Visualització de contingut web

Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE LA LLEI 8/2016 I EL DECRET 65/2018

L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI) elabora anualment l'informe sobre el compliment de les obligacions previstes en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, i es remet a les Corts, a través de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència.

Aquest document conté informació sobre el nombre de persones obligades a presentar les declaracions d'activitats i béns, drets i obligacions patrimonials; el nombre de declaracions formulades i les persones a qui corresponen. Inclou també informació sobre el nombre de resolucions en matèria de compatibilitat i incompatibilitat; sobre l'aplicació del règim sancionador; els casos en què no s'ha produït la incoació del procediment sancionador al qual es refereix l'article 48.1 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2016, de 28 d'octubre i qualssevol altres incidències o fets rellevants, com ara comunicacions d'abstenció, inhibició i recusació.

Informe OCCI 2020
Informe OCCI 2019
Informe OCCI 2018

 

PLANS DE CONTROL I VERIFICACIÓ DE L'OCCI

L'OCCI té encomanat l'exercici de la labor inspectora quan tinga coneixement de qualsevol indici d'irregularitat en matèria d'incompatibilitats o conflictes d'interessos de les persones incloses en l'article 2 de la Llei 8/2016, per denúncia, petició raonada d'altres òrgans o entitats o a iniciativa pròpia, així com informar la resta d'òrgans que tinguen atribuïdes funcions d'inspecció, quan es detecte alguna irregularitat de la seua competència, i en cas de situacions d'aparent il·lícit penal cal informar el Ministeri Fiscal immediatament
L'objectiu del Pla de control i verificació és la comprovació del compliment del règim de compatibilitat per les
persones amb càrrec públic citades, mitjançant l'anàlisi de les declaracions i documents que han presentat en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos, RECCI, triades aleatòriament

 

PUBLICACIÓ DE LES DECLARACIONS D'ACTIVITATS I DE LES RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT

Les declaracions d'activitats presentades per cada persona que ocupa un càrrec públic no electe de l'Administració de la Generalitat es publiquen en la seua fitxa personal, a la què es pot accedir navegant per l'organigrama de GVA Oberta 

Consulte  les resolucions de reconeixement de compatibilitat per a l'exercici de càrrec públic en la pestanya "Compatibilitats" que apareix en la fitxa de cada alt càrrec en l'organigrama vigent i les declaracions de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat posterior al cessament en la fitxa corresponent de l'històric d'alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, des de juny de 2015.

 

INFRACCIONS

En cas de produir-se alguna infracció greu o molt greu per part dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, l'OCCI informarà del nom de la persona infractora i de la infracció comesa i aquesta informació es publicarà en el Portal de Transparència de la Generalitat. Fins a la data de la revisió d'aquesta pàgina no s'hi ha produït cap comunicació.

 

Font: Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI)
Data de creació: maig 2018
Periodicitat: La informació s'actualitza cada vegada que hi haja una modificació
Data d'actualització: abril 2021
Fonament jurídic: Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes i Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes