Visualització de contingut web

Registre d'activitats de tractament

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquestes, la limitació del seu tractament o a oposar-se mitjançant escrit dirigit a l'òrgan corresponent del Registre de les Activitats del Tractament de cada departament o organisme autònom de la Generalitat.

 

 

Font: òrgan competent en matèria de protecció de dades
Data d'actualització: abril 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juny 2019
Fonament jurídic: art. 6 bis de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern