Visualització de contingut web

Informes de Execució Pressupostària

INFORMES D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT

 

L'execució pressupostària de despeses mostra la despesa real efectuada mensualment, en contrast amb la despesa inicial continguda en els pressupostos.

L'altra cara de la moneda ho representen els ingressos. D'esta manera, l'execució pressupostària d'ingressos mostra els drets de cobrament que s'han originat en l'exercici enfront dels ingressos previstos en els pressupostos.

 

Font: òrgan competent en matèria de comptabilitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: desembre 2018. A partir de 2018 el seguiment de l'execució pressupostària pot realitzar-se en el visor pressupostari.
Fonament jurídic: art. 9.1.f de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 15 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 33 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Unable to find resource '10155#10193#679144'
1
 
2<div class="webContent">
 
3  #set ($serviceContext = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal").getServiceContext())
 
4  #set ($httpServletRequest = $serviceContext.getRequest())
 
5  #set ($objThemeDisplay = $httpServletRequest.getAttribute("THEME_DISPLAY"))
 
6  
 
7  #set($enlaceDatos = $!Enlace.getSiblings())
 
8  #set($documentoDatos = $!Documento.getSiblings())
 
9  #set($valencia = "ca_ES")
 
10  
 
11  
 
12  #if($validator.isNotNull($reserved-article-title.data) || ($reserved-article-title.data!="") )
 
13  <p class="header10">$reserved-article-title.data</p>
 
14	#end
 
15	#if($validator.isNotNull($!Subtitulo.getData()) || ($!Subtitulo.getData()!="") )
 
16	<h2>$!Subtitulo.getData()</h2>
 
17	#end
 
18	
 
19  #if($validator.isNotNull($!Entradilla.getData()) || ($!Entradilla.getData()!="") )
 
20	<div class="content entrada">
 
21		$!Entradilla.getData()
 
22	</div>
 
23	#end
 
24	#if($validator.isNotNull($!Cuerpo.getData()) || ($!Cuerpo.getData()!="") )
 
25	<div class="content cuerpo">
 
26		$!Cuerpo.getData()
 
27	</div>
 
28	#end
 
29	<div class="relatedContents">
 
30	
 
31		#if($validator.isNotNull($enlaceDatos) && $enlaceDatos.size()>0)
 
32			#set($hay_enlaces = false)
 
33			#foreach ($content in $enlaceDatos)     
 
34				#if($validator.isNotNull($content.getData()))
 
35					#set($hay_enlaces = true)
 
36				#end
 
37			#end
 
38			#if($hay_enlaces)
 
39				<div class="links">
 
40					<h2>#language("related-links")</h2>
 
41					<ul> 
 
42					#foreach ($content in $enlaceDatos)  
 
43						#if($validator.isNotNull($!content.getData()))
 
44						  <li>
 
45						  #set($url = $!content.URL.getData())
 
46						  
 
47						  #if($validator.isNotNull($url))
 
48								#if($validator.isNotNull($!content.URL.Apertura.getData()))
 
49									#set($target = $!content.URL.Apertura.getData())
 
50								#else
 
51									#set($target = "_blank")
 
52								#end
 
53								#if ($target == "_blank")
 
54									#set($titleEnlace = "Abre una ventana nueva")
 
55								#else
 
56									#set($titleEnlace = "")
 
57								#end
 
58								#if($validator.isNotNull($!content.Icono.getData()) && $!content.Icono.getData() != "")
 
59									<img src="$!content.Icono.getData()" alt="" />
 
60								#end
 
61								<a href="$url" target="$target" title="$titleEnlace">$!content.getData()</a>
 
62							#else
 
63								$!content.getData()
 
64							#end
 
65							<br/>
 
66							<span>$!content.Descripcion.getData()</span>
 
67							</li> 
 
68						#end
 
69					#end
 
70					</ul>
 
71				</div>
 
72			#end
 
73		#end
 
74		
 
75		#set($journalArticleLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService"))
 
76		#set($assetEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService"))
 
77		
 
78		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($groupId, $reserved-article-id.data))
 
79		
 
80		## 20160720 Se comenta este bucle ya que parece el causante en los retardos de respuesta en los publicadores con contenidos de otras organizaciones
 
81		## 20141223 Puede que el articulo no sea de la organización actual, buscamos la organizacion a la que pertenece
 
82		## #if (!$hasJournalArticle)
 
83		##
 
84		##	#set($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService"))
 
85		##
 
86		##	#set($groups = $groupLocalService.getGroups(0, $groupLocalService.getGroupsCount()))
 
87		##	#foreach( $group in $groups )
 
88		##		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($group.getGroupId(), $reserved-article-id.data))
 
89		##		#if ($hasJournalArticle)
 
90		##			#set($groupId = $group.getGroupId())
 
91		##			#break
 
92		##		#end
 
93		##	#end				
 
94		## #end
 
95		## FIN 20141223
 
96		## FIN 20160720
 
97
 
98		#if ($hasJournalArticle)
 
99			#set($journalArticle = $!journalArticleLocalService.getArticle($groupId, $reserved-article-id.data))
 
100			
 
101			#if($validator.isNotNull($journalArticle))
 
102				#set($assetEntry = $assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle", $journalArticle.getResourcePrimKey()))
 
103				#set($assetLinkUtil = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetLinkLocalService"))
 
104				#set($dlFileEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService"))
 
105
 
106				#if($validator.isNotNull($assetEntry))
 
107					#set($assetLinks = $assetLinkUtil.getDirectLinks($assetEntry.getEntryId()))
 
108				
 
109					#if($validator.isNotNull($assetLinks) && $assetLinks.size()>0)
 
110					
 
111						#set($hay_documentos = false)
 
112						#foreach ($asset in $assetLinks)     
 
113							#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2()))
 
114							#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry"))
 
115								#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK()))
 
116							
 
117								#if($validator.isNotNull($dlFileEntry))
 
118									#set($hay_documentos = true)
 
119									#break
 
120								#end
 
121							#end
 
122						#end
 
123						#if($hay_documentos)
 
124							<div class="documents">	
 
125							<h2>#language("related-documents")</h2>
 
126							<ul>
 
127							#foreach ($asset in $assetLinks) 
 
128								#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2()))
 
129
 
130								#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry"))
 
131									#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK()))
 
132									#if($validator.isNotNull($dlFileEntry))
 
133										#set($idiomaDocumento = $dlFileEntry.getExpandoBridge().getAttribute("Idioma"))
 
134										#set($valorIdiomaPorDefecto = "Sin especificar")
 
135										#set($valorIdioma = $valorIdiomaPorDefecto)
 
136										
 
137										#foreach($idioma in $idiomaDocumento)
 
138											#set($valorIdioma = $idioma)
 
139										#end
 
140										
 
141										#if($locale == $valorIdioma || $valorIdioma == $valorIdiomaPorDefecto)
 
142										<li>
 
143											<a href="/documents/$dlFileEntry.getGroupId()/$dlFileEntry.getFolderId()/$dlFileEntry.getTitle()/$dlFileEntry.getUuid()" target="_blank" title="Abre nueva ventana">$dlFileEntry.getTitle()</a>
 
144										</li>
 
145										#end
 
146									#end
 
147								#end
 
148							#end
 
149							</ul>
 
150							</div>
 
151						#end
 
152					#end
 
153				#end
 
154			#end
 
155		#end
 
156		
 
157	</div>
 
158	
 
159	#if($validator.isNotNull($documentoDatos) && $documentoDatos.size()>0)
 
160	#set($count=0)
 
161	#foreach ($content in $documentoDatos)  
 
162		#set($url = $!content.URLDoc.getData())
 
163		
 
164		#set($urlCarpeta = $!content.URLCarpeta.getData())
 
165		#if($validator.isNotNull($urlCarpeta))
 
166			#set($url = $urlCarpeta)
 
167		#end
 
168		
 
169		#if($validator.isNotNull($url))
 
170			#set($tipo = $!content.Visualizacion.getData())
 
171			
 
172			#if ($url.contains("/documents/"))
 
173				#set($elementsUrl = $url.split("/"))
 
174				#set($pos=0)
 
175				#foreach ($elementUrl in $elementsUrl)
 
176					#if ($elementUrl.contains("documents"))
 
177						#break
 
178					#else
 
179						#set($pos=$pos+1)
 
180					#end
 
181				#end
 
182				#set($pos=$pos+1)
 
183				#set($groupIdListado = $elementsUrl.get($pos))
 
184				#set($pos=$pos+1)
 
185				#set($folderIdListado = $elementsUrl.get($pos))
 
186        <div class="clearfix"></div>
 
187				#if($validator.isNotNull($!content.getData()))
 
188					<h2>$!content.getData()</h2>
 
189				#end
 
190			
 
191				#if ($tipo == "listadoDocumentos")
 
192					<link href="/listado-documentos-portlet/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 
193					<script src="/listado-documentos-portlet/js/main.js" type="text/javascript"></script>				
 
194    			<runtime-portlet instance="$reserved-article-id.data" name="listadodocumentos_WAR_listadodocumentosportlet" queryString="paramParametros=$folderIdListado - $groupIdListado"></runtime-portlet>
 
195				#elseif ($tipo == "galeriaImagenes")
 
196				<div class="ocultarBordes">
 
197				  #set($instancia=$reserved-article-id.data+$count)
 
198					<link href="/html/portlet/image_gallery_display/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 
199					 #if ($objThemeDisplay.getURLCurrent().matches('.*folderId=.*'))
 
200					  <runtime-portlet instance="$instancia" name="31"></runtime-portlet>
 
201           #else
 
202            <runtime-portlet instance="$instancia" name="31" queryString="folderId=$folderIdListado"></runtime-portlet>
 
203           #end
 
204				</div>
 
205				#end
 
206			#end
 
207		#end
 
208		#set($count=$count+1)
 
209	#end
 
210#end
 
211
 
212</div> 

Informes de ejecución presupuestaria

INFORMES D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA GENERALITAT

 

L'article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana preveu que, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, la publicació de la informació objecte de publicitat activa es realitzarà a través d'un Portal de Transparència, en concret, el Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta.

Entre la informació objecte de publicitat activa s'inclouen els pressupostos, amb descripció dels programes pressupostaris i informació sobre el seu estat i grau d'execució.

 

Font: organismes autònoms
Data de creació: octubre 2018
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: octubre 2018