Visualització de contingut web

Normativa de transparència

Ací pot consultar la selecció de disposicions legislatives de la Comunitat Valenciana i de l'Estat en matèria de transparència i bon govern.

  • Decret 16/2021, de 29 de gener, del Consell, de modificació del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 9012 de 03.02.2021).
  • Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7928 de 30.11.2016).
  • Resolució de 27 de juny de 2019, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova el seu Reglament de funcionament i règim interior, en desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat (DOGV núm. 8582 de 02.07.2019).
  • Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV núm. 8590 de 12.07.2019).
  • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic (BOE núm. 276, de 17.11.2007) (Text consolidat)
  • Reial decret llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de bons garantits, distribució transfronterera d'organismes d'inversió col·lectiva, dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d'autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia i a les retransmissions de programes de ràdio i televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments, de persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients. (BOE núm. 263, de 03.11.2021) (Text en Castellà)

 

Consulte més normativa sobre transparència en el lloc web del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV.

Consulte el Codi Electrònic en matèria de Transparència i Bon Govern compilat per la Biblioteca Jurídica Digital del Boletín Oficial del Estado (BOE).

 

Font: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
Data d'actualització: maig 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: setembre 2020
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència