Visualització de contingut web

Plans estratègics de subvencions

D'acord amb l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, "Els òrgans de les administracions públiques o qualssevol ens que proposen l'establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, que s'han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària."

Visualització de contingut web

Plans Estratègics de Subvencions de la Generalitat Valenciana

Presidència de la Generalitat

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

  • Pla Estratègic de subvencions 2023-2025 de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (Resolució 15.02.2023)

 

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Conselleria de Justícia i Interior

  • Pla Estratègic de Subvencions 2023-2025 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (Resolució)

Conselleria de Sanitat

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

  • Pla estratègic de subvencions 2023-2025 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (DOGV núm. 9593 de 11.05.2023

Agència Valenciana d'Innovació

 

Pie planes estratégicos subvenciones

Font: unitats de transparència dels departaments del Consell i del sector públic instrumental de la Generalitat
Data d'actualització: maig 2024  
Periodicitat: anual
Data de creació: juny 2016 
Fonament jurídic: art. 23.1.a) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i art. 14.3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017); art. 164.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions; art. 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions