Visualització de contingut web

Activitat de control de conflicte d’interessos

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE LA LLEI 8/2016 I EL DECRET 65/2018

L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI) elabora anualment l'informe sobre el compliment de les obligacions previstes en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, i es remet a les Corts, a través de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència.

Aquest document conté informació sobre el nombre de persones obligades a presentar les declaracions d'activitats i béns, drets i obligacions patrimonials; el nombre de declaracions formulades i les persones a qui corresponen. Inclou també informació sobre el nombre de resolucions en matèria de compatibilitat i incompatibilitat; sobre l'aplicació del règim sancionador; els casos en què no s'ha produït la incoació del procediment sancionador al qual es refereix l'article 48.1 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2016, de 28 d'octubre i qualssevol altres incidències o fets rellevants, com ara comunicacions d'abstenció, inhibició i recusació.

Informe OCCI 2020
Informe OCCI 2019
Informe OCCI 2018

 

PLANS DE CONTROL I VERIFICACIÓ DE L'OCCI

L'OCCI té encomanat l'exercici de la labor inspectora quan tinga coneixement de qualsevol indici d'irregularitat en matèria d'incompatibilitats o conflictes d'interessos de les persones incloses en l'article 2 de la Llei 8/2016, per denúncia, petició raonada d'altres òrgans o entitats o a iniciativa pròpia, així com informar la resta d'òrgans que tinguen atribuïdes funcions d'inspecció, quan es detecte alguna irregularitat de la seua competència, i en cas de situacions d'aparent il·lícit penal cal informar el Ministeri Fiscal immediatament
L'objectiu del Pla de control i verificació és la comprovació del compliment del règim de compatibilitat per les
persones amb càrrec públic citades, mitjançant l'anàlisi de les declaracions i documents que han presentat en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos, RECCI, triades aleatòriament

 

INFRACCIONS


En cas de produir-se alguna infracció greu o molt greu per part dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, l'OCCI informarà del nom de la persona infractora i de la infracció comesa i aquesta informació es publicarà en el Portal de Transparència de la Generalitat. Fins a la data de la revisió d'aquesta pàgina no s'hi ha produït cap comunicació.

 

Font: Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI)
Data de creació: maig 2018
Periodicitat: La informació s'actualitza cada vegada que hi haja una modificació
Data d'actualització: abril 2021
Fonament jurídic: Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes i Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes

 

Publicació en el dogv de les declaracions presentades en el registre d'activitats I de béns I drets patrimonials d'alts càrrecs de la generalitat I el seu sector públic instrumental

PUBLICACIÓ EN EL DOGV DE LES DECLARACIONS PRESENTADES EN EL REGISTRE D'ACTIVITATS I DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS D'ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

Resolució de 23 de febrer de 2017, de la directora general de Transparència i Participació, per la qual s'ordena la publicació de les declaracions d'activitats, de béns i interessos y de rendes percebudes efectuades davant del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental.

Resolució de 21 de febrer de 2018, de la directora general de Transparència i Participació, per la qual s'ordena la publicació de les declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes efectuades davant del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental, durant l'any 2017.

Resolució de 14 de febrer de 2019, del director de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos de la Generalitat, per la qual s'ordena la publicació de les declaracions d'activitats, de béns i interessos de rendes percebudes efectuades davant el Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials de determinats alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, durant l'any 2018.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de febrer de 2019, del director de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos de la Generalitat, per la qual s'ordena la publicació de les declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes efectuades davant el Registre d'activitats i de béns i drets patrimonials de determi-nats alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, durant l'any 2018.


Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data de creació: febrer 2017
Periodicitat: anual
Data d'actualització: abril 2019
Fonament: art. 27 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i el Decret 56/2016, del Consell. de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat (DOGV núm. 7781 de 13.05.2016). Indicador dccaa316 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 19 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional. Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i Transparència Internacional Espanya (9 de desembre de 2015)