Visualització de contingut web

Plans estratègics de subvencions

D'acord amb l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, "Els òrgans de les administracions públiques o qualssevol ens que proposen l'establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, que s'han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària."

Visualització de contingut web

Plans Estratègics de Subvencions de la Generalitat Valenciana

  • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Pie planes estratégicos subvenciones

Font: unitats de transparència dels departaments del Consell i del sector públic instrumental de la Generalitat
Data de creació: juny 2016
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: maig 2021
Fonament jurídic: art. 14.3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017); art. 164.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions; art. 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions