Visualització de contingut web

Pressupostos Generalitat i sector públic instrumental

 

 

CONCEPTE

La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions diu que: "Els Pressupostos de la Generalitat constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica dels drets i obligacions a liquidar durant l'exercici per cada un dels subjectes que formen part del sector públic de la Generalitat."

D'aquesta definició cal extraure les idees següents:

- És xifrada perquè s'expressa, fonamentalment, en números, encara que també s'adjunten les memòries explicatives.

- És conjunta perquè s'unifica en un únic document tota la informació referent a la Generalitat.

- És sistemàtica perquè segueix una estructura establida per normes legals perquè siga homogènia amb altres institucions públiques.

- Els drets són els ingressos de qualsevol tipus que es preveu obtenir.

- Les obligacions són les despeses que s'han de realitzar.

- L'exercici és coincident amb l'any natural excepte pròrroga o retroactivitat d'alguna de les disposicions.

- Els subjectes que formen part del sector públic inclou tant les conselleries com els òrgans del sector públic (empreses o òrgans vinculats).

En conclusió, el pressupost és l'instrument a través del qual el Poder Legislatiu (Les Corts) estableix els nivells màxims de despeses que el Poder Executiu (Consell) pot realitzar, així com els ingressos que preveu rebre, incloent l'autorització per a l'endeutament, en un determinat període anual.

 

PRESSUPOST ACTUAL

Per a l'exercici actual els Pressupostos s'aproven per la LLEI 8/2023, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024 (DOGV núm. 9756, de 30.12.2023).

Consulte els pressupostos en format navegable.

 

LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2024

El Projecte de llei de Pressupost es remetrà a les Corts, abans de l'1 novembre de cada any, per al seu examen i aprovació juntament amb la documentació complementària que determina la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Consulte el Projecte de llei de Pressupost 2024

 

PRESSUPOSTOS ANTERIORS

Consulte els pressupostos anteriors.

 

PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE LA GVA

Les entitats integrades en el sector públic instrumental empresarial d'acord amb el que s'estableix en la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat Valenciana, de la hisenda pública, del sector públic instrumental i subvencions, elaboraran una proposta de pressupost d'explotació que detallaran els recursos i dotacions anuals corresponents. Així mateix, formularan una proposta de pressupost de capital amb el mateix detall que s'integraran en els pressupostos consolidats de la Generalitat (art. 52).

En el TOM IV DEL SECTOR PUBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT DE LLEI DE PRESSUPOSTOS es recullen aquests aspectes de caràcter econòmic-financer i pressupostari.

Seleccionarem: Ent. Dcho. Públ. I Societats Mercantils

Dins de cada empresa mercantil podem accedir a les diferents fitxes per a trobar la informació:

E.R.D: Estat de recursos i dotacions 

Objectius: La memòria d'actuacions

Annex Objectius: Annex memòria d'actuacions

Pressupostos: podem consultar tant el finançament com les inversions d'aquestes societats mercantils.

 

NORMATIVA APLICABLE

La normativa aplicable en matèria de pressupostos es pot classificar en les següents àrees, que inclouen informació relativa a:

 

Informació sobre el projecte NEFIS: Implantació del nou sistema econòmicfinancer de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms.

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: febrer 2024
Periodicitat: anual
Data de creació: juny 2014 
Fonament jurídic: art. 17.1.a), 17.2.a), 17.2.b) i 17.2 c) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i article 15.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)