Visualització de contingut web

Activitat de control de conflicte d’interessos

 

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE LA LLEI 8/2016 I EL DECRET 65/2018

L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI) elabora anualment l'informe sobre el compliment de les obligacions previstes en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, i es remet a les Corts, a través de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència.

Aquest document conté informació sobre el nombre de persones obligades a presentar les declaracions d'activitats i béns, drets i obligacions patrimonials; el nombre de declaracions formulades i les persones a qui corresponen. Inclou també informació sobre el nombre de resolucions en matèria de compatibilitat i incompatibilitat; sobre l'aplicació del règim sancionador; els casos en què no s'ha produït la incoació del procediment sancionador al qual es refereix l'article 48.1 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2016, de 28 d'octubre i qualssevol altres incidències o fets rellevants, com ara comunicacions d'abstenció, inhibició i recusació.

 

Memoràndum 2017/2023

 

PLANS DE CONTROL I VERIFICACIÓ DE L'OCCI

L'OCCI té encomanat l'exercici de la labor inspectora quan tinga coneixement de qualsevol indici d'irregularitat en matèria d'incompatibilitats o conflictes d'interessos de les persones incloses en l'article 2 de la Llei 8/2016, per denúncia, petició raonada d'altres òrgans o entitats o a iniciativa pròpia, així com informar la resta d'òrgans que tinguen atribuïdes funcions d'inspecció, quan es detecte alguna irregularitat de la seua competència, i en cas de situacions d'aparent il·lícit penal cal informar el Ministeri Fiscal immediatament.
L'objectiu del Pla de control i verificació és la comprovació del compliment del règim de compatibilitat per les persones amb càrrec públic citades, mitjançant l'anàlisi de les declaracions i documents que han presentat en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos, RECCI, triades aleatòriament.

 

 

INFRACCIONS


En cas de produir-se alguna infracció greu o molt greu per part de les persones alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, l'OCCI informarà del nom de la persona infractora i de la infracció comesa i aquesta informació es publicarà en el Portal de Transparència de la Generalitat. Fins a la data de la revisió d'aquesta pàgina no s'hi ha produït cap comunicació.

 

Font: Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI)
Data d'actualització: març 2024
Periodicitat: La informació s'actualitza cada vegada que hi haja una modificació
Data de creació: maig 2018
Fonament jurídic: Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes i Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes

 

Publicació en el dogv de les declaracions presentades en el registre d'activitats I de béns I drets patrimonials d'alts càrrecs de la generalitat I el seu sector públic instrumental