Visualització de contingut web

Índex de solvència

La solvència es defineix com la capacitat d'un ens per a fer front als seus deutes i a les seues obligacions financeres tant a curt com a llarg termini.

La qualificació creditícia o ràting avalua la capacitat d'una entitat per a fer front a les seues obligacions financeres. Mesura el risc que incorren els inversors que presten els seus diners a la citada entitat. Aquestes notes o qualificacions són realitzades per les anomenades "agències de ràting" que són entitats privades especialitzades que es dediquen a valorar a les entitats. Aquestes notes van des de "AAA o Aaa" que és la màxima qualificació fins a C o D. Escala de qualificacions Standard & Poor's i Moody's (Descarregar xlsx)

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic publica el Ràting de la Generalitat. Les tres agències que qualifiquen l'índex de solvència són: Fitch, Standard & Poor's i Moody's.

 

 
 
 
 
 
Font: conselleria competent en matèria de finançament autonòmic; per a les qualificacions FitchStandard & Poor's i Moody's.
Data d'actualització: maig 2023
Periodicitat: --
Data de creació: novembre 2022 
Fonament jurídic: : art. 18 3 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència,i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)