Visualització de contingut web

Què és una subvenció?

S'entén per subvenció, tota disposició dinerària realitzada per les administracions, en favor de persones públiques o privades, que complisca els següents requisits:

a) Que el lliurament es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que el lliurament estiga subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent el beneficiari complir les obligacions materials i formals que s'hagueren establit.

c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tinga per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

La publicació de les resolucions de les concessions d'ajudes i subvencions garantix el dret de la ciutadania a conèixer els recursos públics que es dediquen a l'activitat de foment i els beneficiaris dels mateixos.

Podeu consultar el període mitjà de pagament als beneficiaris en la ruta de navegació del portal de transparència GVA Oberta / Xifres / Finançament i estabilitat pressupostària / Termini mitjà de pagament a beneficiaris de subvencions o en la pàgina: https://gvaoberta.gva.es/a-beneficiarios-de-subvenciones  

Visualització de contingut web

Què no és una subvenció?

No tenen caràcter de subvenció els supòsits següents:

a) Les prestacions contributives i no contributives del sistema de la Seguretat Social.

b) Les pensions assistencials per vellesa a favor dels espanyols no residents a Espanya, en els termes que estableix la seva normativa reguladora.

c) També queden excloses, en la mesura que resulten assimilables al règim de prestacions no contributives del sistema de Seguretat Social, les prestacions assistencials i els subsidis econòmics a favor d'espanyols no residents a Espanya, així com les prestacions a favor dels afectats pel virus d'immunodeficiència humana i dels discapacitats.

d) Les prestacions a favor dels afectats per la síndrome tòxica i els ajuts socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagen desenvolupat l'hepatitis C que regula la Llei 14/2002, de 5 de juny, per la qual s'estableixen ajuts socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit del sistema sanitari públic, i altres normes tributàries.

e) Les prestacions derivades del sistema de classes passives de l'Estat, pensions de guerra, i altres pensions i prestacions per raó d'actes de terrorisme.

f) Les prestacions reconegudes pel Fons de Garantia Salarial.

g) Els beneficis fiscals i beneficis en la cotització a la Seguretat Social.

h) El crèdit oficial, excepte en els supòsits en què l'Administració pública subvencione al prestatari la totalitat o part dels interessos o altres contraprestacions de l'operació de crèdit.

Visualització de contingut web

Normativa

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) regula el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.

En l'àmbit de la Generalitat, la regulació de las subvencions es desplega en el Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOGV núm. 7464, de 12.02.2015)

Les obligacions de transparència de les subvencions s'inclouen en l'article 23 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i en els articles 9.5.c) i 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

Visualització de contingut web

Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, SNPS

El Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS) és el lloc web on es complix el manament legal de donar publicitat i transparència a les convocatòries de subvencions, concessions, infraccions i sancions derivades de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i s'actualitza diàriament. Té com a finalitats promoure la transparència, servir com a instrument per a la planificació de les polítiques públiques, millorar la gestió i col·laborar en la lluita contra el frau de subvencions i ajudes públiques.

 

La Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) és el sistema informàtic que està darrere i que s'usa per a complir les finalitats del SNPS. Així, una part de la BDNS és de lliure accés públic (el SNPS), mentre que la resta d'elements d'informació existents en la BDNS es manté d'accés reservat, només accessibles als òrgans gestors de subvencions, òrgans remitents i als òrgans de control, en els termes previstos en la normativa.

Pie buscador subvenciones

Pie de página

Font: sistema d'informació dependent de la Intervenció General de la Generalitat
Data d'actualització del text: febrer 2020  
Periodicitat: mensual (dia 10 de cada mes)
Data de creació: maig 2018 
Fonament jurídic: art. 23 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 56 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional