Visualització de contingut web

Informes de Execució Pressupostària

INFORMES D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT

 

L'execució pressupostària de despeses mostra la despesa real efectuada mensualment, en contrast amb la despesa inicial continguda en els pressupostos.

L'altra cara de la moneda ho representen els ingressos. D'esta manera, l'execució pressupostària d'ingressos mostra els drets de cobrament que s'han originat en l'exercici enfront dels ingressos previstos en els pressupostos.

 

Font: òrgan competent en matèria de comptabilitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: desembre 2018. A partir de 2018 el seguiment de l'execució pressupostària pot realitzar-se en el visor pressupostari.
Fonament jurídic: art. 9.1.f de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 15 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 33 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Unable to find resource '10155#10193#679144'
1<div class="webContent">
 
2  #set ($serviceContext = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal").getServiceContext())
 
3  #set ($httpServletRequest = $serviceContext.getRequest())
 
4  #set ($objThemeDisplay = $httpServletRequest.getAttribute("THEME_DISPLAY"))
 
5  
 
6  #set($enlaceDatos = $!Enlace.getSiblings())
 
7  #set($documentoDatos = $!Documento.getSiblings())
 
8  #set($valencia = "ca_ES")
 
9  
 
10  
 
11  #if($validator.isNotNull($reserved-article-title.data) || ($reserved-article-title.data!="") )
 
12  <p class="header10">$reserved-article-title.data</p>
 
13	#end
 
14	#if($validator.isNotNull($!Subtitulo.getData()) || ($!Subtitulo.getData()!="") )
 
15	<h2>$!Subtitulo.getData()</h2>
 
16	#end
 
17	
 
18  #if($validator.isNotNull($!Entradilla.getData()) || ($!Entradilla.getData()!="") )
 
19	<div class="content entrada">
 
20		$!Entradilla.getData()
 
21	</div>
 
22	#end
 
23	#if($validator.isNotNull($!Cuerpo.getData()) || ($!Cuerpo.getData()!="") )
 
24	<div class="content cuerpo">
 
25		$!Cuerpo.getData()
 
26	</div>
 
27	#end
 
28	<div class="relatedContents">
 
29	
 
30		#if($validator.isNotNull($enlaceDatos) && $enlaceDatos.size()>0)
 
31			#set($hay_enlaces = false)
 
32			#foreach ($content in $enlaceDatos)     
 
33				#if($validator.isNotNull($content.getData()))
 
34					#set($hay_enlaces = true)
 
35				#end
 
36			#end
 
37			#if($hay_enlaces)
 
38				<div class="links">
 
39					<h2>#language("related-links")</h2>
 
40					<ul> 
 
41					#foreach ($content in $enlaceDatos)  
 
42						#if($validator.isNotNull($!content.getData()))
 
43						  <li>
 
44						  #set($url = $!content.URL.getData())
 
45						  
 
46						  #if($validator.isNotNull($url))
 
47								#if($validator.isNotNull($!content.URL.Apertura.getData()))
 
48									#set($target = $!content.URL.Apertura.getData())
 
49								#else
 
50									#set($target = "_blank")
 
51								#end
 
52								#if ($target == "_blank")
 
53									#set($titleEnlace = "Abre una ventana nueva")
 
54								#else
 
55									#set($titleEnlace = "")
 
56								#end
 
57								#if($validator.isNotNull($!content.Icono.getData()) && $!content.Icono.getData() != "")
 
58									<img src="$!content.Icono.getData()" alt="" />
 
59								#end
 
60								<a href="$url" target="$target" title="$titleEnlace">$!content.getData()</a>
 
61							#else
 
62								$!content.getData()
 
63							#end
 
64							<br/>
 
65							<span>$!content.Descripcion.getData()</span>
 
66							</li> 
 
67						#end
 
68					#end
 
69					</ul>
 
70				</div>
 
71			#end
 
72		#end
 
73		
 
74		#set($journalArticleLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService"))
 
75		#set($assetEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService"))
 
76		
 
77		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($groupId, $reserved-article-id.data))
 
78		
 
79		## 20160720 Se comenta este bucle ya que parece el causante en los retardos de respuesta en los publicadores con contenidos de otras organizaciones
 
80		## 20141223 Puede que el articulo no sea de la organización actual, buscamos la organizacion a la que pertenece
 
81		## #if (!$hasJournalArticle)
 
82		##
 
83		##	#set($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService"))
 
84		##
 
85		##	#set($groups = $groupLocalService.getGroups(0, $groupLocalService.getGroupsCount()))
 
86		##	#foreach( $group in $groups )
 
87		##		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($group.getGroupId(), $reserved-article-id.data))
 
88		##		#if ($hasJournalArticle)
 
89		##			#set($groupId = $group.getGroupId())
 
90		##			#break
 
91		##		#end
 
92		##	#end				
 
93		## #end
 
94		## FIN 20141223
 
95		## FIN 20160720
 
96
 
97		#if ($hasJournalArticle)
 
98			#set($journalArticle = $!journalArticleLocalService.getArticle($groupId, $reserved-article-id.data))
 
99			
 
100			#if($validator.isNotNull($journalArticle))
 
101				#set($assetEntry = $assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle", $journalArticle.getResourcePrimKey()))
 
102				#set($assetLinkUtil = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetLinkLocalService"))
 
103				#set($dlFileEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService"))
 
104
 
105				#if($validator.isNotNull($assetEntry))
 
106					#set($assetLinks = $assetLinkUtil.getDirectLinks($assetEntry.getEntryId()))
 
107				
 
108					#if($validator.isNotNull($assetLinks) && $assetLinks.size()>0)
 
109					
 
110						#set($hay_documentos = false)
 
111						#foreach ($asset in $assetLinks)     
 
112							#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2()))
 
113							#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry"))
 
114								#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK()))
 
115							
 
116								#if($validator.isNotNull($dlFileEntry))
 
117									#set($hay_documentos = true)
 
118									#break
 
119								#end
 
120							#end
 
121						#end
 
122						#if($hay_documentos)
 
123							<div class="documents">	
 
124							<h2>#language("related-documents")</h2>
 
125							<ul>
 
126							#foreach ($asset in $assetLinks) 
 
127								#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2()))
 
128
 
129								#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry"))
 
130									#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK()))
 
131									#if($validator.isNotNull($dlFileEntry))
 
132										#set($idiomaDocumento = $dlFileEntry.getExpandoBridge().getAttribute("Idioma"))
 
133										#set($valorIdiomaPorDefecto = "Sin especificar")
 
134										#set($valorIdioma = $valorIdiomaPorDefecto)
 
135										
 
136										#foreach($idioma in $idiomaDocumento)
 
137											#set($valorIdioma = $idioma)
 
138										#end
 
139										
 
140										#if($locale == $valorIdioma || $valorIdioma == $valorIdiomaPorDefecto)
 
141										<li>
 
142											<a href="/documents/$dlFileEntry.getGroupId()/$dlFileEntry.getFolderId()/$dlFileEntry.getTitle()/$dlFileEntry.getUuid()" target="_blank" title="Abre nueva ventana">$dlFileEntry.getTitle()</a>
 
143										</li>
 
144										#end
 
145									#end
 
146								#end
 
147							#end
 
148							</ul>
 
149							</div>
 
150						#end
 
151					#end
 
152				#end
 
153			#end
 
154		#end
 
155		
 
156	</div>
 
157	
 
158	#if($validator.isNotNull($documentoDatos) && $documentoDatos.size()>0)
 
159	#set($count=0)
 
160	#foreach ($content in $documentoDatos)  
 
161		#set($url = $!content.URLDoc.getData())
 
162		
 
163		#set($urlCarpeta = $!content.URLCarpeta.getData())
 
164		#if($validator.isNotNull($urlCarpeta))
 
165			#set($url = $urlCarpeta)
 
166		#end
 
167		
 
168		#if($validator.isNotNull($url))
 
169			#set($tipo = $!content.Visualizacion.getData())
 
170			
 
171			#if ($url.contains("/documents/"))
 
172				#set($elementsUrl = $url.split("/"))
 
173				#set($pos=0)
 
174				#foreach ($elementUrl in $elementsUrl)
 
175					#if ($elementUrl.contains("documents"))
 
176						#break
 
177					#else
 
178						#set($pos=$pos+1)
 
179					#end
 
180				#end
 
181				#set($pos=$pos+1)
 
182				#set($groupIdListado = $elementsUrl.get($pos))
 
183				#set($pos=$pos+1)
 
184				#set($folderIdListado = $elementsUrl.get($pos))
 
185        <div class="clearfix"></div>
 
186				#if($validator.isNotNull($!content.getData()))
 
187					<h2>$!content.getData()</h2>
 
188				#end
 
189			
 
190				#if ($tipo == "listadoDocumentos")
 
191					<link href="/listado-documentos-portlet/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 
192					<script src="/listado-documentos-portlet/js/main.js" type="text/javascript"></script>				
 
193    			<runtime-portlet instance="$reserved-article-id.data" name="listadodocumentos_WAR_listadodocumentosportlet" queryString="paramParametros=$folderIdListado - $groupIdListado"></runtime-portlet>
 
194				#elseif ($tipo == "galeriaImagenes")
 
195				<div class="ocultarBordes">
 
196				  #set($instancia=$reserved-article-id.data+$count)
 
197					<link href="/html/portlet/image_gallery_display/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 
198					 #if ($objThemeDisplay.getURLCurrent().matches('.*folderId=.*'))
 
199					  <runtime-portlet instance="$instancia" name="31"></runtime-portlet>
 
200           #else
 
201            <runtime-portlet instance="$instancia" name="31" queryString="folderId=$folderIdListado"></runtime-portlet>
 
202           #end
 
203				</div>
 
204				#end
 
205			#end
 
206		#end
 
207		#set($count=$count+1)
 
208	#end
 
209#end
 
210
 
211</div> 

Informes de ejecución presupuestaria

INFORMES D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA GENERALITAT

 

L'article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana preveu que, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, la publicació de la informació objecte de publicitat activa es realitzarà a través d'un Portal de Transparència, en concret, el Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta.

Entre la informació objecte de publicitat activa s'inclouen els pressupostos, amb descripció dels programes pressupostaris i informació sobre el seu estat i grau d'execució.

 

Font: organismes autònoms
Data de creació: octubre 2018
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: octubre 2018