Visualització de contingut web

Informes fiscalització sindicatura de comptes

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana audita anualment el compte de l'Administració de la Generalitat que està format pel balanç a 31 de desembre de cada any, el compte del resultat econòmic-patrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

 

Consulte tots els informes de fiscalització des de 1984.

 

Font: sindicatura de comptes
Data d'actualització: gener 2021
Periodicitat: anual
Data de creació: febrer 2016 
Fonament jurídic: art. 9.1.h de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art.17.1.b) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 15 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa443 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 39 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional