Visualització de contingut web

Indicadors de seguiment pressupost GVA

L'elaboració dels pressupostos a partir de la designació d'objectius a més d'analitzar el grau d'execució dels indicadors inclosos en les lleis de pressupostos corresponents (d'acord amb la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària), pretén servir per a valorar si els indicadors existents són adequats per a mesurar-ne l'èxit, és a dir, l'eficàcia de la despesa en la prestació dels serveis públics o si el seu disseny pateix alguna deficiència que puga corregir-se per a millorar-ne la qualitat.

Reflecteix els objectius assignats a les diferents unitats que integren el sector públic, els costos inherents a la realització de les activitats que es proposen per a la consecució dels objectius o fins enunciats i el conjunt d'indicadors que mostren el grau de compliment d'aquests fins.

Respecte a " l'Informe sobre grau d' execució indicadors pressupost 2015 ", publicat en els Pressupostos de 2017, cal tenir en compte que les conclusions es refereixen només a les dades corresponents als objectius que disposen d'indicadors de tipus quantitatiu. Per tant, la valoració general dels programes pressupostaris no reflecteix la totalitat de les actuacions realitzades.

 

 

Font: òrgan competent en matèria de pressupostos
Data d'actualització: febrer 2022
Periodicitat: anual
Data creació: octubre 2016 
Fonament: indicador dccaa422 de l'índex de transparència DYNTRA