Visualització de contingut web

Portal de transparència GVA Oberta

Què és el Portal de Transparència de la Generalitat (GVA Oberta)?

El Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta, és el web en què la Generalitat publica, de manera integrada i proactiva, aquella informació sobre transparència i bon govern requerida per la normativa vigent i pels compromisos adquirits en l'exercici de les seues competències.

L' objectiu final és que la ciutadania conega les accions i polítiques del Consell, i puga exercir el seu dret a saber sobre continguts o documents que obren en el seu poder, ja que ambdós aportacions afavorixen la formació de l'opinió pública en una societat democràtica.

Per què es publica GVA Oberta?

Aquest portal es crea amb tres objectius fonamentals:

 1. Garantir la transparència de l'activitat pública de la Generalitat mitjançant la publicació de la informació prevista en el Títol I, Capítol II, secció segona de la Llei 1/2022.
 2. Acostar l'Administració a la ciutadania potenciant el desenvolupament d'una societat més participativa i col·laborativa.
 3. Facilitar la comunicació entre l'Administració valenciana i la ciutadania, establint canals que  permeten una interacció fluida.

Què es publica en GVA Oberta?

 1. Obligacions derivades de diferents normes relacionades amb la transparència i el bon govern.
 2. Compromisos establits amb determinades entitats mitjançant conveni.
 3. Metodologies d'avaluació d'entitats que analitzen el compliment de transparència a través del Portal.
 4. Informació que es publica a iniciativa dels departaments de la Generalitat.

Qui és el responsable?

El Servei de Transparència de l'Activitat Pública:

 • Col·labora en la regulació, desenvolupament i manteniment del Portal de Transparència de la Generalitat, facilita l'accessibilitat a tota la ciutadania, la interoperabilitat i la reutilització de la informació.
 • Gestiona el Portal de Transparència i les actuacions que es deriven.
 • Coordina i sol·licita a les diferents unitats administratives de cada departament de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, la informació i les actuacions necessàries per a complir les obligacions de transparència establides en les disposicions legals i reglamentàries.

Qui actualitza?

 • El personal del Servei de Transparència de l'Activitat Pública.

Carta de Serveis de GVA Oberta

Resolució de 25 de maig de 2018, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aprova la Carta de Serveis del Portal de Transparència de la Generalitat «GVA Oberta» (DOGV núm. 8307, de 31.05.2018)

 

Consulte el glossari de termes relacionats amb la transparència.

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització del text: setembre 2020
Data de creació: setembre 2020
Fonament: art. 12 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)