Visualització de contingut web

Instruments i òrgans de participació

L'apoderament de la ciutadania necessita establir mecanismes a través dels quals puga manifestar-se la veu dels ciutadans i ciutadanes d'una manera clara. Tot això perquè la implicació de la ciutadania en les polítiques públiques siga una realitat que vaja conformant una cultura participativa en la societat valenciana.

Cal innovar en el disseny de mecanismes institucionals que canalitzen la participació, però primer de tot és imprescindible conéixer els que ja existeixen i difondre'ls entre la ciutadania perquè els utilitze. Aquest és l'objectiu de la present Guia de la Participació Ciutadana de la Generalitat i el seu sector públic, que recull informació actualitzada de totes les conselleries i entitats del sector públic autonòmic. També conté una part introductòria on es defineixen les fases d'un procés de participació ciutadana, així com un apartat dedicat a l'elaboració normativa de la Generalitat, sobre la qual podràs trobar a GVA Oberta tots els processos oberts en les diverses conselleries.

La Guia pretén ser un instrument útil per a la ciutadania, motiu pel qual s'ha pres la decisió d'incloure en ella només aquells òrgans de participació que permeten a la ciutadania influir, votar, avaluar, dissenyar o co-dissenyar les polítiques públiques. D'aquesta manera en la Guia podem trobar òrgans de participació formals -creats per una norma jurídica-, així com els diferents instruments que vehiculen la participació en les polítiques sectorials de la Generalitat de manera informal però efectiva. De cada òrgan o instrument s'indica breument què és, qui participa i què fa, així com el correu electrònic de contacte i l'accés directe a la referència normativa, quan n'hi haja. També n'hi ha un accés directe al web on n´hi ha més informació sobre l'òrgan o instrument. Tot això amb l'objectiu de presentar informació actualitzada i completa dels diferents mitjans de participació ciutadana en la Generalitat.

 

Font: òrgan competent en matèria de participació ciutadana
Data d'actualització: juliol 2022
Periodicitat: ---
Data de creació: abril 2020 
Fonament: Títol V la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i art. 14.1.b) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022); Indicador núm. 30 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional.