Visualització de contingut web

Responsabilitat social

La responsabilitat social és la consciència sobre l'impacte que les nostres decisions tindran en la societat en el futur, és una guia per a fer el millor per a tots, és la integració voluntària de les preocupacions socials i mediambientals en les operacions dels  diferents interlocutors públics i privats.

La responsabilitat social abasta els àmbits econòmics, ambiental i social sota un marc de governabilitat i sustentabilitat per a generar valor.

La finalitat perseguida per la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social  és afavorir el desenvolupament de les pràctiques socialment responsables en les administracions públiques i en les organitzacions públiques i privades, amb la finalitat que constituïsquen el motor que guie la transformació de la Comunitat Valenciana cap a una societat més sostenible i cohesionada i una economia més competitiva. Per a això preveu:

  • La aprovació del Pla valencià de responsabilitat social,
  • L'obligació de la Generalitat a elaborar una memòria anual de responsabilitat social en la qual es recollirà el conjunt de polítiques, mesures i accions dutes a terme en matèria de responsabilitat social per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
  • L'establiment d'un llit formalitzat per a demostrar que es duen a terme pràctiques de responsabilitat social
  • La creació del Consell Valencià de Responsabilitat Social, com a observatori valencià de la responsabilitat social, actuant com a òrgan d'informació i consulta en aquesta matèria
  • El Registre d'entitats valencianes socialment responsables
  • La Inclusió de clàusules de responsabilitat social i de transparència en la contractació pública de la Comunitat Valenciana, així com en les convocatòries d'ajudes i subvencions (com a instruments de suport es disposen de les Guies Pràctiques com a documents tècnics)

 

L'òrgan directiu que té encarregat aquesta funció en l'àmbit de la Generalitat valenciana és la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern dins de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat democràtica, en el portal de la qual podem trobar tota la informació sobre RESPONSABILITAT SOCIAL.

Responsabilitat social de l'empleat públic

La ètica pública o ètica del servei públic cal veure-la com l'orientació valorativa de la conducta dels qui exerceixen funcions en el govern i en l'administració pública, així com en general dels qui tenen alguna responsabilitat en la gestió de recursos públics. El fomente de la responsabilitat social ha d'estendre's i involucrar al personal de l'administració pública, ha de ser punt de referència de tota activitat pública.

La política de responsabilitat social en el sector públic passa a ser un instrument per a afavorir la integritat, l'ètica pública i formar part  del sistema d'integritat institucional de l'administració pública.

El empleat públic ha d'actuar en l'acompliment de les seues funcions amb responsabilitat social, com el recull la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, en establir el codi de conducta de l'empleat públic:

El personal empleat públic haurà de realitzar amb diligència les tasques que tinga encomanades i vetlar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució, de l'Estatut d'*Autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic, i haurà d'actuar conforme als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, eficiència, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental i respecte a la igualtat entre dones i homes, de conformitat amb els principis i fonaments d'actuació previstos en l'article 2 de la present llei.

Aquests principis i obligacions informen la interpretació i aplicació del règim disciplinari i podran ser tinguts en compte en l'avaluació de l'acompliment. (art.97)

 

 

Font:  òrgan competent en matèria de transparència

Data d'actualització: no consta, enllaça amb pàgines web externes
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: març 2023
Fonament jurídic: art. 13 del Decret 56/2016, del Consell, de  6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat (DOGV núm. 7781, de 13.05.2016) i  art. 14.1.a) 2°de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)