Visualització de contingut web

Saldos de comptes GVA

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara com a oberta i accessible la informació de tots els comptes bancaris en entitats financeres pertanyents a les administracions públiques, organismes i entitats següents:

a) L'administració de la Generalitat.

b) El sector públic instrumental de la Generalitat.

c) Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear en el futur.

d) Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

e) Les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats mencionades.

Les entitats i institucions incloses en els apartats b), c), d) i e) publicaran els seus comptes a partir del 12 de maig de 2017. Les conselleries amb competències en matèria d'hisenda i transparència són les que han desplegat les mesures oportunes per a l'execució de l'esmentada llei.

Es publica informació a partir de l'exercici 2017.

Es pot consultar per un exercici sencer, per un període cronològic menor seleccionant el mes d'inici i de fi, per organisme o entitat i per tipus de compte.

De cada compte bancari et facilitem l'organisme o entitat, la denominació, el tipus, el codi i el nom de l'entitat bancària, el codi i la denominació de la sucursal, el número de compte codificat i el saldo. La informació s'actualitza l'últim dia de cada trimestre i el saldo és el que correspon a les zero hores de l'últim dia de cada mes. 

Tota la informació es publica en format reutilitzable.

Es recomana que al obrir el fitxer CSV i importar les dades es seleccione el conjunt de caràcters Unicode (UTF-8) per a la seua correcta visualització.

Es poden consultar els saldos de comptes corresponents a les Institucions de la Generalitat i les universitats públiques de la Comunitat des del següent enllaç:

Cercador de saldos de comptes de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental

Saldos bancaris
Última data d'actualització de les dades 08/04/2024

Saldos bancarios - info

Consulteu l'ajuda del cercador de saldos de comptes de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental

 

Font: òrgan competent en matèria de tresoreria de la Generalitat
Data de creació: abril 2017
Periodicitat: trimestral
Fonament jurídic: Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 7779 de 11.05.2016); l'art. 22 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art.17.3 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023