Visualització de contingut web

Moviments comptables

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana, declara com a oberta i accessible la informació de tots els comptes bancaris en entitats financeres pertanyents a les administracions públiques, organismes i entitats següents:

a) L'administració de la Generalitat.

b) El sector públic instrumental de la Generalitat.

c) Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear en el futur.

d) Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

e) Les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats mencionades.

L'administració de la Generalitat publica informació a partir de l'exercici 2017, concretament, informació econòmica relativa als moviments comptables del mes anterior una vegada tancada la comptabilitat. Les entitats i institucions incloses en els apartats b), c), d) i e) publiquen els seus moviments a partir del 12 de maig de 2017. Les conselleries amb competències en matèria d'hisenda i transparència han desplegat les mesures oportunes per a l'execució de l'esmentada llei.

Consulteu les recomanacions de l'Informe sobre l'estudi d'impacte de la Llei de Comptes Oberts de la Generalitat.

Pots consultar els moviments comptables corresponents a les entitats del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, les Institucions de la Generalitat i les universitats públiques de la Comunitat des dels següents enllaços:

Cercador de moviments comptables de Presidència, conselleries i organismes autònoms

Moviments comptables
Última data d'actualització de les dades 08/04/2024

Movimientos contables - info

Consulteu l'ajuda del cercador de moviments comptables

 

Font: òrgan competent en matèria de tresoreria de la Generalitat
Data de creació: març 2017
Periodicitat: mensual. Informació econòmica relativa als moviments comptables del mes anterior una vegada tancada la comptabilitat
Fonament jurídic: art. 22 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)