Editor de continguts

Ves a la pàgina principal

Sonia Encarnación Díaz Español - DG - Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

<< Ves enrere
 • Sonia Encarnación Díaz Español

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de l'Agència Tributària Valenciana
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 14/02/2019
 • C/ Gregori Gea, 14. Planta 1. 46009. València
 • diaz_son@gva.es
 • 961 271 096

La persona titular de la Direcció General serà la responsable de la direcció i gestió ordinària de l'Agència, i exercirà les competències inherents a aquesta direcció, en el marc de les directrius del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació, així com les que expressament li delegue la Presidència.

En particular, li correspon a la persona titular de la Direcció General:

a) L'exercici de la representació ordinària de l'Agència.

b) L'elaboració de les resolucions o instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'Agència, en desenvolupament del que es preveu en aquest Estatut.

c) Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'Administració autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades. En particular, la participació ordinària, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació entre administracions tributàries en l'àmbit de l'aplicació dels tributs, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en hisenda.

d) L'exercici de la direcció superior del personal de l'Agència, i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública, excepte la prevista en la lletra c de l'apartat 2 de l'article 5.

e) L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.

f) L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia o de la Subdirecció General, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.

g) L'elaboració de propostes de contractació, per a la seua elevació a la Presidència.

h) L'elaboració de propostes per a l'autorització i signatura de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l'Agència, per a la seua elevació a la Presidència.

i) L'elaboració de propostes de resolució en matèria de responsabilitat patrimonial de l'Agència i el seu personal per a la seua elevació a la Presidència.

j) La proposta a l'Advocacia General de la Generalitat dels recursos contenciosos administratius en matèria tributària.

k) La proposta a la Presidència de provisió dels llocs amb rang de subdirector general i de la resta de llocs de lliure designació.

l) La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'Agència.

En cas de vacant, absència, o malaltia, les funcions de la Direcció General les exercirà la persona titular de la Subdirecció General. 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.937,80 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i: 9.261,96 €

El complement personal d'alt càrrec és una compensació destinada a equiparar la retribució de qui ocupa un lloc d'alt càrrec en el Consell amb la retribució que venia percebent com a personal funcionari abans d'assumir el càrrec.

content.ficha.sueldo.complemento.segundo.parrafo

 • Retribució íntegra i: 76.969,44 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Listado Documentos

cargando datos