Visualització de contingut web

Personal eventual

  • La Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana,  defineix el personal eventual com aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i serà retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi.
  • La Llei 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat Valenciana, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana estableix que el Consell de la Generalitat posarà a disposició dels expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina de suport, que comptarà amb els recursos següents: dos llocs de treball amb funcions d'assessorament i una plaça de conductor, que seran ocupats a proposta de l'expresident i que dependran orgànicament de la Presidència de la Generalitat. El personal que ocupe els llocs esmentats tindrà la consideració de personal eventual i, si fóra personal al servei de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que legalment corresponga.
  • El Decret 185/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es regula el personal i els llocs de naturalesa eventual de l'Administració de la Generalitat, ha sigut modificat en la Disposició final primera del Decret 105/2019, de 9 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, establint en 116 el número màxim dels llocs destinats al personal eventual que pot haver-hi en l'Administració de la Generalitat.
  • El Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de Transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern establix en l'article 31.3:
    • Respecte al personal eventual, es publicarà, com a mínim, el departament del Consell a què es troben adscrits, la seua categoria i retribució íntegra bruta anual, així com el seu nomenament i cessament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
    • Previ consentiment de la persona interessada es publicarà informació sobre el seu perfil i trajectòria professional.Font: unitats de transparència de cada departament / organisme de la Generalitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: la informació s'actualitzarà quan es produïsca algún nomenament o cessament
Data d'actualització: juny 2021
Fonament jurídic: art. 9.3.2.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 31.3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 4 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

« Ves enrere

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

    LLOC CATEGORIA  NOMENAMENT CURRÍCULUM  
1.

Cristina Ramón Alabau

Assessora del Gabinet de Vicepresidència C2

18/06/2019

DOGV

   
2. Francisco Pellicer Hervás Assessor de premsa de membres del Consell C2

18/06/2019

DOGV

Vegeu currículum  
3. Miquel Real Antequera Director de gabinet de membres del Consell C1

18/06/2019

DOGV

Vegeu currículum  
4. Vicent Aleixandre Ribelles Climent Assessor d'assumptes parlamentaris de membres del Consell C2

18/06/2019

DOGV

Vegeu currículum  
5. Ester Gallardo Bengochea Assessora de la Secretaria del Consell C2

18/06/2019

DOGV

   
6. Anna Maria Perpiñá Zaragozá Assessora d'assumptes generals de membres del Consell C2

18/06/2019

DOGV

Vegeu currículum  
7. José Rodado Hernández Assessor de la persona portaveu del Consell C2

18/06/2019

DOGV

   
8. Joan Conca Doménech Assessor del Gabinet de la Vicepresidència C2

18/06/2019

DOGV

   
9. Dídac Belles Belles Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

18/06/2019

DOGV

   
10. Javier Aguilar Climent Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

18/06/2019

DOGV

   
11. Vicente Herrero Casanova Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

30/07/2019

DOGV

Vegeu currículum  
12. Begoña Martínez Villarino Assessora d'assumptes generals de membres del Consell C2

21/10/2019

DOGV

   
13. José Miguel de Vicente Petreñas Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

21/10/2019

DOGV

   
14. Andrea Sancho Torrico Assessora d'assumptes generals de membres del Consell C2

10/06/2020

DOGV

   
15. Alberto Ibañez Mezquita Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

04/08/2020

DOGV

   

 

Información adicional (Personal eventual)