Visualització de contingut web

Retribucions

 

ALTS CÀRRECS DEL CONSELL

 

ALTA DIRECCIÓ DE SANITAT

+ Conceptes retributius

Quant guanya un alt càrrec del Consell i de l'administració de la Generalitat?

 
La retribució d'una persona que ocupa un lloc d'alt càrrec està integrada per:
 • el sou i els complements,
 • l'import dels triennis i
 • la indemnització per residència que li puga correspondre.
Consulte les quanties mensuals i anuals corresponents per rang d'alt càrrec del Consell (descarregar xlsx)
Tota aquesta informació es publica anualment en les lleis de pressupostos anuals de la Generalitat. Consulteu el pressupost vigent

Conceptes retributius

 • Sou i complements

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destí i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més, reben dos pagues extraordinàries en els mesos de juny i desembre, cadascuna equivalent a un mes de sou base més els triennis que puguen tindre com a funcionaris, si és aplicable.

 • Import dels triennis

Els triennis són un complement salarial que retribuïx l'antiguitat del personal funcionari. Cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial rep una quantitat fixa per cada tres anys de servici, equivalent a catorze pagaments mensuals.

Normativa reguladora: article 141 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. i article 87 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic. 

 • Indemnització per residència

La indemnització per residència és un tipus de compensació que s'atorga a causa del canvi de residència habitual que implica el nomenament. Esta indemnització no pot superar el 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora: Acord de 8 setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnització de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Complement personal d'alt càrrec

El complement personal d'alt càrrec és una compensació destinada a equiparar la retribució de qui ocupa un lloc d'alt càrrec en el Consell amb la retribució que venia percebent com a personal funcionari abans d'assumir el càrrec.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I, art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

 • Retribució íntegra

La retribució íntegra és la suma total del sou base, els complements salarials, els triennis (si n'hi haguera) i les indemnitzacions per residència que corresponguen a un treballador. És el total de totes les compensacions econòmiques.

 • Indemnitzacions per assistència a les sessions de plens, comissions i dietes

La percepció de qualsevol dieta o indemnització per assistència a les sessions d'òrgans col·legiats quan els corresponga amb caràcter institucional és incompatible amb l'exercici del càrrec. No obstant això, sí que tenen dret a la percepció de despeses de locomoció o dietes per les activitats compatibles amb l'exercici del càrrec.

Normativa reguladora: article 4.1 i article 7.4 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes; Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

 • Règim de protecció social

El règim de protecció social per a les persones que ocupen alts càrrecs en l'administració del Consell és el Règim General de la Seguretat Social. 

Normativa reguladora: article 136.2.ñ) del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

 • Indemnització per cessament

La Generalitat no oferix prestacions compensatòries ni qualsevol altra percepció econòmica prevista amb motiu del cessament d'un càrrec. En resum, no hi ha indemnització per cessament en este context.

 

Alts càrrecs del Sector Públic Instrumental

Les persones que ocupen càrrecs directius en les organitzacions del sector públic instrumental de la Generalitat, excloent organismes autònoms i consorcis, tenen un límit salarial. Aquest límit és el salari anual complet establit per a les persones titulars de direccions generals del Consell.

No obstant això, hi ha dues excepcions en les quals el Consell pot autoritzar un salari major:

 1. Quan el personal ocupe un lloc amb rang de sotssecretaria o secretaria autonòmica.
 2. Quan existisquen raons degudament justificades relacionades amb la competitivitat externa o una qualificació especial.

Normativa reguladora: Article 6 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.

 • Indemnitzacions per assistència a les reunions, comissions i dietes

La normativa estableix que la percepció de retribucions per assistència a reunions, comissions i dietes és incompatible amb el cobrament d'indemnitzacions per assistència a reunions d'òrgans col·legiats superiors de govern o administració dels ens. No obstant això, aquestes persones tenen dret al reembossament de les despeses acreditades que generen els actes derivats de l'exercici de les seues funcions.

 • Indemnització per extinció del contracte

Quan un contracte d'alta direcció s'acaba per decisió de l'empresa, la persona afectada té dret a rebre una indemnització. Aquesta indemnització no pot excedir de set dies de salari per cada any treballat, amb un límit màxim de sis mesos de salari anual. No obstant això, si es tracta de personal funcionari amb reserva de lloc de treball, no tindrà dret a indemnització.

Normativa reguladora: article 7 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.

Consulteu les taules retributives de tots els alts càrrecs

 

RETRIBUCIONS DELS ALTS CÀRRECS DEL CONSELL

 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Susana
 • left
  • Carlos
  • María Luisa
  • Asunción
  • Davinia
  • Stephane
  • Felipe Guillermo del
  • Ignacio
  • Beatriz
  • Pedro
  • Elena
  • Bárbara
  • Emilio
  • Mª Àngels
  • José Vicente
  • Sebastián
  • Ana Isabel
  • Vicente
 • right
 • Conselleria de Justícia i Interior
 • Elisa María
 • left
  • Eduardo Luis
  • Cristina
  • Ricardo
  • Javier Carlos
  • Mª Belén
  • Ángel Javier
  • Arturo
  • Francisco José
 • right
 • Conselleria de Sanitat
 • Marciano
 • left
  • Francisco José
  • Eva
  • Mª Jesús
  • Ruth
  • Elena
  • Álvaro
  • Mª Amparo
  • Pedro Manuel
  • Bernardo
  • Juan Manuel
  • Mariola
 • right
 • Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • José Antonio
 • left
  • Daniel
  • Sonia Amelia
  • Jorge
  • Ignacio
  • María del Rosario
  • Marta
  • Juan Salvador
  • Alida Consuelo
  • Rafael
  • María Esther
  • José Antonio
  • Rafael
  • Antonio
  • Andrés
  • Mª Luisa
  • Elías
  • Francisca
 • right
 • Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • José Luis
 • left
  • Javier
  • Simón
  • Francisco Javier
  • Inmaculada Concepción
  • Joaquín
  • Francisco Juan
  • Juan
 • right

Información adicional

Font:  sotssecretaria de cada departament
Data d'actualització del text: desembre 2023
Data de creació: octubre 2015 
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Fonament jurídic: art. 15.7 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i art. 16 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa115, dccaa125, dccaa131 i dccaa141 de l'índex de transparència DYNTRA. Indicador núm. 4 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional