Visualització de contingut web

Personal eventual

El personal eventual realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial. El nomenament i cessament d'aquest personal és lliure. En tot cas, el personal eventual cessarà automàticament quan cesse l'autoritat a la qual presta la seua funció assessora o de confiança.

+ Fonament jurídic

  • La Llei 4/2021, de 16 d'abrilde la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana,  defineix el personal eventual com aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i serà retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi. El nomenament i cessament d'aquest personal serà lliure. En tot cas el personal eventual cessarà automàticament quan cesse l'autoritat a la qual presta la seua funció assessora o de confiança.
  • La Llei 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat Valenciana, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana estableix que el Consell de la Generalitat posarà a disposició dels expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina de suport, que comptarà amb els recursos següents: dos llocs de treball amb funcions d'assessorament i una plaça de conductor, que seran ocupats a proposta de l'expresident i que dependran orgànicament de la Presidència de la Generalitat. El personal que ocupe els llocs esmentats tindrà la consideració de personal eventual i, si fóra personal al servei de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que legalment corresponga.
  • El Decret 185/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es regula el personal i els llocs de naturalesa eventual de l'Administració de la Generalitat, ha sigut modificat en la Disposició final primera del Decret 105/2019, de 9 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, establint en 116 el número màxim dels llocs destinats al personal eventual que pot haver-hi en l'Administració de la Generalitat.
  • El Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de Transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern establix en l'article 31.3:
    • Respecte al personal eventual, es publicarà, com a mínim, el departament del Consell a què es troben adscrits, la seua categoria i retribució íntegra bruta anual, així com el seu nomenament i cessament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
    • Previ consentiment de la persona interessada es publicarà informació sobre el seu perfil i trajectòria professional.

Personal eventual per conselleries

« Ves enrere

Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

CSV

  NOM / NOMBRE FUNCIÓ / FUNCIÓN CATEGORIA LLOC / PUESTO NOMENAMENT / NOMBRAMIENTO CURRÍCULUM
1.   Sánchez Gregorio, Miguel Ángel Director de gabinet
Director de gabinete
C1 33669

21/07/2023

DOGV

 
2. Sampedro Maestro, Sergio Assessor de premsa
Asesor de prensa
C2 33670

16/08/2023

DOGV

Vegeu Curriculum
3. Esteban Franco, Cristina Assessora d'assumptes parlamentaris
Asesora de asuntos parlamentarios
C2 25707

09/08/2023

DOGV

Vegeu Curriculum
4. Espinosa Andreu, José Antonio Asesor de asuntos generales
Assessor d'assumptes generals
C2 33672

18/09/2023

DOGV

 
5. López Palencia, Ignacio  Asesor de asuntos generales
Assessor d'assumptes generals
C2 33672

01/04/2024

DOGV

 

 

Informació addicional (Personal eventual)

 

Font: unitats de transparència de cada departament / organisme de la Generalitat
Data d'actualització: juny 2024
Periodicitat: la informació s'actualitzarà quan es produïsca algún nomenament o cessament
Data de creació: gener 2016
Fonament jurídic: art. 14.2.a) 4º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 31.3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 4 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional