Visualització de contingut web

Plans estratègics de subvencions

D'acord amb l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, "Els òrgans de les administracions públiques o qualssevol ens que proposen l'establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, que s'han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària."

En procés d'actualització ...

 

Visualització de contingut web

Plans Estratègics de Subvencions de la Generalitat Valenciana

Presidència de la Generalitat

 

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

 

Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

 

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

 

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Institut Valencià de Cultura

 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

 

Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

 

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

 

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

 

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Agència Valenciana d'Innovació

 

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Pie planes estratégicos subvenciones

Font: unitats de transparència dels departaments del Consell i del sector públic instrumental de la Generalitat
Data d'actualització: maig 2023  
Periodicitat: anual
Data de creació: juny 2016 
Fonament jurídic: art. 23.1.a) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i art. 14.3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017); art. 164.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions; art. 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions