Visualització de contingut web

Dret d'accés a la informació ambiental

El dret d'accés a la informació ambiental és el dret d'informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient com tota informació en forma escrita, visual, sonora, electrònica o en qualsevol altra forma que verse sobre les següents qüestions:

a) L'estat dels elements del medi ambient, com l'aire i l'atmosfera, l'aigua, el sòl, la terra, els paisatges i espais naturals, inclosos els aiguamolls i les zones marines i costaneres, la diversitat biològica i els seus components, inclosos els organismes modificats genèticament; i la interacció entre aquests elements.

b) Els factors, com ara substàncies, energia, soroll, radiacions o residus, inclosos els residus radioactius, emissions, abocaments i altres alliberaments en el medi ambient, que afecten o puguen afectar els elements del medi ambient citats en la lletra a.

c) Les mesures, incloses les mesures administratives, com a polítiques, normes, plans, programes, acords en matèria de medi ambient i activitats que afecten o puguen afectar els elements i factors citats en les lletres a i b, així com les activitats o les mesures destinades a protegir aquests elements.

d) Els informes sobre l'execució de la legislació mediambiental.

e) Les anàlisis de la relació cost-benefici i altres anàlisis i supòsits de caràcter econòmic utilitzats en la presa de decisions relatives a les mesures i activitats citades en la lletra c.

f) L'estat de la salut i seguretat de les persones, inclosa, en el seu cas, la contaminació de la cadena alimentària, condicions de vida humana, béns del patrimoni històric, cultural i artístic i construccions, quan es vegen o puguen veure's afectats per l'estat dels elements del medi ambient citats en la lletra a o, a través d'aqueixos elements, per qualsevol dels extrems citats en les lletres b i c.

Poden sol·licitar-la qualsevol persona física o jurídica, així com les seues associacions, organitzacions i grups a l'efecte del que s'estableix en el Títol II de la Llei 27/2006 de 18 de juliol.

Consulte més informació sobre la sol·licitud d'informació ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Consulte exemples sobre què és i què no és informació ambiental.

Accedisca al tràmit administratiu de sol·licitud d'informació ambiental.

 

Data d'actualització del text: desembre 2020
Data de creació: març 2020
Fonament: art. 24.1.b) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022); acció 1.3.29 del I Pla Biennal de Transparència 2019-2021