CONTRACTES GVA

CONTRACTES PÚBLICS

Les fonts d'informació sobre contractes són:

 

CONSULTA DE CONTRACTES INSCRITS EN EL REGISTRE OFICIAL DE CONTRACTES DE LA GENERALITAT

Ajuda per a buscar en CONREG - Consulta del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat

Què és el Registre Oficial de Contractes de la GVA?

El Registre Oficial de Contractes de la Generalitat és un registre públic que té per objecte permetre un exacte coneixement dels contractes celebrats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. El Registre de Contractes s'actualitza diàriament.

Com realitzar consultes en CONREG?

La consulta dels contractes en CONREG es pot realitzar a través de 3 seccions: dades generals - pressupost de licitació i sistema de preus - adjudicació i formalització.

CONREG permet recuperar els contractes registrats a partir dels següents camps: exercici, número de registre, Conselleria o entitat adjudicadora, objecte, tipus de contracte, classe de contracte, rang d'import total de la licitació, procediment d'adjudicació, rang de dates de l'adjudicació, rang de dates de la formalització, NIF o CIF de l'adjudicatari, nom o raó social i empreses UTE.

Utilitats:

- El tipus de contractes: Menors i no menors, Contractes menors de 5.000 (IVA Inc) o Contractes emergència i urgència, cal escollir-lo en el següent desplegable 

- Seleccionar les columnes d'informació que es volen mostrar  

- Ordenar els resultats en manera ascendent o descendent 

- Descarregar o compartir els resultats  

Presentació dels resultats de la cerca

La informació sobre cadascun dels contractes es presenta organitzada en set pestanyes el contingut de les quals és la següent:

- Dades generals: número de registre (codi), exercici, Conselleria o entitat adjudicadora, unitat administrativa, objecte, lloc d'execució, tipus, nombre de lots, estat, tipus de tramitació, acorde/contracte marc, termini d'execució i duració, termini màxim del contracte incloses pròrrogues, nombre d'anualitats previstes, data prevista de fi.

- Pressupost de licitació i sistema de preus: importe / valor de la licitació sense IVA, import de l'IVA previst; import total de la licitació i sistema de preus.

- Publicació.

- Adjudicació i formalització: procediment, adjudicació directa prèvia consulta a diverses empreses, forma d'adjudicació, nombre d'empreses convidades, nombre de licitadors, nacionalitat de l'adjudicatari, data d'adjudicació, data de formalització, NIF/CIF de l'adjudicatari, nom (o raó social), si escau, empreses que integren l'UTE (unió temporal d'empreses), import d'adjudicació sense IVA, import de l'IVA estimat, import total de l'adjudicació..

- Lots: número d'ordre, nombre d'unitats, import unitaris sense IVA, importe lot sense IVA, importe IVA lot, import total lot, concepte, codi CPV, CPV.

- Incidències: tipus d'incidència, data d'incidència.

- Conclusió/extinció del contracte: data de recepció/conformitat i import total final.

Pot descarregar el fitxer amb els resultats de la consulta en prémer la icona CSV que hi ha en el marge superior dret de la llista de resultats. Apareixerà en pantalla un quadre de diàleg que els demanarà si volen visualitzar les dades o guardar-los en el seu dispositiu, seleccione l'opció que desitge.

Entre el mes de juliol de 2013 i el 3 d'abril de 2018 es van inscriure en el Registre Oficial de Contractes tots els contractes del sector públic, incloent els contractes menors o equivalents de les entitats del sector públic empresarial i fundacional, a partir d'un import de 9.000 euros, en el cas de contractes d'obres o de concessió d'obres públiques, i de 3.000 euros en qualsevol altre cas, IVA exclòs en els dos supòsits.

Per a consultes relatives a contractes anteriors, pot exercir el seu dret d'accés a la informació pública regulat en el Capítol III del Títol I de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022), i en el Capítol II del Títol II del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) mitjançant la presentació d'una sol·licitud de petició d'informació pública.

Per a consultar els contractes adjudicats més importants de la Comunitat introduïsca en el camp Import total licitació des del Registre de Contractes un valor superior als 200.000 euros i prema Buscar o clique en aquest enllaç per a anar directament al resultat de la consulta.
 

Ajuda per a buscar per tipus de contracte

Per a facilitar la consulta s'inclou informació sobre contractes menors, d'emergència, obres públiques i modificacions de contractes:

Contractes menors

Pot consultar tots els contractes menors registrats en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat de valor estimat a partir de 5.000 euros IVA exclòs des de juliol de 2013 seleccionant el valor menor del camp "Classe" i els contractes menors de preu inferior a 5.000 euros IVA inclòs (excepte aquells contractes pagats per caixa fixa) consultant aquest enllaç. Es consideren contractes menors els contractes amb un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracta de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracta de contractes de subministraments o de serveis, IVA exclòs.

S'inscriuen en el Registre tots els contractes excepte els que exclou la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i aquells que tenen un preu inferior a 5.000 euros, IVA inclòs, sempre que el seu pagament s'haja tramitat pel sistema de caixa fixa o un sistema similar per a realitzar pagaments menors. 

Fins el 8 de març de 2018 es consideraren contractes menors els contractes d'obres amb un import inferior a 50.000 euros, o a 18.000 euros quan es tractava d'altres contractes (IVA exclòs en ambdós casos) segons l'article 138.3 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 276, de 16.11.2011) derogat per la normativa vigent.

Contractes emergència

Quan l'Administració ha d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill, etc. pot dur a terme el procediment d'adjudicació pel tràmit d'emergència, d'acord amb allò que estableix la normativa de contractació. 

Pot consultar tots els contractes d'emergència registrats seleccionant el valor emergència del camp "Tipus de tramitació". Des de la pantalla de resultats pot descarregar tots els contractes de la llista en un fitxer reutilitzable fent clic en les icones CSV o lots CSV.

El termini màxim per a la comunicació de les dades al Registre és de quinze dies hàbils des de l'endemà de la formalització del contracte o de les incidències, en els casos en què aquella siga preceptiva, i de trenta dies hàbils des de la data d'aprovació per l'òrgan de contractació o òrgan competent, quan es tracte de contractes o incidències que no requerisquen formalització.

Contractes obres públiques

EMPRESES QUE HAN REALITZAT LES OBRES PÚBLIQUES MÉS IMPORTANTS

Consulte els contractes d'obres amb un import d'adjudicació superior a 200.000 euros en el Registre de Contractes de la Generalitat. Pot exportar aquesta selecció a un format reutilitzable clicant la icona CSV (Exporta a full de càlcul informació del contracte. Apareix una fila per contracte) o la icona CSV lotes (Exporta a full de càlcul informació del contracte i lot. Apareixen tantes files com lots tinga el contracte) que apareixen en el marge superior dret de la pantalla.

NOTES DE PREMSA SOBRE OBRES PÚBLIQUES

 

Consulte les notes de premsa de la Generalitat sobre les obres públiques (enllaç a web externa).

Modificacions dels contractes

Consulte en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat els contractes modificats seleccionant en el camp "Contractes modificats" el valor Modificació de terminis i imports o el valor Modificació de dades identificatives o consultant els enllaços següents:

Contractes amb modificacions en terminis i imports.

Contractes amb modificacions en dades identificatives

 

Per a veure les modificacions seleccione el contracte de la llista de resultats i clicau sobre la pestanya Incidències.
El Registre de Contractes s'actualitza diàriament.

MODIFICACIONS I COMPLEMENTARIS DELS PROJECTES D´OBRES MÉS IMPORTANTS

El Registre Oficial de Contractes de la Generalitat publica les incidències (modificació de terminis, imports o dades identificatives) inscrites en els contractes.

No s'ha registrat cap contracte de concessió d'obres amb modificació de dades identificatives.

Font: Registre Oficial de Contractes de la Generalitat

Fonament: indicador 66 del INCAU 2016 de Transparència Internacional

Abans del peu 2

 

Plataforma de Contractació del Sector Públic

Des d'octubre de 2016 la Generalitat publica les licitacions i el seu resultat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic a la què es va adherir mitjançant un conveni de col·laboració en matèria de contractació pública (BOE núm. 154, de 29.06.2015) amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Consulte l'ajuda i les preguntes freqüents sobre la Plataforma.

Accés a les licitacions i adjudicacions de contractes de l'Administració de la Generalitat publicats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Accés a les licitacions i adjudicacions de contractes del sector públic de la Generalitat publicats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 

Licitació d'obres públiques

Consulte tota la informació sobre les licitacions d'obres de la Generalitat publicades en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (des d'octubre de 2016). Seleccione el valor Obres en el camp Tipus de contracte; en el camp Organització Contractant marque Comunitat Valenciana i prema el botó Afegir. Pot restringir la cerca per qualsevol altre camp del seu interés.

 

 

Informació Plataforma de contractació Generalitat

En la Plataforma de la Generalitat trobarà les licitacions de la Generalitat i el seu sector públic instrumental publicades des de 2008 fins a octubre de 2016. L'aplicació permet recuperar licitacions a partir dels següents camps: expedient, tipus d'anunci, institució adjudicadora, entitat adjudicadora, tipus de contracte, sistema de contractació, tipus de procediment, data límit de presentació d'ofertes i pressupost de licitació (IVA exclòs).

