Visualització de contingut web

Relació de llocs de treball (RLT)

La relació de llocs de treball (RLT) és un instrument tècnic a través del qual es realitza l'ordenació del personal al servei de la Generalitat, en funció de la necessitat dels serveis i dels requisits de cada lloc de treball. 

 1. Relació de llocs de treball dependents de l'Administració al servei del Consell
 2. Relació de llocs de treball dependents de la Conselleria de Sanitat
 3. Relació de llocs de treball de l'Administració de Justícia de la Comunitat
 4. Relació de llocs de treball de personal docent no universitari
 5. Relació de llocs de treball corresponents al Sector Públic Instrumental de la Generalitat
 6. Personal empleat públic amb diversitat funcional reconeguda

 

Relació de llocs de treball

 

 

1. Administració al servei del Consell

+ Personal funcionari de carrera, interí, laboral i eventual

La Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, definix com personal empleat públic a qui exerceix professionalment funcions retribuïdes al servei dels interessos generals de l'Administració de la Generalitat, els seus organismes públics, els consorcis adscrits a aquesta, les administracions de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, així com els consorcis adscrits a aquestes, els organismes autònoms locals i les entitats públiques empresarials locals, així com el personal d'administració i serveis de les Universitats públiques.

El personal empleat públic es classifica en:

 • Personal funcionari de carrera: és personal funcionari de carrera aquell que, en virtut de nomenament legal, s'incorpora a la corresponent administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública mitjançant una relació jurídica regulada pel dret administratiu, per a l'acompliment de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent.

 • Personal funcionari interí: és personal funcionari interí aquell que, en virtut de nomenament legal i per raons expressament justificades de necessitat i urgència, presta serveis en una administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública mitjançant una relació professional de caràcter temporal,regulada pel dret administratiu, per a l'acompliment de funcions atribuïdes al personal funcionari de carrera.

 • Personal laboral: és personal laboral aquell que, superat el corresponent procés selectiu, en virtut d'un contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la legislació laboral, està vinculat a qualsevol de les administracions públiques, organismes públics, consorcis o universitats públiques, mitjançant una relació professional caracteritzada per les notes d'alienitat, dependència, voluntarietat i retribució. El personal laboral, en funció de la duració del contracte, podrà tindre la condició de fix, per temps indefinit o temporal.

 • Personal eventual: és personal eventual qui, en virtut d'un nomenament i amb caràcter no permanent, tot just exerceix funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i serà retribuït a càrrec dels crèdits pressupostaris consignats a aquest efecte. En tot cas, són personal eventual, donades les funcions d'especial confiança que exerceixen, els conductors al servei directe dels membres del Consell.

 

Relació de llocs de treball

2024

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal de les quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (Format .xlsx)

2023

 • Estadístiques del personal per edat, gènere i gràfiques de variació en plantilla anual (Format .xlsx)

2022

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal de les quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV núm. 9500 de 29.12.2022) (Format ODS)

Adaptació de la classificació dels llocs de treball de l'Administració de la Generalitat a la Llei 4/2021 que estableix una nova agrupació professional funcionarial així com nous cossos i escales. A més introdueix com a novetat les agrupacions de llocs de treball (APT) com a instruments per a l'ordenació dels processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball, així com per a la formació, i en el seu cas, la carrera professional entesa com a sistema de promoció professional.

 • Estadístiques del personal per edat i gènere (Formato ODSgr àfiques de variació en plantilla anual (Formato ODS)

2021

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal de les quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública: RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021 (DOGV núm. 9083, de 13.05.2021)

Després de la publicació en el DOGV de 15 de març de 2021 de les relacions de llocs de treball, es van dictar normes organitzatives la transposició de les quals en les estructures dels òrgans que regulen es veuen reflectides en les relacions de llocs de treball publicades en el DOGV de 13.05.2021.

 • Actualització de les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 12 de maig de 2021 (DOGV núm. 9295, 10.03.2022(Format ODS)
 • Correcció d'errors de l'actualització de les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV núm. 9315, de 07.04.2022)

 

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal de les quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública: RESOLUCIÓ de 12 de març de 2021 (DOGV núm. 9041, de 15.03.2021(Format ODS)
  • Estadístiques del personal per edat i gènere, recollits en l'III Pla d'Igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, aprovat el 5 d'agost de 2022 (PDF) Dades reutilitzables de l'III pla d'Igualtat (format xlsx)

 

2020

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8927, de 16.10.2020) (Format ODS
 • Actualització de la relació de llocs de treball de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic aprovada i publicada mitjançant la resolució de 13 d'octubre de 2020 (DOGV núm. 8956, de 19.11.2020) (Format ODS)
 • Actualització de la relació de llocs de treball de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aprovada i publicada mitjançant la resolució de 13 d'octubre de 2020 (DOGV núm. 8956, de 19.11.2020) (Format ODS)
 • Correcció d'errades per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 8962, de 27.11.2020)
 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8777, de 31.03.2020) (Format ODS)

2019

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes públics els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública  (DOGV 8456, de 03.01.2019(Format ODS)
 • Correcció d'errades  (DOGV 8545, de 10.05.2019) (Format ODS)

2018

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes públics els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8388, de 21.09.2018)

2017

 • Relacions de llocs de treball de la Presidència, les conselleries de la Generalitat i els organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública (DOGV 8155, de 24.10.2017)

 

2. Conselleria de Sanitat 

2.1 Relacions de llocs de treball de naturalesa funcionarial

2023

 • Resolució de 22 de novembre de 2023, del conseller de Sanitat, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió dels quals és atribuïda a la Conselleria de Sanitat (DOGV núm. 9734 de 28.11.2023)

2022

 • Resolució de 26 de maig de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals és atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (DOGV núm. 9353 de 02.06.2022)

2019

 • Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV núm. 8678, de 15.11.2019)

2018

 • Resolució de 9 de gener de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV núm. 8214, de 17.01.2018)

 

 

2.2 Plantilla de places estatutàries per centres de gestió:

- Estadístiques sobre variacions en plantilla anual (Format PDF) publicada en la Memòria de Gestió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Format PDF)

- Estadístiques per gènere (Format PDF), es publica en la Memòria de Gestió

- Estadístiques sobre variacions en plantilla anual (Format PDF) publicada en la Memòria de Gestió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Format PDF)

- Estadístiques per gènere (Format PDF), es publica en la Memòria de Gestió

- Estadístiques per gènere i edat (Format PDF) publicat en el Pla d'Ordenació de Recursos Humans, del Pla Anual de Gestió 2022 (Format PDF)

 

3. Administració de Justícia de la Comunitat

 • 2022:
 • Plantilles dels òrgans judicials per províncies, actualitzat a 31 de desembre de 2022:

- Província d'Alacant (Format PDF)

- Província de Castelló (Format PDF)

- Província de València (Format PDF)

- Estadístiques per edat (Format PDF)

- Estadístiques per gènere (Format PDF)

- Evolució de la plantilla anual (Format PDF)

 • Plantilles dels òrgans judicials per províncies (Format XLS) (Format ODS) actualitzat a 31 de març de 2022:

- Estadístiques per edat (Format PDF)

- Estadístiques per gènere (Format PDF)

 

4. Personal docent no universitari

 Estadístiques d'evolució de la plantilla, d'edat i gènere i informació sindical (Format ODS)

- Estadístiques d'evolució de la plantilla, d'edat i gènere i informació sindical (Format ODS

 

5. Sector Públic Instrumental de la Generalitat

 • Relació d'entitats del Sector Públic Instrumental amb enllaç a la publicació en el DOGV de les RLTs (enllaç a la web de la Conselleria d'Hisenda)
 • Relació d'entitats del Sector Públic Instrumental segons el règim jurídic i la Conselleria a la qual estan adscrites, amb enllaç a la publicació del DOGV o a la web de la pròpia entitat (Format xlsx),  actualitzat desembre de 2023.

 

Últimes actualitzacions (ordre cronològic):

(Correcció d'errades DOGV núm. 9457, de 26.10.2022. Annex en castellà)

(Correcció d'errades DOGV núm. 9466, de 09.11.2022)

 

(Correcció d'errades DOGV núm. 9615, de 12.06.2023)

 

6. Personal empleat públic amb diversitat funcional reconeguda

2023

 • Personal amb diversitat funcional de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte Institucions Sanitàries, a data de 26.02.2024 (Format PDF)

2022

 • Personal amb diversitat funcional de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte Institucions Sanitàries, a data de 31.01.2023 (Format DOC).
 • Personal en Institucions Sanitàries: 2.129 persones amb diversitat funcional d'una plantilla de 66.460 persones que suposa un 3,2%, a data de 31.12.2022

Título temporal

Fonts: òrgans competents en matèria de funció pública, personal de l'administració de justícia, personal docent i personal del sector públic instrumental
Data d'actualització: febrer 2024
Periodicitat: anual
Data de creació: juny 2014 
Fonament: art. 14.2.a) 1º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i art. 31.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa154 i dccaa162 de l'índex de transparència DYNTRA i indicadors núm. 4 i 6 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional