), en la normativa autonòmica Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, Sector Públic i de Subvencions (DOGV núm. 7464, de 12 de febrer de 2015) i els seus estatuts. Supletòriament el Codi Civil.

En el cas que participen en el consorci entitats privades, el consorci no tindrà ànim de lucre.

El personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants. Excepcionalment, en atenció a la singularitat de les funcions a exercir, es podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci.

Els consorcis formen part dels pressupostos de la Generalitat, i es regeixen per les seues normes patrimonials.

 

 

Información adicional (Sector Público Instrumental)

Font: dades obtingudes a partir dels organismes autònoms, entitats de dret públic, societats mercantils, fundacions del sector públic i consorcis de la Generalitat
Data d'actualització: gener 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: gener 2016 
Fonament jurídic: art. 3.1.b de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 2.b del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)