Visualització de contingut web

Pla de Tresoreria

És un instrument de planificació de la tresoreria que serveix per a controlar els cobraments i pagaments a través de les previsions.

El pressupost monetari o pla de tresoreria té per objecte aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments i una correcta estimació de la necessitat d'endeutament de tresoreria, basades en una previsió dels cobraments.

En l'article 69 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, disposa que s'elaborarà un pressupost monetari anual de venciment d'obligacions i drets, a fi de preveure les necessitats de tresoreria que pogueren produir-se en el desenvolupament de l'exercici econòmic, a fi d'aconseguir una adequada planificació temporal dels pagaments i una correcta estimació de les necessitats de recursos de la Generalitat.

 
  • Pla anual de tresoreria, en format reutilitzable:
 
 
 
Font: òrgan competent en matèria de tresoreria de la Generalitat
Data d'actualització del text: abril 2024
Periodicitat: mensual
Data de creació: novembre 2022 
Fonament jurídic: art. 17. 2 n) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022)