Visualització de contingut web

Relació de llocs de treball (RLT)

La relació de llocs de treball (RLT) és un instrument tècnic a través del qual es realitza l'ordenació del personal al servei de la Generalitat, en funció de la necessitat dels serveis i dels requisits de cada lloc de treball. 

Relació de llocs de treball

 

1. Relació de llocs de treball de l'Administració al servei del Consell

+ Info

La Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, definix com personal empleat públic a qui exerceix professionalment funcions retribuïdes al servei dels interessos generals de l'Administració de la Generalitat, els seus organismes públics, els consorcis adscrits a aquesta, les administracions de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, així com els consorcis adscrits a aquestes, els organismes autònoms locals i les entitats públiques empresarials locals, així com el personal d'administració i serveis de les Universitats públiques.

El personal empleat públic es classifica en:

 • Personal funcionari de carrera: és personal funcionari de carrera aquell que, en virtut de nomenament legal, s'incorpora a la corresponent administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública mitjançant una relació jurídica regulada pel dret administratiu, per a l'acompliment de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent.

 • Personal funcionari interí: és personal funcionari interí aquell que, en virtut de nomenament legal i per raons expressament justificades de necessitat i urgència, presta serveis en una administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública mitjançant una relació professional de caràcter temporal,regulada pel dret administratiu, per a l'acompliment de funcions atribuïdes al personal funcionari de carrera.

 • Personal laboral: és personal laboral aquell que, superat el corresponent procés selectiu, en virtut d'un contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la legislació laboral, està vinculat a qualsevol de les administracions públiques, organismes públics, consorcis o universitats públiques, mitjançant una relació professional caracteritzada per les notes d'alienitat, dependència, voluntarietat i retribució. El personal laboral, en funció de la duració del contracte, podrà tindre la condició de fix, per temps indefinit o temporal.

 • Personal eventual: és personal eventual qui, en virtut d'un nomenament i amb caràcter no permanent, tot just exerceix funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i serà retribuït a càrrec dels crèdits pressupostaris consignats a aquest efecte. En tot cas, són personal eventual, donades les funcions d'especial confiança que exerceixen, els conductors al servei directe dels membres del Consell.

 

Relació de llocs de treball

2022

 • Resolució de 9 de març de 2022, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 12 de maig de 2021 (DOGV núm. 9295, 10.03.2022) (Format ODS)
  • Correcció d'errades de la Resolució de 9 de març de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal de les quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 12 de maig de 2021 (DOGV núm. 9315, de 07.04.2022)

2021

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal de les quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública: RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021 (DOGV núm. 9083, de 13.05.2021)

Després de la publicació en el DOGV de 15 de març de 2021 de les relacions de llocs de treball, es van dictar normes organitzatives la transposició de les quals en les estructures dels òrgans que regulen es veuen reflectides en les relacions de llocs de treball publicades en el DOGV de 13.05.2021.

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal de les quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública: RESOLUCIÓ de 12 de març de 2021  (DOGV núm. 9041, de 15.03.2021(Format ODS).

2020

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8927, de 16.10.2020) (Format ODS
  • Actualització de la relació de llocs de treball de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic aprovada i publicada mitjançant la resolució de 13 d'octubre de 2020 (DOGV núm. 8956, de 19.11.2020) (Format ODS)
  • Actualització de la relació de llocs de treball de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aprovada i publicada mitjançant la resolució de 13 d'octubre de 2020 (DOGV núm. 8956, de 19.11.2020) (Format ODS)
   • Correcció d'errades per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 8962, de 27.11.2020)
 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8777, de 31.03.2020) (Format ODS)

2019

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes públics els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública  (DOGV 8456, de 03.01.2019(Format ODS)

2018

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes públics els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8388, de 21.09.2018)

2017

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència, les conselleries de la Generalitat i els organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8155, de 24.10.2017)

 

2. Relació de llocs de treball dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

2022

 • Resolució de 26 de maig de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals és atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (DOGV núm. 9353 de 02.06.2022)

2019

 • Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV núm. 8678, de 15.11.2019)

2018

 • Resolució de 9 de gener de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV núm. 8214, de 17.01.2018)
 • Plantilla de places estatutàries per centres de gestió:

 

3. Relació de llocs de treball de l'Administració de Justícia de la Comunitat

 • 2022: Plantilles dels òrgans judicials per províncies (Format XLS) (Format ODS) actualitzat a 31 de març de 2022

- Estadístiques per edat (Format PDF)

- Estadístiques per gènere (Format PDF)

 

4. Relació de llocs de treball dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

 

5. Relació de llocs de treball corresponents al Sector Públic Instrumental de la Generalitat

 • Relació d'entitats del Sector Públic Instrumental amb enllaç a la publicació en el DOGV de les RLTs (enllaç a la web de la Conselleria d'Hisenda)
 • Relació d'entitats del Sector Públic Instrumental segons el règim jurídic i la Conselleria a la qual estan adscrites, amb enllaç a la publicació del DOGV o a la web de la pròpia entitat (Format ODS), (Format PDFactualitzat novembre de 2022.

 

Últimes actualitzacions: 

(Correcció d'errades DOGV núm. 9457, de 26.10.2022. Annex en castellà)

(Correcció d'errades DOGV núm. 9466, de 09.11.2022)

 

 

 

Título temporal

Fonts: òrgans competents en matèria de funció pública, personal de l'administració de justícia, personal docent i personal del sector públic instrumental
Data d'actualització: desembre 2022
Periodicitat: anual
Data de creació: juny 2014 
Fonament: art. 14.2.a) 1º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i art. 31.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa154 i dccaa162 de l'índex de transparència DYNTRA i indicadors núm. 4 i 6 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional