Visualització de contingut web

Queixes, suggeriments i Agraïments

La Generalitat Valenciana, amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis públics, posa a la disposició de la ciutadania una sèrie d'instruments, regulats en el Decret 41/2016, de 15 d'abril, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, entre els quals es troben la possibilitat de presentar queixes, suggeriments i agraïments.

 

Les queixes són escrits i comunicacions en els quals la ciutadania realitza únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels serveis, especialment sobre tardances, desatencions, o qualsevol altre tipus anàleg de deficient actuació que observen en el funcionament dels serveis públics de l'administració i organitzacions de la Generalitat, que constituïsca falta de qualitat en el servei prestat. Els suggeriments són les propostes per a millorar la qualitat dels serveis públics i els agraïments expressen la felicitació o reconeixement pel bon funcionament d'un servei. 

NO TENEN LA CONSIDERACIÓ DE QUEIXES davant dels serveis administratius:
- Les relacionades amb deficiències en els serveis que es presten o funcionament, en l'àmbit d'institucions sanitàries dependents de la Generalitat (hospitals, centres de salut, etc.)
- Les relacionades amb centres de serveis socials i les de dependència.
Aquestes queixes són assistencials i no administratives, per la qual cosa tenen un procediment específic de tramitació.

 

 

Font: òrgan competent en matèria de gestió i millora de la qualitat dels serveis
Data d'actualització del text: abril 2023 
Periodicitat: ---
Data de creació: gener 2016
Fonament jurídic: art. 14.3.a) 3º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022) i l'art. 32.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)