Visualització de contingut web

TEP - Preguntes freqüents

És obligatori publicar la informació en la plataforma TEP?
No. TEP és una plataforma que la Generalitat ofereix perquè les entitats privades complisquen amb les seues obligacions de transparència, no obstant això, aquestes poden optar per publicar la informació en la seua pròpia pàgina web.

On s'ha de publicar la informació?
En internet. Les entitats poden publicar la informació en el seu propi portal web o, alternativament o addicionalment, en la plataforma TEP.

Quan s'ha de publicar la informació?

La informació l'hauran de publicar a partir de l'any següent a aquell en el qual s'hagen superat els llindars establits, i haurà de mantindre's publicada almenys durant quatre anys naturals.

Les persones treballadores autònomes han de publicar la informació en aquesta plataforma?

No. En la legislació de transparència es fa referència a «entitats», per la qual cosa no tenen obligacions de publicitat activa ni les persones físiques ni les empreses individuals i queden excloses les persones treballadores autònomes. Si estan obligades les societats limitades unipersonals.

Per a més informació, vore el Criteri interpretatiu 3/2019 del Consejo Transparencia y Buen Gobierno (apartado C.b, páginas 63 a 69), relativa al ámbito subjetivo de la publicidad activa.

ACCÉS A LA PLATAFORMA

Què necessite per a accedir a la Plataforma TEP?
Estar registrat com a representant d'una entitat en l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) i en el Registre d'Empreses Acreditades (REA), o que el representant de l'entitat m'haja autoritzat l'accés a la plataforma.

Ha d'autoritzar-me l'Administració l'accés?
No. L'accés i registre de la informació es fa sense intermediació de l'Administració.

Com done d'alta a la meua entitat?
Amb el primer accés del representant l'entitat queda registrada en la plataforma.

Quin certificat necessite per a accedir a la plataforma?

  • Si sóc representant puc accedir tant amb el certificat de representant - accés a través de Cl@ve- o amb el certificat personal digital - accés a través de Certificat digital.
  • Si no sóc representant només puc accedir amb el Certificat personal digital.

 

Per què no puc accedir a la plataforma?
Perquè el certificat utilitzat no ha sigut validat per la plataforma a causa de:

  • La representació de l'entitat no està registrada en l'ACCV i REA.
  • El representant no ha donat d'alta a l'usuari que vol accedir a la plataforma, o el DNI introduït en donar d'alta a l'usuari no és correcte.

 

REPRESENTANT I USUARIS 

Qui pot accedir amb perfil de representant?
Qui estiga prèviament donat d'alta en el Registre de Representants de la PAI https://pai.gva.es/es/consulta-de-representacio-desde-el-client-pai

Com done d'alta a un altre usuari?
El representant de l'entitat pot autoritzar l'accés a altres persones des de la mateixa plataforma, pestanya ‘Gestió usuari'.

El representant de l'entitat pot donar d'alta a tants usuaris com desitge?
Sí, no hi ha un límit d'usuaris per entitat.

Com puc donar de baixa a un usuari?
Hi ha dues opcions:

  1. Limitar l'accés d'un usuari establint la seua data de baixa en la pestanya ‘Gestió Usuari' → Modificar usuari.
  2. Eliminar les dades de l'usuari en la pestanya ‘Gestió Usuari', fent clic en el botó eliminar (símbol de la paperera).

 

ÚS DE LA PLATAFORMA

He d'emplenar tots els textos requerits en castellà i valencià?
Sí, la plataforma és bilingüe i la consulta pot fer-se en tots dos idiomes. Perquè la informació estiga completa, la plataforma està preparada per a realitzar la traducció de castellà a valencià i viceversa. L'usuari ha d'introduir la informació en un idioma i utilitzar el botó Castellà-Valencià o Valencià-Castellà per a traduir.

Què succeeix si no es tradueixen els textos?
Que la informació que no s'haja traduït no es mostrarà en la consulta. L'Administració no revisa ni completa la informació introduïda per les entitats.

En l'opció ‘Afegir documentació' es pot pujar més d'un document?
No, únicament es pot adjuntar un document. 

Si l'entitat no ha subscrit a cap contracte en l'exercici econòmic, quina informació he d'emplenar en la Pestanya ‘Contractes'?
Serà suficient amb marcar la casella "L'entitat no ha subscrit a cap contracte en l'exercici.

Si l'entitat no ha subscrit a cap conveni en l'exercici econòmic, quina informació he d'emplenar en la Pestanya ‘Convenis'?
Serà suficient amb marcar la casella "L'entitat no ha subscrit a cap conveni en l'exercici.

Quin és el temps màxim sense activitat que puc estar en la plataforma mentre s'emplena el formulari?
15 minuts, passat aqueix temps la connexió caduca i l'usuari ha de tornar a accedir a la plataforma.

PUBLICACIÓ DE LES DADES INTRODUÏDES EN TEP

Què succeeix si no guarde la informació abans d'eixir de la plataforma?
Que les dades introduïdes no es guarden.

Què succeeix si guarde la informació, però no publique abans d'eixir de la plataforma?
Que les dades introduïdes es guarden, però no es fan públics i, per tant, l'obligació de publicitat activa no es compleix.

Què és publicitat activa?
És l'obligació de les administracions i altres subjectes obligats de publicar de manera periòdica, actualitzada, veraç, comprensible i gratuïta la informació el coneixement de la qual siga rellevant per a garantir la transparència de l'activitat relacionada amb el funcionament i el control de l'actuació pública (Art. 5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. BOE núm. 295, de 10/12/2013)

Una vegada publicats les dades es visualitzen immediatament en el Portal de transparència - GVA Oberta?
No, si vol consultar les dades de l'entitat, aquestes es mostraran en la següent actualització de la plataforma (aproximadament cada 60 minuts).

Com puc consultar les dades introduïdes en la plataforma?
Des del Portal de transparència de la Generalitat - GVA Oberta: https://gvaoberta.gva.es/va/consulta-entitats-tep

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Em dóna error la plataforma, amb qui puc contactar per a solucionar el problema tècnic?
Per a ajuda tècnica contactar amb saudep@gva.es

Tinc dubtes relacionats amb el contingut, amb qui puc contactar?
Amb el Servei de Transparència de l'Activitat Pública, a través del correu electrònic: portaltransparencia@gva.es