Visualització de contingut web

Pressupostos Generalitat i sector públic instrumental

CONCEPTE

La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions diu que: "Els Pressupostos de la Generalitat constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica dels drets i obligacions a liquidar durant l'exercici per cada un dels subjectes que formen part del sector públic de la Generalitat."

D'aquesta definició cal extraure les idees següents:

- És xifrada perquè s'expressa, fonamentalment, en números, encara que també s'adjunten les memòries explicatives.

- És conjunta perquè s'unifica en un únic document tota la informació referent a la Generalitat.

- És sistemàtica perquè segueix una estructura establida per normes legals perquè siga homogènia amb altres institucions públiques.

- Els drets són els ingressos de qualsevol tipus que es preveu obtenir.

- Les obligacions són les despeses que s'han de realitzar.

- L'exercici és coincident amb l'any natural excepte pròrroga o retroactivitat d'alguna de les disposicions.

- Els subjectes que formen part del sector públic inclou tant les conselleries com els òrgans del sector públic (empreses o òrgans vinculats).

En conclusió, el pressupost és l'instrument a través del qual el Poder Legislatiu (Les Corts) estableix els nivells màxims de despeses que el Poder Executiu (Consell) pot realitzar, així com els ingressos que preveu rebre, incloent l'autorització per a l'endeutament, en un determinat període anual.

PRESSUPOST ACTUAL

Per a l'exercici 2021, els Pressupostos de la Generalitat s'aproven per Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 (DOGV núm. 8987, de 31.12.2020).

Consulte els pressupostos en format navegable.

PRESSUPOSTOS ANTERIORS

Consulte els pressupostos anteriors.

NORMATIVA APLICABLE

La normativa aplicable en matèria de pressupostos es pot classificar en les següents àrees, que inclouen informació relativa a:

 

Informació sobre el projecte NEFIS: Implantació del nou sistema econòmicfinancer de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms.

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: gener 2021 
Periodicitat: anual
Data de creació: juny 2014 
Fonament jurídic: article 9.1.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015)  i article 15.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)