Visualització de contingut web

Modificacions de crèdit

Els pressupostos de la Generalitat s'aproven anualment per les Corts per mitjà del procediment establit legalment. No obstant això, al llarg de l'exercici pressupostari i per tal d'adaptar-se a les necessitats reals, els pressupostos poden ser modificats, dins dels límits establits en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, per mitjà d'incorporacions de crèdit, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, ampliacions de crèdit, transferències de crèdit i generacions i anul·lacions de crèdit.

 

Font: òrgan competent en matèria d'elaboració, programació pressupostària i relacions financeres amb les entitats locals
Data d'actualització: novembre 2021
Periodicitat: trimestral
Data de creació: gener 2016 
Fonament jurídic: art. 15 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)