Visualització de contingut web

Normativa en tràmit d'elaboració i tramitada

Una norma està en tràmit d'elaboració quan s'haja dictat la resolució d'inici del procediment d'elaboració del projecte normatiu.

Les conselleries publicaran una relació actualitzada de les normes que estan en procés d'elaboració, indicant el seu objecte, els tràmits exigibles i l'estat dels mateixos, així com els mecanismes de participació ciutadana previstos. Així mateix, es publicaran les memòries i informes que conformen els expedients d'elaboració de normes, així com aquells que siguen preceptius (de petició obligatòria) d'acord amb la normativa vigent en la matèria que se li aplique.

Mecanismes de participació ciutadana

Mecanismes de participació ciutadana

Consulta pública

Prèviament a la redacció del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, es farà una consulta pública.

Es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de l'aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Es donarà publicitat que la consulta està oberta a través del portal web de la conselleria competent.

Audiència i informació pública

Normes que afecten drets i interessos legítims

Quan el projecte normatiu afecte l'esfera de drets i interessos legítims de ciutadans que estiguen representats per organitzacions o associacions legalment constituïdes que tinguen encomanada la defensa dels seus interessos, se'ls concedirà audiència a aquestes perquè puguen al·legar el que consideren oportú, havent de deixar constància en l'expedient de les notificacions practicades i el compliment del termini.

Quan el projecte afecte l'esfera dels drets i interessos legítims dels ciutadans, i no existisquen organitzacions o associacions legalment constituïdes que tinguen encomanades la defensa dels seus interessos,  l'expedient serà sotmés a informació pública, i es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat de la Generalitat Valenciana.

La consellleria o el centre directiu competent publicarà el projecte normatiu en el seu portal web.

Excepcions 

Podrà prescindir-se dels tràmits de consulta, audiència i informació públiques en el cas de normes pressupostàries o organitzatives de l'Administració, o quan concórreguen raons greus d'interés públic que ho justifiquen.

Quan la proposta normativa no tinga un impacte significatiu en l'activitat econòmica, no impose obligacions rellevants als destinataris o regule aspectes parcials d'una matèria, podrà ometre's la consulta pública. 

Fonament jurídic

 • Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, article 133.
 • Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, articles 42 i 43.
 • DECRET 24/2009 sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, article 52.

 

Normativa en tràmit d'elaboració i tramitada

 

 • Presidència de la Generalitat

Normativa en tràmit d'elaboració

Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu
Projectes de reglament
Participació ciutadana: Consulta pública prèvia i Audiència i informació pública

- Normativa tramitada

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Normativa en tràmit d'elaboració

Participació ciutadana: Consulta pública prèvia i Audiència i informació pública
Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu
Projectes de reglament

- Normativa tramitada

 • Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)

Normativa en tràmit d'elaboració

Normativa tramitada

 • Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Normativa en tràmit d'elaboració

Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu
Projectes de reglament
Participació ciutadana: Consulta pública prèvia i Audiència i informació pública

- Normativa tramitada

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Normativa en tràmit d'elaboració

Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu
Projectes de reglament
Participació ciutadana: Consulta pública prèvia i Audiència i informació pública

- Normativa tramitada

 • Agència Tributària Valenciana (ATV)

Normativa en tràmit d'elaboració

Normativa tramitada

 

 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Normativa en tràmit d'elaboració

Projectes de reglament
Participació ciutadana: Consulta pública prèvia i Audiència i informació pública
Projecte de llei

- Normativa tramitada

 • Agència de Seguretat i Emergències (S+EM)

Normativa en tràmit d'elaboració

Normativa tramitada

 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Normativa en tràmit d'elaboració

Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu
Projectes de reglament
Participació ciutadana: Consulta pública prèvia i Audiència i informació pública

- Normativa tramitada

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Normativa en tràmit d'elaboració

Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu
Projectes de reglament
Participació ciutadana: Consulta pública prèvia i Audiència i informació pública

- Normativa tramitada

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Normativa en tràmit d'elaboració

Participació ciutadana: Consulta pública prèvia i Audiència i informació pública
Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu
Projectes de reglament

- Normativa tramitada

 • Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA)

Normativa en tràmit d'elaboració

Normativa tramitada

 • Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)

Normativa en tràmit d'elaboració

Normativa tramitada

 • Institut Valencià d'Estadística (IVE)

Normativa en tràmit d'elaboració

Normativa tramitada 

 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Normativa en tràmit d'elaboració

Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu
Projectes de reglament
Participació ciutadana: Consulta pública prèvia i Audiència i informació pública

- Normativa tramitada

 • Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA)

Normativa en tràmit d'elaboració 

Normativa tramitada

 • Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA)

Normativa en tràmit d'elaboració

Normativa tramitada

 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Normativa en tràmit d'elaboració

Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu
Projectes de reglament
Participació ciutadana: Consulta pública prèvia i Audiència i informació pública

- Normativa tramitada

 • Institut Cartogràfic Valencià (ICV)

Normativa en tràmit d'elaboració

Normativa tramitada 

 • Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV)

Normativa en tràmit d'elaboració

Normativa tramitada

 • Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària (AVSF)

Normativa en tràmit d'elaboració 

Normativa tramitada

 • Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT)

Normativa en tràmit d'elaboració

Normativa tramitada

 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Normativa en tràmit d'elaboració

Participació ciutadana: Consulta pública prèvia i Audiència i informació pública

 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Normativa en tràmit d'elaboració

Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu
Projectes de reglament
Participació ciutadana: Consulta pública prèvia i Audiència i informació pública

- Normativa tramitada

 

 

 

Font: òrgans competents en matèria de normativa
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: no consta, enllaça a pàgines web externes
Data de creació: gener 2016
Fonament jurídic: art. 9.2.1.b) a d) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art 16.1.e) a i) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023; art. 25 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017); art. 42 i 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell (DOGV núm. 138 de 30.12.1983); art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)