Visualització de contingut web

Indicadors de seguiment pressupost GVA

L'elaboració dels pressupostos a partir de la designació d'objectius a més d'analitzar el grau d'execució dels indicadors inclosos en les lleis de pressupostos corresponents (d'acord amb la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària), pretén servir per a valorar si els indicadors existents són adequats per a mesurar-ne l'èxit, és a dir, l'eficàcia de la despesa en la prestació dels serveis públics o si el seu disseny pateix alguna deficiència que puga corregir-se per a millorar-ne la qualitat.

L'objectiu final de l'informe de seguiment sobre el grau d'execució d'objectius és conéixer en quina mesura s'han aconseguit els objectius que es van proposar en el moment d'elaborar el pressupost de dos anys arrere, servint-se per a això dels indicadors de seguiment establits a tal finalitat.
 
L'anàlisi de l'evolució registrada en els indicadors i de les causes que estan darrere d'aquesta evolució aporta una informació d'interés per a fer més eficaç l'assignació de recursos per part del Consell en els diferents programes pressupostaris, a través dels quals la Generalitat planifica i executa les seues polítiques públiques.
 
En conseqüència, es pot considerar que aquest informe és una eina important en l'avaluació de les polítiques públiques desenvolupades per la Generalitat. Aporta elements d'interés per a afavorir una presa de decisions basades en evidències, per a proposar eventuals correccions, i augmenta la transparència sobre la utilització dels recursos públics i el seu impacte, rendint així comptes a la ciutadania.

 

  • Informe sobre grau d'execució indicadors pressupost 2022 (Descarregar PDF)
  • Informe sobre grau d'execució indicadors pressupost 2021 (Descarregar PDF)
  • Informe sobre grau d'execució indicadors pressupost 2020 (Descarregar PDF)
  • Informe sobre grau d'execució indicadors pressupost 2019 (Descarregar PDF)
  • Informe sobre grau d'execució indicadors pressupost 2018 (Descarregar PDF)
  • Informe sobre grau d'execució indicadors pressupost 2017 (Descarregar PDF)
  • Informe sobre grau d'execució indicadors pressupost 2016 (Descarregar PDF)
  • Informe sobre grau d'execució indicadors pressupost 2015 (Descarregar PDF)
  • Informe sobre grau d'execució indicadors pressupost 2014 (Descarregar PDF)

 

 

Font: òrgan competent en matèria de pressupostos
Data d'actualització: octubre 2023
Periodicitat: anual
Data creació: octubre 2016 
Fonament: indicador dccaa422 de l'índex de transparència DYNTRA