Retribucions

Retribucions

QUANT GUANYA UN ALT CÀRREC DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT?

La retribució d'un alt càrrec de l'administració de la Generalitat està integrada pel sou i els complements, l'import dels triennis i la indemnització per residència que li puga correspondre.

+ info

Sou i complements

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les subsecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cada una d'elles d'una mensualitat del sou base i els triennis que pogueren tindre reconeguts com a personal al servici de les Administracions Públiques que, si és el cas, els corresponguen.

Import triennis

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per a cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servici, referida a catorze mensualitats.
Normativa reguladora: article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic. 

Indemnització per residència

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir el 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora: Acord de 8 setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnització de gastos extraordinaris per motiu de residència.

Complement personal d'alt càrrec

Complement personal que compensa la diferència retributiva que perceben aquelles persones que ocupen càrrecs per al nomenament dels quals siga requisit ser personal funcionari públic i les retribucions dels quals, exclosos els triennis, siguen inferiors a les que li corresponguen a un subdirector/a general o assimilat amb un grau de carrera professional quatre.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat

Retribució íntegra

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Indemnitzacions per assistència a les sessions de plens, comissions i dietes

La percepció de qualsevol dieta o indemnització per assistència a les sessions d'òrgans col·legiats quan els corresponga amb caràcter institucional és incompatible amb l'exercici del càrrec.
Normativa reguladora: article 4.1 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.

Sí que tenen dret a la percepció de gastos de locomoció o dietes per les activitats compatibles amb l'exercici del càrrec.
Normativa reguladora: article 7.4 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, i Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

Règim de protecció social

A les persones que ocupen alts càrrecs de l'administració del Consell se'ls aplica el Règim General de la Seguretat Social.
Normativa reguladora: article 163.2.ñ) del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

Els alts càrrecs de la Generalitat cobren algun tipus d'indemnització quan cessen?

En la Generalitat no hi ha prestacions compensatòries o qualsevol altra percepció econòmica prevista en ocasió del cessament.

Quant guanya un alt càrrec del sector públic instrumental de la generalitat?

QUANT GUANYA UN ALT CÀRREC DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT?

Segons l'article 6 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat, les persones que exercixen càrrecs directius en les organitzacions del sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els seus organismes autònoms i consorcis, percebran unes retribucions que no poden excedir la retribució integra anual establida per a les persones titulars de direccions generals del Consell, excepte quan dita persona ostente el rang de subsecretaria o secretaria autonòmica o quan per causes degudament justificades, vinculades a la competitivitat externa o a l'especial qualificació, el Consell autoritze una determinada quantia.

+ info

Indemnitzacions per assistència a les reunions, comissions i dietes

La percepció d'estes retribucions és incompatible amb el cobrament d'indemnitzacions per assistència a les reunions dels òrgans col·legiats superiors de govern o administració dels ens.
Sí que tindran dret al reembossament de les despeses acreditades que els generen els actes derivats de l'exercici de les seues funcions.

Els alts càrrecs del sector públic instrumental cobren algun tipus d'indemnització quan s'extingix el contracte?

L'extinció per desistiment de l'empresa dels contractes d'alta direcció donarà dret a una indemnització no superior a set dies per any de servici de la retribució anual, amb un màxim de sis mensualitats, excepte si la persona és personal funcionari amb reserva de lloc de treball, en este cas no es té dret a indemnització.

Normativa reguladora: article 7 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.

Consulteu les taules retributives de tots els alts càrrecs

CONSULTEU LES TAULES RETRIBUTIVES DE TOTS ELS ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT

 

CONSULTEU LES RETRIBUCIONS DE TOTS ELS ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Mónica Oltra Jarque
 • left
  • Daniel Mestre Cañon
  • Jorge Iván Castañón Ortega
  • Marina Aparicio Barberán
  • Juan Vicente Santos Cerveró
  • Irene Gavidia Mir
  • Mercé Martínez i Llopis
  • María José Cortell Simón
  • Rosa Josefa Molero Mañes
  • Rubén Sancho Martínez
  • María Such Palomares
  • José de Lamo Pastor
  • Elena Albert Roberto
  • María José Pérez Magdalena
  • Francesc Xavier Uceda i Maza
  • Patricia Ramón Galindo
  • Enric Juan Alcocer
  • Joan Crespo Sempere
  • Jesús Damián Martí Nadal
 • right
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Rubén Martínez Dalmau
 • left
  • María Blanca Jiménez Garrido
  • Adoración Guamán Hernández
  • César Jiménez Doménech
  • Elena Azcárraga Monzonís
  • Purificación Peris García
  • Laura Soto Francés
  • Alberto Rubio Garrido
  • Nuria Matarredona Desantes
 • right
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Vicent Marzà Ibáñez
 • left
  • Eva María Coscollá Grau
  • Miguel Soler Gracia
  • Margarida Castellano Sanz
  • José Joaquín Carrión Candel
  • María Ángeles Herranz Ábalos
  • Manuel Gomicia Giménez
  • Raquel Andrés Gimeno
  • Rubén Trenzano Juan
  • Víctor García i Tomàs
  • Rosa Julia Cañada Solaz
  • Raquel Tamarit Iranzo
  • Carmen Amoraga Toledo
  • Josep Miquel Moya Torres
 • right
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Ana Barceló Chico
 • left
  • Mónica Almiñana Riqué
  • Carmen López Delgado
  • Isaura Navarro Casillas
  • María Amparo García Layunta
  • José Manuel Ventura Cerdá
  • Ofèlia Gimeno Forner
  • Concha Andrés Sanchis
  • Jaime Peris Pascual
  • Javier Santos Burgos Muñoz
  • María Llanos Cuenca González
 • right
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
  Comerç i Treball
 • Rafael Climent González
 • left
  • Natxo Costa Pina
  • Rebeca Mariola Torró Soler
  • José Vicente Soler Gironés
  • Teresa García Muñoz
  • Maria Empar Martínez Bonafé
  • María Dolores Parra Robles
  • Rosa Ana Seguí Sanmateu
  • Enric Nomdedéu i Biosca
  • Elvira Ródenas Sancho
  • Rocío Briones Morales
  • Eva María Hernández López
 • right
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Mireia Mollà Herrera
 • left
  • Rogelio Llanes Ribas
  • Antonio Quintana Martínez
  • David Torres García
  • María Teresa Cháfer Nácher
  • Alfonso Puncel Chornet
  • Paula Tuzón Marco
  • Benjamín Pérez Rocher
  • Joan Piquer Huerga
  • Manuel Aldeguer Sánchez
  • Diego Marín Fabra
  • Celsa Monrós Barahona
  • Pedro Fresco Torralba
 • right
 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Rosa Pérez Garijo
 • left
  • Cristian Veses Donet
  • Antoni Llorente Ferreres
  • María Jesús Pérez Galant
  • Andrés Gomis Fons
  • Antonia Serna Serrano
  • María Consuelo Angulo Luna
  • José Ignacio Pérez Rico
 • right

Información adicional

Font:  sotssecretaria de cada departament
Data de creació: octubre 2015
Data d'actualització: maig 2021
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Fonament jurídic: art. 9.1.g) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i art. 16 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa115, dccaa125, dccaa131 i dccaa141 de l'índex de transparència DYNTRA. Indicador núm. 4 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional