Visualització de contingut web

Publicitat i Promoció Institucional

La distribució de la publicitat institucional ha de seguir criteris objectius i respectar els principis d'eficàcia, eficiència, equitat i objectivitat. La publicitat ha de difondre's en mitjans de comunicació i suports que siguen respectuosos amb el medi ambient i adequats per a arribar al públic objectiu destinatari del missatge i informació de la campanya o comunicació.
 
Per a la determinació dels mitjans de difusió es tindrà en compte els següents criteris prioritaris:
  • L'audiència
  • La implantació territorial i social
  • Les característiques dels destinataris de la publicitat: la llengua predominant i altres criteris que ajuden a aconseguir els objectius.
 
Altres criteris a seguir:
  • Si la publicitat té caràcter general i s'insereix en mitjans de difusió general, s'utilitzaran criteris independents i objectius per a determinar la seua proporció en funció de l'audiència.
  • La inserció de publicitat ha de respectar el medi ambient i si té un destinatari específic s'aplicarà els criteris de difusió més adequats.
  • No es pot afavorir o perjudicar un mitjà de comunicació en funció d'orientació política, ideològica o de qualsevol altra consideració
  • La contractació no es realitzarà directament amb un mitjà de comunicació, excepte casos específics, sinó a través de procés de licitació o concurs públic
  • Les xarxes socials oficials han d'utilitzar-se com un dels canals per a difondre el missatge institucional.
Aquests criteris venen recollits en l'art. 6 de la Llei 12/2018, de 24 de maig, de publicitat institucional per a l'interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.
 

En aquest apartat pots consultar la informació anual relativa a les campanyes de publicitat i promoció institucional dels departaments de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic instrumental, desglossades per departaments, tipus i títol de les accions, mitjans de comunicació i cost.

Información adicional (Coste Publicidad y Promoción Institucional)

Font: premsa dels departaments de la Generalitat
Data d'actualització: desembre 2023
Periodicitat: anual
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 22 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 19 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa 3114 de l'índex de transparència DYNTRA