Visualització de contingut web

Relació de llocs de treball (RLT)

La relació de llocs de treball (RLT) és un instrument tècnic a través del qual es realitza l'ordenació del personal al servei de la Generalitat, en funció de la necessitat dels serveis i dels requisits de cada lloc de treball. La Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, definix com personal empleat públic a qui exerceix professionalment funcions retribuïdes al servei dels interessos generals de l'Administració de la Generalitat, els seus organismes públics, els consorcis adscrits a aquesta, les administracions de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, així com els consorcis adscrits a aquestes, els organismes autònoms locals i les entitats públiques empresarials locals, així com el personal d'administració i serveis de les Universitats públiques.

El personal empleat públic es classifica en:

 • Personal funcionari de carrera: és personal funcionari de carrera aquell que, en virtut de nomenament legal, s'incorpora a la corresponent administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública mitjançant una relació jurídica regulada pel dret administratiu, per a l'acompliment de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent.

 • Personal funcionari interí: és personal funcionari interí aquell que, en virtut de nomenament legal i per raons expressament justificades de necessitat i urgència, presta serveis en una administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública mitjançant una relació professional de caràcter temporal,regulada pel dret administratiu, per a l'acompliment de funcions atribuïdes al personal funcionari de carrera.

 • Personal laboral: és personal laboral aquell que, superat el corresponent procés selectiu, en virtut d'un contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la legislació laboral, està vinculat a qualsevol de les administracions públiques, organismes públics, consorcis o universitats públiques, mitjançant una relació professional caracteritzada per les notes d'alienitat, dependència, voluntarietat i retribució. El personal laboral, en funció de la duració del contracte, podrà tindre la condició de fix, per temps indefinit o temporal.

 • Personal eventual: és personal eventual qui, en virtut d'un nomenament i amb caràcter no permanent, tot just exerceix funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i serà retribuït a càrrec dels crèdits pressupostaris consignats a aquest efecte. En tot cas, són personal eventual, donades les funcions d'especial confiança que exerceixen, els conductors al servei directe dels membres del Consell.

Visualització de contingut web

Relació de llocs de treball

1. Relació de llocs de treball de l'Administració al servei del Consell

 • 2021 Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV núm. 9083, de 13.05.2021) (Format PDF)
 • 2021 Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV núm. 9041, de 15.03.2021) (Format ODS) (Format PDF)
 • 2020 Correcció d'errades per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 8962, de 27.11.2020) (Format PDF)
 • 2020 Actualització de la relació de llocs de treball de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aprovada i publicada mitjançant la resolució de 13 d'octubre de 2020 (DOGV núm. 8956, de 19.11.2020) (Format ODS) (Format PDF)
 • 2020 Actualització de la relació de llocs de treball de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic aprovada i publicada mitjançant la resolució de 13 d'octubre de 2020 (DOGV núm. 8956, de 19.11.2020) (Format ODS) (Format PDF)
 • 2020 Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8927, de 16.10.2020) (Format ODS) (Format PDF)
 • 2020 Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8777, de 31.03.2020) (Format ODS) (Format PDF)
 • 2019 Correcció d'errades (DOGV 8545, de 10.05.2019) (Format ODS) (Format PDF)
 • 2019 Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes públics els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8456, de 03.01.2019) (Format ODS) (Format PDF)
 • 2018 Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes públics els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8388, de 21.09.2018) (Format PDF)
 • 2017 Relacions de llocs de treball de la Presidència, les conselleries de la Generalitat i els organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8155, de 24.10.2017) (Format PDF)

2. Relació de llocs de treball dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

3. Relació de llocs de treball de l'Administració de Justícia de la Comunitat

     Llocs de treball 2018 (Format ODS), 2016 (Format ODS)2015 (Format PDF)

4. Relació de llocs de treball dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

     Llocs de treball 2020 (Format ODS)2019 (Format ODS)2018 (Format ODS), 2017 (Format ODS), 2016 (Format ODS)2015 (Format PDF)

5. Relació de llocs de treball corresponents al Sector Públic Instrumental de la Generalitat

 

Fonts: òrgans competents en matèria de funció pública, personal de l'administració de justícia, personal docent i personal del sector públic instrumental
Data d'actualització: gener 2022
Periodicitat: anual
Data de creació: juny 2014 
Fonament: art. 31.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa154 i dccaa162 de l'índex de transparència DYNTRA i indicadors núm. 4 i 6 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional