Visualització de contingut web

Òrgans col·legiats i de participació

Els òrgans col·legiats i els òrgans de participació són estructures que s'utilitzen en diferents contextos per a prendre decisions de manera col·lectiva i involucrar a diferents actors en el procés de presa de decisions. Els òrgans col·legiats es caracteritzen per la presa de decisions conjunta d'un grup de persones, mentre que els òrgans de participació busquen promoure la participació i la col·laboració de diferents actors en la presa de decisions. Tots dos tenen com a objectiu principal garantir una gestió més inclusiva i democràtica..

  • Òrgans col·legiats
  • Òrgans de participació

 

 

ÒRGANS COL·LEGIATS* 

Els òrgans col·legiats són aquells que es creen formalment i estan integrats per tres o més persones als quals s'atribueixen funcions administratives de decisió, proposta, assessorament, seguiment o control i que actuen integrats en l'administració pública. La creació, les competències i la formació de la voluntat de l'òrgan ve establit i ha d'ajustar-se al seu règim jurídic.

* S'està treballant en una aplicació per a mostrar tots els òrgans col·legiats

 

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

El marc jurídic actual reconeix la participació ciutadana com un dret polític de la societat, amb l'objectiu d'aproximar-se a una democràcia forta, a un model de governança participativa. La Llei 4/2023, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la Comunitat Valenciana, reconeix el dret a la participació a tota la ciutadania resident i a les persones valencianes en l'exterior, així com a les entitats ciutadanes vàlidament constituïdes, i a les agrupacions, plataformes o qualsevol moviment sense personalitat jurídica. No s'estableix cap límit d'edat per a participar en els assumptes públics.

La llei de participació ciutadana recull l'associacionisme com a via essencial i qualificada de la participació ciutadana. Els òrgans de participació són canals estables de trobada i d'interlocució entre la ciutadania i les administracions públiques per a debatre i recollir opinions i propostes amb la finalitat d'incidir en les polítiques públiques. La representació de la ciutadania en els òrgans de participació ciutadana no podrà ser inferior al 60% de la composició total de l'òrgan. Es podran establir fòrums específics de caràcter no permanent per a debatre i escoltar de manera activa a la ciutadania.

 

L'objectiu de la Guia de Participació Ciutadana de la Generalitat i el seu sector públic, que recull informació actualitzada de totes les conselleries i entitats del sector públic autonòmic, és donar a conéixer i difondre els mecanismes institucionals que canalitzen la participació. També conté una part introductòria on es defineixen les fases d'un procés de participació ciutadana, així com un apartat dedicat a l'elaboració normativa de la Generalitat, sobre la qual podràs trobar en GVA Oberta tots els processos oberts en les diferents conselleries.

La Guia pretén ser un instrument útil per a la ciutadania, motiu pel qual s'ha pres la decisió d'incloure en ella només aquells òrgans de participació que permeten a la ciutadania influir, votar, avaluar, dissenyar o co-dissenyar les polítiques públiques. D'aquesta manera en la Guia podem trobar òrgans de participació formals -creats per una norma jurídica-, així com els diferents instruments que vehiculen la participació en les polítiques sectorials de la Generalitat de manera informal però efectiva. De cada òrgan o instrument s'indica breument què és, qui participa i què fa, així com el correu electrònic de contacte i l'accés directe a la referència normativa, quan n'hi haja. També n'hi ha un accés directe al web on n´hi ha més informació sobre l'òrgan o instrument. Tot això amb l'objectiu de presentar informació actualitzada i completa dels diferents mitjans de participació ciutadana en la Generalitat.

 

Font: òrgan competent en matèria de participació ciutadana i en òrgans col·legiats
Data d'actualització: juliol 2023
Periodicitat: ---
Data de creació: abril 2020 (òrgans de participació) i març 2023 (òrgans col·legiats)
Fonament: art. 14.1.b) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022); Indicador núm. 30 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional.