Visualització de contingut web

Preguntes freqüents i recomanacions

Què és el dret d'accés?

És el dret que té qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, a demanar i obtindre informació pública.

 

Quina informació puc demanar?

La informació pública és el conjunt de continguts o documents que obren en poder de l'Administració i que han sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

Abans de demanar informació a través del procediment de dret d'accés comprove si el que desitja coincideix amb altres tipus de comunicacions amb l'Administració, com:

 

Procediments específics de dret d'accés

Si la informació que necessita està relacionada amb el medi ambient o la sanitat, l'Administració posa a la seua disposició tràmits de dret d'accés específics:

 

Com puc demanar la informació?

Per mitjà d'una sol·licitud d'accés a la informació pública a través del tràmit telemàtic o presentant la sol·licitud en un registre d'entrada de l'Administració.

 

Com he de fer la presentació telemàtica?

Pot tramitar la sol·licitud telemàticament amb certificat digital o sense certificat digital.

 

I si vull presentar la sol·licitud en paper?

Pot presentar la seua sol·licitud (baixe els impresos associats del procediment) en qualsevol registre d'entrada de l'Administració i, preferentment, davant de l'òrgan administratiu o l'entitat que tinga la informació que es demana.
També es pot presentar a les oficines de correus, com reglamentàriament s'estableix, o a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. Més informació sobre els registres.

 

He d'explicar per què sol·licite informació?

No és obligatori motivar la sol·licitud d'accés a la informació pública, però sí que és recomanable perquè la tinga en compte l'òrgan que valorarà la concessió de la informació.

 

Quins són els terminis de resolució de la meua sol·licitud?

Si la sol·licitud estiguera formulada de manera imprecisa o confusa, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils, la concrete, i se li indicarà que, en cas de no fer-ho, se'l tindrà per desistit; així com de la suspensió, mentrestant, del termini per a resoldre.

Si les sol·licituds es refereixen a informació que afecte els drets o els interessos de tercers, l'òrgan administratiu encarregat de resoldre concedirà a les persones afectades perquè, si és el cas, en el termini de 15 dies hàbils, presenten les al·legacions que estimen pertinents. El sol·licitant serà informat d'aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini per a resoldre mentrestant.

Les sol·licituds d'accés a informació pública hauran de resoldre's i notificar-se al sol·licitant i als tercers afectats que ho hagen sol·licitat en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per a resoldre.

En el cas que el volum o la complexitat de la informació sol·licitada ho requerisca, el termini per a resoldre es podrà prorrogar per un altre mes més, i en aquest cas prèviament es notificarà al sol·licitant.

Davant tota resolució expressa o presumpta en matèria d'accés pot interposar-se una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, amb caràcter potestatiu i previ a la seua impugnació en via contenciós-administrativa.

La reclamació s'interposarà en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o des de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució és de tres mesos, transcorregut el qual, la reclamació s'entendrà desestimada.

En la línia de temps pot seguir els terminis del procediment de sol·licitud d'accés a la informació pública que es tramita davant l'Administració i davant el Consell de Transparència en matèria de dret d'accés a la informació pública.

 

Quins límits s'apliquen al dret d'accés?

Tinga en compte que si l'accés a la informació pot suposar un perjuí, el dret d'accés pot ser limitat per:

 1. La seguretat nacional.
 2. La defensa.
 3. Les relacions exteriors.
 4. La seguretat pública.
 5. La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris.
 6. La igualtat de les parts en processos judicials i la tutela judicials efectiva.
 7. Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.
 8. Els interessos econòmics i comercials.
 9. La política econòmica i monetària.
 10. El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.
 11. La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.
 12. La protecció del medi ambient.

L'aplicació dels límits serà justificada i proporcional al seu objecte i finalitat de protecció i atendrà les circumstàncies del cas concret, especialment a la concurrència d'un interés públic o privat superior que justifique l'accés.

Si la informació sol·licitada entra en conflicte amb altres drets protegits o es denega totalment o parcialment l'accés, s'indicarà al sol·licitant el motiu d'aquesta circumstància.

L'accés a dades personals que revelen la ideologia, afiliació sindical, religió o creences, únicament es poden autoritzar si l'afectat expressa el seu consentiment per escrit, llevat que aquest afectat haguera fet manifestament públiques les dades amb anterioritat al fet que se sol·licitara l'accés.

Si la informació sol·licitada inclou dades personals referents a l'origen racial, a la salut, a la vida sexual, dades genètiques o biomètriques, o relatius a infraccions penals o administratives, l'accés només es podrà autoritzar en cas que es compte amb el consentiment exprés de l'afectat o si aquell estiguera emparat per una norma amb rang de llei. 

Amb caràcter general i sempre que es respecte la protecció de dades personals o altres drets constitucionals, es concedirà l'accés a la informació que continga dades merament identificatives relacionades amb l'organització, funcionament o activitat pública de l'òrgan.

 

Què passa si no es respon en termini?

L'Administració té l'obligació de resoldre i notificar la resolució en tots els seus procediments. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat i notificat una resolució, la sol·licitud de dret d'accés a la informació pública s'entendrà desestimada.

Podrà interposar-se un recurs contenciós-administratiu a partir de l'endemà a la data en la qual haja vençut el termini per a resoldre. No obstant això, amb caràcter potestatiu i previ a la seua impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa, podrà interposar-se una reclamació davant el Consell Valencià de Transparència.

 

Poden denegar o inadmetre la meua sol·licitud?

Sí. S'inadmetran a tràmit, mitjançant resolució motivada, les sol·licituds:

 1. Que es referisquen a informació que estiga en curs d'elaboració o de publicació general.
 2. Referides a informació que tinga caràcter auxiliar o de suport com la continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives.
 3. Relatives a informació per a la divulgació de la qual siga necessària una acció prèvia de reelaboració.
 4. Dirigides a un òrgan en el poder del qual no obre la informació quan es desconega el competent. L'òrgan que acorde la inadmissió haurà d'indicar en la resolució l'òrgan que, al seu judici, és competent per a conéixer de la sol·licitud.
 5. Que siguen manifestament repetitives o tinguen un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de la Llei de transparència.

 

Què puc fer si deneguen totalment o parcialment la meua sol·licitud?

En aquest cas pot interposar una reclamació davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

També pot interposar un recurs contenciós administratiu. Pot anar directament al jutjat contenciós administratiu o pot recórrer la resolució del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (CTAIPBG).

 

On puc consultar les sol·licituds presentades fins ara? I les resolucions?

Les sol·licituds i les resolucions presentades des de 2021 estan disponibles en la pàgina Seguiment de les sol·licituds i resolucions d'informació pública, on també podrà baixar el fitxer que conté les sol·licituds i les resolucions presentades entre 2016 i 2020.

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)