A més de les dades generals de descripció de cada licitació es pot consultar, si escau, l'anunci de licitació, d'adjudicació provisional, d'adjudicació, de nova adjudicació, de suspensió del lot, de renúncia del contracte-desistiment del procediment, l'anunci de desert, de formalització del contracte, de correcció d'errors, d'informació addicional, l'anunci de procediment nul, de suspensió de l'expedient, l'anunci previ, els plecs i les actes de la mesa de contractació de la licitació, així com la seua composició.

NEGOCIS I CONTRACTES EXCLOSOS

Les relacions jurídiques, negocis i contractes esmentats a continuació queden exclosos de l'àmbit de la llei de contractes del sector públic, i es regiran per les seues normes especials, aplicant-se els principis de la llei de contractes del sector públic per a resoldre els dubtes i llacunes que pogueren presentar-se.

Es poden donar els següents tipus de negocis i contractes exclosos:

a. Negocis jurídics i contractes exclosos en l'àmbit de la Defensa i de la Seguretat.

b. Convenis.

c. Comandes de gestió.

d. Negocis jurídics i contractes exclosos en l'àmbit internacional.

e. Negocis i contractes exclosos en l'àmbit de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació.

f. Relacions jurídiques, negocis i contractes exclosos en l'àmbit del domini públic i en l'àmbit patrimonial.

g. Negocis i contractes exclosos en l'àmbit financer.

h. Altres negocis o contractes exclosos:

  • relació de servei dels funcionaris públics i els contractes regulats en la legislació laboral
  • servei públic la utilització del qual pels usuaris requerisca l'abonament d'una tarifa, taxa o preu públic d'aplicació general
  • contractes relatius a serveis d'arbitratge i conciliació
  • contractes pels quals una entitat del sector públic s'obligue a entregar béns o drets o a prestar algun servei
  • contractes que tinguen per objecte serveis relacionats amb campanyes polítiques
  • Acció Concertada

CONTRACTACIÓ ÈTICA I RESPONSABLE

CLÀUSULES DE RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA CONTRACTACIÓ

La responsabilitat social és el conjunt de compromisos voluntaris de divers ordre: econòmic, social, ambiental i de bon govern; adoptats per les empreses, així com per les organitzacions i institucions públiques i privades, que constitueixen un valor afegit al compliment de la legislació aplicable i dels convenis col·lectius i que al mateix temps contribueixen al progrés social i econòmic en el marc d'un desenvolupament sostenible.

Pot consultar la normativa vigent sobre responsabilitat social i altres documents en matèria de responsabilitat social en el Portal de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

AUDITORIA CIUTADANA

L'auditoria ciutadana per a la transparència en la contractació pública és el mecanisme de rendició de comptes, on els ciutadans i les ciutadanes s'organitzen i mobilitzen per a avaluar o auditar l'exercici del govern i les decisions de polítiques públiques en matèria de contractació. Es tracta d'un procés que naix i s'organitza exclusivament des de la societat civil i on les institucions tenen el deure de facilitar el que siga necessari perquè l'auditoria siga reeixida.

És una iniciativa amb dos objectius clars: previndre la corrupció en la contractació pública i millorar l'eficiència en la gestió pública. Per a això s'utilitzen una sèrie d'eines pactades que reforcen la transparència i la participació.

Amb això es persegueix convertir a la Generalitat en referent per a la ciutadania i altres administracions en matèria de transparència i bon govern, com una administració íntegra, democràtica i eficaç, tal com apareix definit en l'objectiu 3.1 de l'annex Memòria d'Actuacions, del pressupost de la Generalitat.

Primera experiència pilot d'Auditoria Ciutadana en la Comunitat Valenciana

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÉS SOBRE CONTRACTES

Registre Oficial de Contractes de la Generalitat - PEU

Fonts: òrgan competent en matèria de contractació i Ministeri d'Hisenda.
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació.
Data de creació: juny 2014
Fonament jurídic: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272, de 09/11/2017); art. 20.1 i 20.2 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 11 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Consulte també la selecció de normativa especialitzada elaborada per l'òrgan competent en contractació pública i el Codi de contractes del sector públic elaborat pel BOE. Indicadors núm. 65 a 68 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional.

Sèrie documental valorada per la Junta Qualificadora de Documents Administratius: consulte el règim d'accés i el dictamen de conservació/eliminació de la sèrie Contractes majors i Contractes menors (transversal per a l'Administració de la Generalitat i les entitats locals de la Comunitat Valenciana)