Visualització de contingut web

Personal eventual

El personal eventual realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial. El nomenament i cessament d'aquest personal és lliure. En tot cas, el personal eventual cessarà automàticament quan cesse l'autoritat a la qual presta la seua funció assessora o de confiança.

+ Fonament jurídic

  • La Llei 4/2021, de 16 d'abrilde la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana,  defineix el personal eventual com aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i serà retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi. El nomenament i cessament d'aquest personal serà lliure. En tot cas el personal eventual cessarà automàticament quan cesse l'autoritat a la qual presta la seua funció assessora o de confiança.
  • La Llei 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat Valenciana, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana estableix que el Consell de la Generalitat posarà a disposició dels expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina de suport, que comptarà amb els recursos següents: dos llocs de treball amb funcions d'assessorament i una plaça de conductor, que seran ocupats a proposta de l'expresident i que dependran orgànicament de la Presidència de la Generalitat. El personal que ocupe els llocs esmentats tindrà la consideració de personal eventual i, si fóra personal al servei de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que legalment corresponga.
  • El Decret 185/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es regula el personal i els llocs de naturalesa eventual de l'Administració de la Generalitat, ha sigut modificat en la Disposició final primera del Decret 105/2019, de 9 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, establint en 116 el número màxim dels llocs destinats al personal eventual que pot haver-hi en l'Administració de la Generalitat.
  • El Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de Transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern establix en l'article 31.3:
    • Respecte al personal eventual, es publicarà, com a mínim, el departament del Consell a què es troben adscrits, la seua categoria i retribució íntegra bruta anual, així com el seu nomenament i cessament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
    • Previ consentiment de la persona interessada es publicarà informació sobre el seu perfil i trajectòria professional.

Personal eventual per conselleries

« Ves enrere

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

 

  NOM / NOMBRE LLOC / PUESTO CATEGORIA NOMENAMENT / NOMBRAMIENTO CURRÍCULUM
1. Belles Belles, Dídac Assessor de la persona portaveu
Asesor de la persona portavoz
C2

30/06/2022

DOGV

Vegeu currículum
2. Gallardo Bengochea, Ester Assessora de la secretària
Asesora de la secretaria
C2

30/06/2022

DOGV

 
3. Guijarro Gata, Carolina Assessora d'assumptes generals
Asesora de asuntos generales
C2

30/06/2022

DOGV

Vegeu currículum
4. Herrero Casanova, Vicente Assessor d'assumptes generals
Asesor de asuntos generales
C2

30/06/2022

DOGV

Vegeu currículum
5. Ibáñez Mezquita, Alberto Assessor del gabinet de la Vicepresidència
Asesor del gabinete de la Vicepresidència
C2

30/06/2022

DOGV

 
6. Martínez Villarino, Begoña Assessora d'assumptes generals
Asesora de asuntos generales
C2

30/06/2022

DOGV

 
7. Real Antequera, Miquel Assessor d'assumptes generals
Asesor de asuntos generales
C2

30/06/2022

DOGV

 
8. Ribelles Climent, Vicente Aleixandre Assessor d'assumptes parlamentaris
Asesor de asuntos parlamentarios
C2

30/06/2022

DOGV

Vegeu currículum
9. Rodado Hernández, José Assessor del gabinet de la Vicepresidència
Asesor del gabinete de la Vicepresidència
C2

30/06/2022

DOGV

 
10. Esquitino Orovay, Rubén Assessor de premsa
Asesor de prensa
C2

30/06/2022

DOGV

 
11. Villar Rodríguez, Jorge Manuel Assessor d'assumptes generals
Asesor de asuntos generales
C2

30/06/2022

DOGV

 
12. Tébar Sánchez, Ana Mª Assessora d'assumptes generals
Asesora de asuntos generales
C2

30/06/2022

DOGV

Vegeu currículum
13. Fernando Lara, Ignacio Director de gabinet
Director de gabinete
C1

08/07/2022

DOGV

 
14. Segura Martín, Eva Assessora d'assumptes generals
Asesora de asuntos generales
C2

08/07/2022

DOGV

 
15. Saiz Carrasco, Candela  Assessora d'assumptes generals
Asesora de asuntos generales
C2

14/11/2022

DOGV

Vegeu currículum

 

 

Informació addicional (Personal eventual)

Font: unitats de transparència de cada departament / organisme de la Generalitat
Data d'actualització: gener 2023
Periodicitat: la informació s'actualitzarà quan es produïsca algún nomenament o cessament
Data de creació: gener 2016
Fonament jurídic: art. 9.3.2.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 14.2.a) 4º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 31.3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 4 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional