Visualització de contingut web

Sector Públic Instrumental

El Sector Públic Instrumental de la Generalitat està regulat en el títol IX de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Consulte les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat (en format reutilitzable)

Consulte les entitats extingides del sector públic instrumental de la Generalitat

Consulte l'inventari d'ens de la Comunitat Valenciana

Organismes Autònoms

La informació relativa als Organismes Autònoms apareix integrada en cada un dels apartats de GVA Oberta junt amb la resta de conselleries, segons el que disposa l'article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

 

Entitats de Dret Públic

Pot consultar els portals de transparència de les diferents Entitats de Dret Públic en els enllaços següents:

Societats Mercantils de la Generalitat

Pot consultar els portals de transparència de les diferents Societats Mercantils de la Generalitat en els enllaços següents:

Fundacions del Sector Públic de la Generalitat

Pot consultar els portals de transparència de les diferents Fundacions del Sector Públic de la Generalitat en els enllaços següents:

Consorcis de la Generalitat

Pot consultar els portals de transparència dels diferents Consorcis de la Generalitat en els enllaços següents:

Información adicional (Sector Público Instrumental)

Font: dades obtingudes a partir dels organismes autònoms, entitats de dret públic, societats mercantils, fundacions del sector públic i consorcis de la Generalitat
Data d'actualització: juny 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: gener 2016 
Fonament jurídic: art. 3.1.b de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 2.b del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)