Editor de continguts

Ves a la pàgina principal

María Dolores Parra Robles - DG - Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

<< Ves enrere
 • María Dolores Parra Robles

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Internacionalització
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Nomenament: 18/07/2019
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2. 46018. València
 • parra_marrob@gva.es
 • 961 209 753

La Direcció General d'Internacionalització exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'elaboració, gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i foment del comerç exterior, captació d'inversions sostenibles, defensa de la internacionalització dels sectors empresarials de la Comunitat Valenciana i de la seua projecció i defensa en el mercat global.

A més, té atribuïdes les competències en matèria de promoció de fires comercials declarades internacionals, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, en col·laboració, si escau, amb altres centres directius de la Generalitat, altres entitats del sector públic, o altres administracions públiques.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.230,32 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 72.000,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Listado Documentos

cargando datos