Visualització de contingut web

Normativa de transparència

Ací pot consultar la selecció de disposicions legislatives de la Comunitat Valenciana i de l'Estat en matèria de transparència i bon govern.

 • Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118 de 01.09.2017)
 • Decret 16/2021, de 29 de gener, del Consell, de modificació del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 9012 de 03.02.2021)
 • Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911 de 07.11.2016)
 • Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes (DOGV núm. 8304 de 28.05.2018)
 • Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7928 de 30.11.2016)
 • Resolució de 27 de juny de 2019, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova el seu Reglament de funcionament i règim interior, en desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat (DOGV núm. 8582 de 02.07.2019)
 • Llei 7/2017, de 30 de març, de la Generalitat, sobre acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari (DOGV núm. 8016, de 06.04.2017). [Inclusió parcial: article 4.e].
 • Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social (DOGV núm. 8197, de 23.12.2017). [Inclusió parcial: article 4.1.e].
 • Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV núm. 8590 de 12.07.2019).
 • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic (BOE núm. 276, de 17.11.2007) (Text en Castellà)
 • Reial Decret-llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de bons garantits, distribució transfronterera d'organismes d'inversió col·lectiva, dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d'autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia i a les retransmissions de programes de ràdio i televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments, de persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients. (BOE núm. 263, de 03.11.2021) (Text en Castellà)
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10/12/2013) (Text en Castellà)
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 06.12.2018). [Inclusió parcial: articles 1, 11, 25, 26 i 50] (Text en Castellà)

 

Consulte més normativa sobre transparència en el lloc web del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV.

Consulte el Codi Electrònic en matèria de Transparència i Bon Govern compilat per la Biblioteca Jurídica Digital del Boletín Oficial del Estado (BOE).

 

Font: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
Data d'actualització: maig 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: setembre 2020
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència