Visualització de contingut web

Informes de Execució Pressupostària

INFORMES D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT

 

L'execució pressupostària de despeses mostra la despesa real efectuada mensualment, en contrast amb la despesa inicial continguda en els pressupostos.

L'altra cara de la moneda ho representen els ingressos. D'esta manera, l'execució pressupostària d'ingressos mostra els drets de cobrament que s'han originat en l'exercici enfront dels ingressos previstos en els pressupostos.

 

Font: òrgan competent en matèria de comptabilitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: desembre 2018. A partir de 2018 el seguiment de l'execució pressupostària pot realitzar-se en el visor pressupostari.
Fonament jurídic: art. 9.1.f de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 15 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 33 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Informes d'Execució Pressupostària

INFORMES D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA AUTONÒMICS (CIMCANET)

 

En el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a més de la consulta dels informes mensuals, permet accedir a la sèrie acumulada completa d'Ingressos i Despeses des de 2011.

La informació de base utilitzada és l'arreplega en els "Qüestionaris d'informació comptable normalitzada", format acordat amb les CC.AA. per a la remissió d'informació de caràcter mensual d'acord amb el que establix l'Acord 24/2012 del Consell de Política Fiscal i Financera de 12 de novembre de 2012 pel qual s'establix la remissió d'informació resumida mensual per part de les comunitats autònomes, fixant el contingut, format i periodicitat de la recollida d'informació i la seua publicació.

 

Consulte les bases de dades de l'Estat.

 

Fonts: Secretaria d'Estat d'Hisenda i Ministeri d'Hisenda
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: anual
Data d'actualització: octubre 2019

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Unable to find resource '10155#10193#679144'
1<div class="webContent"> 
2  #set ($serviceContext = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal").getServiceContext()) 
3  #set ($httpServletRequest = $serviceContext.getRequest()) 
4  #set ($objThemeDisplay = $httpServletRequest.getAttribute("THEME_DISPLAY")) 
5	 
6  #set($enlaceDatos = $!Enlace.getSiblings()) 
7  #set($documentoDatos = $!Documento.getSiblings()) 
8  #set($valencia = "ca_ES") 
9   
10   
11  #if($validator.isNotNull($reserved-article-title.data) || ($reserved-article-title.data!="") ) 
12  <p class="header10">$reserved-article-title.data</p> 
13	#end 
14	#if($validator.isNotNull($!Subtitulo.getData()) || ($!Subtitulo.getData()!="") ) 
15	<h2>$!Subtitulo.getData()</h2> 
16	#end 
17	 
18  #if($validator.isNotNull($!Entradilla.getData()) || ($!Entradilla.getData()!="") ) 
19	<div class="content entrada"> 
20		$!Entradilla.getData() 
21	</div> 
22	#end 
23	#if($validator.isNotNull($!Cuerpo.getData()) || ($!Cuerpo.getData()!="") ) 
24	<div class="content cuerpo"> 
25		$!Cuerpo.getData() 
26	</div> 
27	#end 
28	<div class="relatedContents"> 
29	 
30		#if($validator.isNotNull($enlaceDatos) && $enlaceDatos.size()>0) 
31			#set($hay_enlaces = false) 
32			#foreach ($content in $enlaceDatos)      
33				#if($validator.isNotNull($content.getData())) 
34					#set($hay_enlaces = true) 
35				#end 
36			#end 
37			#if($hay_enlaces) 
38				<div class="links"> 
39					<h2>#language("related-links")</h2> 
40					<ul>  
41					#foreach ($content in $enlaceDatos)   
42						#if($validator.isNotNull($!content.getData())) 
43						  <li> 
44						  #set($url = $!content.URL.getData()) 
45						   
46						  #if($validator.isNotNull($url)) 
47								#if($validator.isNotNull($!content.URL.Apertura.getData())) 
48									#set($target = $!content.URL.Apertura.getData()) 
49								#else 
50									#set($target = "_blank") 
51								#end 
52								#if ($target == "_blank") 
53									#set($titleEnlace = "Abre una ventana nueva") 
54								#else 
55									#set($titleEnlace = "") 
56								#end 
57								#if($validator.isNotNull($!content.Icono.getData()) && $!content.Icono.getData() != "") 
58									<img src="$!content.Icono.getData()" alt="" /> 
59								#end 
60								<a href="$url" target="$target" title="$titleEnlace">$!content.getData()</a> 
61							#else 
62								$!content.getData() 
63							#end 
64							<br/> 
65							<span>$!content.Descripcion.getData()</span> 
66							</li>  
67						#end 
68					#end 
69					</ul> 
70				</div> 
71			#end 
72		#end 
73		 
74		#set($journalArticleLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")) 
75		#set($assetEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService")) 
76		 
77		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($groupId, $reserved-article-id.data)) 
78		 
79		## 20160720 Se comenta este bucle ya que parece el causante en los retardos de respuesta en los publicadores con contenidos de otras organizaciones 
80		## 20141223 Puede que el articulo no sea de la organización actual, buscamos la organizacion a la que pertenece 
81		## #if (!$hasJournalArticle) 
82		## 
83		##	#set($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")) 
84		## 
85		##	#set($groups = $groupLocalService.getGroups(0, $groupLocalService.getGroupsCount())) 
86		##	#foreach( $group in $groups ) 
87		##		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($group.getGroupId(), $reserved-article-id.data)) 
88		##		#if ($hasJournalArticle) 
89		##			#set($groupId = $group.getGroupId()) 
90		##			#break 
91		##		#end 
92		##	#end				 
93		## #end 
94		## FIN 20141223 
95		## FIN 20160720 
96		#if ($hasJournalArticle) 
97			#set($journalArticle = $!journalArticleLocalService.getArticle($groupId, $reserved-article-id.data)) 
98			 
99			#if($validator.isNotNull($journalArticle)) 
100				#set($assetEntry = $assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle", $journalArticle.getResourcePrimKey())) 
101				#set($assetLinkUtil = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetLinkLocalService")) 
102				#set($dlFileEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService")) 
103 
104				#if($validator.isNotNull($assetEntry)) 
105					#set($assetLinks = $assetLinkUtil.getDirectLinks($assetEntry.getEntryId())) 
106				 
107					#if($validator.isNotNull($assetLinks) && $assetLinks.size()>0) 
108					 
109						#set($hay_documentos = false) 
110						#foreach ($asset in $assetLinks)      
111							#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2())) 
112							#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry")) 
113								#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK())) 
114							 
115								#if($validator.isNotNull($dlFileEntry)) 
116									#set($hay_documentos = true) 
117									#break 
118								#end 
119							#end 
120						#end 
121						#if($hay_documentos) 
122							<div class="documents">	 
123							<h2>#language("related-documents")</h2> 
124							<ul> 
125							#foreach ($asset in $assetLinks)  
126								#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2())) 
127 
128								#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry")) 
129									#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK())) 
130									#if($validator.isNotNull($dlFileEntry)) 
131										#set($idiomaDocumento = $dlFileEntry.getExpandoBridge().getAttribute("Idioma")) 
132										#set($valorIdiomaPorDefecto = "Sin especificar") 
133										#set($valorIdioma = $valorIdiomaPorDefecto) 
134										 
135										#foreach($idioma in $idiomaDocumento) 
136											#set($valorIdioma = $idioma) 
137										#end 
138										 
139										#if($locale == $valorIdioma || $valorIdioma == $valorIdiomaPorDefecto) 
140										<li> 
141											<a href="/documents/$dlFileEntry.getGroupId()/$dlFileEntry.getFolderId()/$dlFileEntry.getTitle()/$dlFileEntry.getUuid()" target="_blank" title="Abre nueva ventana">$dlFileEntry.getTitle()</a> 
142										</li> 
143										#end 
144									#end 
145								#end 
146							#end 
147							</ul> 
148							</div> 
149						#end 
150					#end 
151				#end 
152			#end 
153		#end 
154		 
155	</div> 
156	 
157	#if($validator.isNotNull($documentoDatos) && $documentoDatos.size()>0) 
158	#set($count=0) 
159	#foreach ($content in $documentoDatos)   
160		#set($url = $!content.URLDoc.getData()) 
161		#if($validator.isNotNull($url)) 
162			#set($tipo = $!content.Visualizacion.getData()) 
163			 
164			#if ($url.contains("/documents/")) 
165				#set($elementsUrl = $url.split("/")) 
166				#set($pos=0) 
167				#foreach ($elementUrl in $elementsUrl) 
168					#if ($elementUrl.contains("documents")) 
169						#break 
170					#else 
171						#set($pos=$pos+1) 
172					#end 
173				#end 
174				#set($pos=$pos+1) 
175				#set($groupIdListado = $elementsUrl.get($pos)) 
176				#set($pos=$pos+1) 
177				#set($folderIdListado = $elementsUrl.get($pos)) 
178        <div class="clearfix"></div> 
179				#if($validator.isNotNull($!content.getData())) 
180					<h2>$!content.getData()</h2> 
181				#end 
182			 
183				#if ($tipo == "listadoDocumentos") 
184					<link href="/listado-documentos-portlet/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
185					<script src="/listado-documentos-portlet/js/main.js" type="text/javascript"></script>				 
186    			<runtime-portlet instance="$reserved-article-id.data" name="listadodocumentos_WAR_listadodocumentosportlet" queryString="paramParametros=$folderIdListado - $groupIdListado"></runtime-portlet> 
187				#elseif ($tipo == "galeriaImagenes") 
188				<div class="ocultarBordes"> 
189				  #set($instancia=$reserved-article-id.data+$count) 
190					<link href="/html/portlet/image_gallery_display/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
191					 #if ($objThemeDisplay.getURLCurrent().matches('.*folderId=.*')) 
192					  <runtime-portlet instance="$instancia" name="31"></runtime-portlet> 
193           #else 
194            <runtime-portlet instance="$instancia" name="31" queryString="folderId=$folderIdListado"></runtime-portlet> 
195           #end 
196				</div> 
197				#end 
198			#end 
199		#end 
200		#set($count=$count+1) 
201	#end 
202#end 
203 
204</div>