Visualització de contingut web

Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat

L'administració de la Generalitat té l'obligació de publicar anualment un Pla Normatiu que continga les iniciatives legals o reglamentàries que seran elevades per a la seua aprovació l'any següent. Una vegada aprovat el Pla, és la seua obligació difondre'l a través del portal de transparència de la Generalitat Valenciana.

 

També pot consultar la normativa en tràmit d'elaboració actualment.

 

Font: Servei de Suport al Secretariat del Consell i Registre d'Òrgans Col·legiats.
Data d'actualització: maig 2021
Periodicitat: anual
Data de creació: octubre 2016
Fonament: art. 24 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i l'art. 132.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Indicador núm. 10 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional