Visualització de contingut web

Organització en matèria de transparència

L'Organització administrativa en matèria de transparència de l'activitat pública en l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic instrumental, segons l'article 64 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència y de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, està integrada pels següents òrgans i unitats administratives:

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

 

Font: òrgans competents en matèria de transparència
Data d'actualització: març 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un canvi en l'organització
Data de creació: gener 2016
Fonament: acció 4.3.58 del I Pla Biennal de Transparència 2019-2021