Visualització de contingut web

Personal eventual

  • La Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana,  defineix el personal eventual com aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i serà retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi.
  • La Llei 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat Valenciana, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana estableix que el Consell de la Generalitat posarà a disposició dels expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina de suport, que comptarà amb els recursos següents: dos llocs de treball amb funcions d'assessorament i una plaça de conductor, que seran ocupats a proposta de l'expresident i que dependran orgànicament de la Presidència de la Generalitat. El personal que ocupe els llocs esmentats tindrà la consideració de personal eventual i, si fóra personal al servei de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que legalment corresponga.
  • El Decret 185/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es regula el personal i els llocs de naturalesa eventual de l'Administració de la Generalitat, ha sigut modificat en la Disposició final primera del Decret 105/2019, de 9 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, establint en 116 el número màxim dels llocs destinats al personal eventual que pot haver-hi en l'Administració de la Generalitat.
  • El Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de Transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern establix en l'article 31.3:
    • Respecte al personal eventual, es publicarà, com a mínim, el departament del Consell a què es troben adscrits, la seua categoria i retribució íntegra bruta anual, així com el seu nomenament i cessament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
    • Previ consentiment de la persona interessada es publicarà informació sobre el seu perfil i trajectòria professional.Font: unitats de transparència de cada departament / organisme de la Generalitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: la informació s'actualitzarà quan es produïsca algún nomenament o cessament
Data d'actualització: juny 2021
Fonament jurídic: art. 9.3.2.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 31.3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 4 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

« Ves enrere

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

             LLOC  CATEGORIA NOMENAMENT CURRÍCULUM  
1. Gonzalo Guillén Tarín Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

22/07/2019

DOGV

Vegeu currículum  
2. Alexis Lara Climent Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

15/08/2019

DOGV

Vegeu currículum  
3. Jaume Giner Santos Director de gabinet de membres del Consell C1

09/01/2020

DOGV

Vegeu currículum  
4. Alberto Torralba Campos Assessor d'assumptes parlamentaris de membres del Consell C2

25/05/2020

DOGV

Vegeu curriculum  
5. Ignasi Muñoz Lladro Assessor de premsa de membres del Consell C2

15/10/2020

DOGV

Vegeu curriculum  
6. Aysa Mustafa Rubio (*) Assessora d'assumptes generals de membres del Consell C2

21/05/2021

DOGV

   

*Aquesta persona en substitueix a una altra actualment en situació d'incapacitat temporal, vegeu taula de personal eventual X legislatura.

Información adicional (Personal eventual)