Visualització de contingut web

Normativa de transparència

Ací pot consultar les disposicions legislatives de la Comunitat Valenciana i de l'Estat en matèria de transparència i bon govern.

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

 • Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022 i BOE núm. 119 DE 19.5.2022)
 • Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118 de 01.09.2017)
 • Decret 16/2021, de 29 de gener, del Consell, de modificació del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 9012 de 03.02.2021)
 • Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat (DOGV núm. 7781 de 13.05.2016)
  • Resolució de 21 de febrer de 2019, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es declara la inaplicació dels articles del títol III del Decret 56/2016, de 6 de maig, del Consell, i models vinculats, per la posada en marxa del Registre de Control de Conflictes d'Interessos (RECCI) (DOGV núm. 8495, de 27.02.2019)

COMPTES OBERTS

CÀRRECS PÚBLICS

 • Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911 de 07.11.2016 i BOE núm.. 283 DE 23.11.2016)
  • Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes (DOGV núm. 8304 de 28.05.2018)

Personal directiu del sector públic instrumental

 • Resolució de 14 d'abril de 2016, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les instruccions sobre mesures de control i publicitat activa en el sector públic instrumental de la Generalitat. (DOGV núm. 7767, de 25.04.2016)
 • Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. (DOGV núm. 7849, d'11.08.2016)
 • Ordre 5/2016, de 13 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es concreten els requisits dels criteris continguts en l'article 4 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim de personal que ocupa posats de caràcter directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. (DOGV núm. 7877, de 20.09.2016)

PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU

LEGISLACIÓ ESTATAL

 

Consulte més normativa sobre transparència en el lloc web del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV.

Consulte el Codi Electrònic en matèria de Transparència i Bon Govern compilat per la Biblioteca Jurídica Digital del Boletín Oficial del Estado (BOE).

 

Font: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
Data d'actualització: maig 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: setembre 2020
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència