Visualització de contingut web

Pie de página plazo medio de pago

El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (BOE núm. 184, de 30 de juliol de 2014), estableix en la seva Disposició transitòria única que les comunitats autònomes han de publicar de forma mensual al seu portal web la informació a la qual es refereix l'article 6 del Reial Decret respecte al període mitjà de pagament a proveïdors. Així mateix, aquesta Disposició transitòria única estableix que la primera publicació mensual de la informació prevista en l'esmentat Reial Decret està referida a les dades del mes de setembre de 2014.

A més, la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en el seu article 17.1 g), obliga a publicar també el termini mitjà de pagament a persones beneficiàries d'ajudes i subvencions.

D'altra banda, es considera deute comercial el deute amb proveïdors i subministradors de béns i serveis, tant corrents com d'inversió, i també alguns conceptes de transferències i subvencions inclosos en el Programa per a l'Aplicació del Compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) del Fons de Finançament de comunitats autònomes per a cada exercici, que desplega el Reial Decret Legislatiu 17/2014, de 26 de desembre.

 

Font: òrgan competent en matèria de tresoreria
Data d'actualització: febrer 2024 
Periodicitat: mensual
Data de creació: octubre 2016 
Fonament jurídic: art 17.1.g) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)  i article 15.5 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)