Visualització de contingut web

Normativa en tràmit d'elaboració i tramitada

S'entén que una norma està en tràmit d'elaboració quan s'haja dictat la resolució d'inici del procediment d'elaboració del projecte normatiu.

En este apartat, els departaments del Consell publiquen una relació actualitzada de les normes que estan en procés d'elaboració, indicant el seu objecte, els tràmits exigibles i l'estat dels mateixos, així com els mecanismes de participació ciutadana previstos.

Així mateix, es publiquen les memòries i informes que conformen els expedients d'elaboració de normes, així com aquells que siguen preceptius (de petició obligatòria) d'acord amb la normativa vigent en la matèria que se li aplique.

 

 • Presidència de la Generalitat

Normativa en tràmit d'elaboració

Consulta Pública Prèvia: processos oberts
Audiència i Informació Pública: processos oberts
 

- Normativa tramitada

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Normativa en tràmit d'elaboració

Consulta Pública Prèvia: processos oberts
Audiència i Informació Pública: processos oberts
 

- Normativa tramitada

 • Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Normativa en tràmit d'elaboració

Consulta Pública Prèvia: processos oberts
Audiència i Informació Pública: processos oberts
 

- Normativa tramitada

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Normativa en tràmit d'elaboració

Consulta Pública Prèvia: processos oberts
Audiència i Informació Pública: processos oberts
 

- Normativa tramitada

 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Normativa en tràmit d'elaboració

Consulta Pública Prèvia: processos oberts
Audiència i Informació Pública: processos oberts
 

- Normativa tramitada

 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Normativa en tràmit d'elaboració

Consulta Pública Prèvia: processos oberts
Audiència i Informació Pública: processos oberts
 

- Normativa tramitada

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Normativa en tràmit d'elaboració

Consulta Pública Prèvia: processos oberts
Audiència i Informació Pública: processos oberts
 

- Normativa tramitada

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Normativa en tràmit d'elaboració

Consulta Pública Prèvia: processos oberts
Audiència i Informació Pública: processos oberts
 

- Normativa tramitada

 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Normativa en tràmit d'elaboració

Consulta Pública Prèvia: processos oberts
Audiència i Informació Pública: processos oberts
 

- Normativa tramitada

 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Normativa en tràmit d'elaboració

Consulta Pública Prèvia: processos oberts
Audiència i Informació Pública: processos oberts
 

- Normativa tramitada

 • Institut Cartogràfic Valencià

Normativa en tràmit d'elaboració

 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Normativa en tràmit d'elaboració

Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu
Projectes de reglament
Consulta Pública Prèvia: processos oberts
Audiència i Informació Pública: processos oberts
 

- Normativa tramitada

 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Normativa en tràmit d'elaboració

Consulta Pública Prèvia: processos oberts
Audiència i Informació Pública: processos oberts
 

- Normativa tramitada

 

 

 

Font: òrgans competents en matèria de normativa
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: no consta, enllaça a pàgines web externes
Data de creació: gener 2016
Fonament jurídic: art. 9.2.1.b) a d) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015); art. 25 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017); art. 42 i 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell (DOGV núm. 138 de 30.12.1983); art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)