Visualització de contingut web

Normativa en tràmit d'elaboració

S'entén que una norma està en tràmit d'elaboració quan s'haja dictat la resolució d'inici del procediment d'elaboració del projecte normatiu.

En este apartat, els departaments del Consell publiquen una relació actualitzada de les normes que estan en procés d'elaboració, indicant el seu objecte, els tràmits exigibles i l'estat dels mateixos, així com els mecanismes de participació ciutadana previstos.

Així mateix, es publiquen les memòries i informes que conformen els expedients d'elaboració de normes, així com aquells que siguen preceptius (de petició obligatòria) d'acord amb la normativa vigent en la matèria que se li aplique.

 

Font: òrgans competents en matèria de normativa
Data d'actualització del text: gener 2020
Periodicitat: no consta, enllaça a pàgines web externes
Data de creació: gener 2016
Fonament jurídic: art. 9.2.1.b) a d) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015); art. 25 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017); art. 42 i 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell (DOGV núm. 138 de 30.12.1983); art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)