Visualització de contingut web

Publicitat i Promoció Institucional

La informació recollida en aquesta pàgina obeeix a la supervisió prèvia/autorització de tot el relatiu exclusivament als aspectes de promoció i difusió de la imatge de la Generalitat d'acord amb les competències atribuïdes a Presidència de la Generalitat. Per tant, les dades econòmiques reflectides fan referència a la previsió de despesa efectuada per cadascuna de les Conselleries o del Sector Públic en el moment de la sol·licitud de supervisió prèvia/autorització, i no obeeix al criteri de la despesa efectuada.
Qualsevol informació sobre els continguts, característiques tècniques de la contractació,  inversió i costos aplicats a cada acció, és responsabilitat exclusiva de cadascuna de les Conselleries o entitats del sector públic.

Información adicional (Coste Publicidad y Promoción Institucional)

Font: premsa dels departaments de la Generalitat
Data d'actualització: desembre 2022
Periodicitat: anual
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 9.1.n) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 22 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 19 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa 3114 de l'índex de transparència DYNTRA