Visualització de contingut web

Personal eventual

El personal eventual realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial. El nomenament i cessament d'aquest personal és lliure. En tot cas, el personal eventual cessarà automàticament quan cesse l'autoritat a la qual presta la seua funció assessora o de confiança.

+ Fonament jurídic

  • La Llei 4/2021, de 16 d'abrilde la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana,  defineix el personal eventual com aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i serà retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi. El nomenament i cessament d'aquest personal serà lliure. En tot cas el personal eventual cessarà automàticament quan cesse l'autoritat a la qual presta la seua funció assessora o de confiança.
  • La Llei 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat Valenciana, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana estableix que el Consell de la Generalitat posarà a disposició dels expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina de suport, que comptarà amb els recursos següents: dos llocs de treball amb funcions d'assessorament i una plaça de conductor, que seran ocupats a proposta de l'expresident i que dependran orgànicament de la Presidència de la Generalitat. El personal que ocupe els llocs esmentats tindrà la consideració de personal eventual i, si fóra personal al servei de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que legalment corresponga.
  • El Decret 185/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es regula el personal i els llocs de naturalesa eventual de l'Administració de la Generalitat, ha sigut modificat en la Disposició final primera del Decret 105/2019, de 9 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, establint en 116 el número màxim dels llocs destinats al personal eventual que pot haver-hi en l'Administració de la Generalitat.
  • El Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de Transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern establix en l'article 31.3:
    • Respecte al personal eventual, es publicarà, com a mínim, el departament del Consell a què es troben adscrits, la seua categoria i retribució íntegra bruta anual, així com el seu nomenament i cessament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
    • Previ consentiment de la persona interessada es publicarà informació sobre el seu perfil i trajectòria professional.

Personal eventual per conselleries

« Ves enrere

Presidència de la Generalitat

Presidència de la Generalitat

CSV

 

 

NOM

NOMBRE

FUNCIÓ

FUNCIÓN

CATEGORIA

LLOC

PUESTO

NOMENAMENT

NOMBRAMIENTO

CURRÍCULUM

1. Sahuquillo Caballero, Carmen María  Assessora del president
Asesora del president
C2 24443

08/08/2023

DOGV

 
2. Montesinos García, Clara Assessora del president
Asesora del president
C3 28019

08/08/2023

DOGV

 
3. Espert Fuster, Francisco de Borja Assessor del president
Asesor del president
C3 28020

08/08/2023

DOGV

 
4. Sans Peris, Jairo Vicente Assessor del president
Asesor del president
C3 23755

08/08/2023

DOGV

 
5. Núñez García Aguilera, Joaquín  Assessor del president
Asesor del president
C2 24594

11/08/2023

DOGV

Vegeu Curriculum
6. Aguado Aparisi, María Pilar
Assessora d'assumptes generals
Asesora de asuntos generales
C2 30289

29/08/2023

DOGV

 
7. Tordera Romeu, María Amparo
Assessora d'assumptes generals
Asesora de asuntos generales
C2 30288

01/09/2023

DOGV

Vegeu Curriculum
8. Cano Lloret, Ángela
Assessora d'assumptes generals
Asesora de asuntos generales
C2 30287

05/09/2023

DOGV

Vegeu Curriculum
9. Moliner Gimeno, Fernando Assessor d'assumptes generals
Asesor de asuntos generales
C2 30286

21/09/2023

DOGV

 
10. Morata Rodríguez, Juan Andrés Assessor d'assumptes generals
Asesor de asuntos generales
C2 23770

06/10/2023

DOGV

 
11. Bort Ortega, Ana Assessora del president
Asesora del president
C3 23747

14/11/2023

DOGV

Vegeu Curriculum
12. Picazo Tormo, Javier Assessor del president
Asesor del president
C3 23748

16/11/2023

DOGV

Vegeu Curriculum
13. Gallo González, Juan Enrique Assessor del president
Asesor del president
C3 23750

01/12/2023

DOGV

 
14. Cerda Arroyo, Francisco Assessor del expresident
Asesor del expresident
C1

42044

16/07/2023

DOGV

Vegeu Curriculum

15. Ulldemolins Pla, Rafael Conductor del expresident
Conductor del expresident
C5 42046

16/07/2023

DOGV

 
16. Ortega Borderia, Esther Assessora del expresident
Asesora del expresident
C1 42045

01/08/2023

DOGV

 
17. Cabrera Eugenio, Alejandro Assessor del president
Asesor del president
C2 27739

15/06/2024

DOGV

 
18. Muñoz Mateu, Vicente Assessor d'assumptes generals
Asesor de asuntos generales
C2 30286

18/07/2024

DOGV

 

 

 

Informació addicional (Personal eventual)

 

Font: unitats de transparència de cada departament / organisme de la Generalitat
Data d'actualització: juny 2024
Periodicitat: la informació s'actualitzarà quan es produïsca algún nomenament o cessament
Data de creació: gener 2016
Fonament jurídic: art. 14.2.a) 4º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 31.3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 4 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional