Visualització de contingut web

Responsabilitat social

La responsabilitat social és el conjunt de compromisos voluntaris econòmics, socials, ambientals i de bon govern adoptats per les empreses, les organitzacions i institucions públiques i privades. Estos compromisos constitueixen un valor afegit al compliment de la legislació aplicable i dels convenis col·lectius, contribuint alhora al progrés social i econòmic en el marc d'un desenvolupament sostenible.

La Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, busca promoure pràctiques socialment responsables en les administracions públiques i en les organitzacions públiques i privades. El seu objectiu és ser el motor que impulse la transformació de la Comunitat Valenciana cap a una societat més sostenible i cohesionada, així com una economia més competitiva. Per a aconseguir-ho, aquesta llei estableix:

  • La aprovació del Pla valencià de responsabilitat social.
  • L'obligació de la Generalitat a elaborar una memòria anual de responsabilitat social en la qual es recollirà el conjunt de polítiques, mesures i accions dutes a terme en matèria de responsabilitat social per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
  • L'establiment d'un llit formalitzat per a demostrar que es duen a terme pràctiques de responsabilitat social.
  • La creació del Consell Valencià de Responsabilitat Social, com a observatori valencià de la responsabilitat social, actuant com a òrgan d'informació i consulta en aquesta matèria.
  • El Registre d'entitats valencianes socialment responsables.
  • La Inclusió de clàusules de responsabilitat social i de transparència en la contractació pública de la Comunitat Valenciana, així com en les convocatòries d'ajudes i subvencions (com a instruments de suport es disposen de les Guies Pràctiques com a documents tècnics).

La Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, que forma part de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, és l'organisme responsable d'aquesta funció dins de la Generalitat Valenciana. En el seu portal web, es pot trobar tota la informació relacionada amb la responsabilitat social.

Responsabilitat social de l'empleat públic

La responsabilitat social dels empleats públics fa referència a la forma en què han d'actuar i comportar-se aquells que exerceixen funcions en el govern i l'administració pública, així com aquells que tenen responsabilitats en la gestió dels recursos públics. És important que el foment de la responsabilitat social s'estenga i involucre a tot el personal de l'administració pública, convertint-se en un punt de referència per a totes les activitats públiques.

La política de responsabilitat social en el sector públic es configura com un instrument per a promoure la integritat i l'ètica en el servei públic, formant part del sistema d'integritat institucional de l'administració pública.

D'acord amb la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, l'empleat públic ha d'exercir les seues funcions amb responsabilitat social, tal com s'estableix en el codi de conducta de l'empleat públic:

El personal empleat públic haurà de realitzar amb diligència les tasques que tinga encomanades i vetlar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució, de l'Estatut d'*Autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic, i haurà d'actuar conforme als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, eficiència, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental i respecte a la igualtat entre dones i homes, de conformitat amb els principis i fonaments d'actuació previstos en l'article 2 de la present llei.

Aquests principis i obligacions informen la interpretació i aplicació del règim disciplinari i podran ser tinguts en compte en l'avaluació de l'acompliment. (art.97)

 

 

 

Font:  òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: no consta, enllaça amb pàgines web externes
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: març 2023
Fonament jurídic: art. 13 del Decret 56/2016, del Consell, de  6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat (DOGV núm. 7781, de 13.05.2016) i  art. 14.1.a) 2°de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)