Visualització de contingut web

Glossari

Accessibilitat

L'accessibilitat és la facilitat d'ús de manera eficient, eficaç i satisfactòria d'un producte, servei, entorn o instrument per persones que posseeixen diferents capacitats. Per tant, accessibilitat electrònica fa referència al fet que els productes i serveis electrònics puguen ser utilitzats pels usuaris amb efectivitat, eficiència i satisfacció en un context d'ús determinat (norma ISO/TC 16027).

Bon govern

El bon govern pot definir-se com el conjunt de principis ètics i d'actuació que han de regir el comportament dels alts càrrecs i assimilats en les administracions públiques. Aquests principis afecten les persones integrants del Consell i a les persones titulars de les secretaries autonòmiques, sotssecretaries, direccions generals i òrgans o centres directius el nomenament dels quals competisca al Consell. També afecten les persones que exercisquen càrrecs directius com a presidents, directors generals, directors gerents, consellers delegats i funcions executives assimilables en les organitzacions del sector públic instrumental de la Generalitat així com qualsevol persona que haja subscrit un contracte laboral especial d'alta direcció.

Dades obertes

El concepte de dades obertes (dades obertes) remet a la idea que determinats tipus d'informació, generalment dades estadístiques, estiguen disponibles per a la seua utilització de manera lliure. En el cas de les administracions públiques, aquestes poden posar a la disposició dels ciutadans bases de dades perquè les utilitzen.

Perquè les dades facilitades siguen considerats oberts han d'estar disponibles en formats reutilitzables, per exemple CSV, XML, JSON, etc.

Consulte les preguntes freqüents sobre dades obertes.

Dret d'accés a la informació pública

El dret d'accés a la informació pública és el que té qualsevol ciutadà o ciutadana a sol·licitar la informació en poder de les administracions públiques, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, mitjançant sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les contemplades en la llei.

Informació pública

Conjunt de continguts o documents que obren en poder de qualsevol dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i que han sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

Interoperabilitat

Capacitat de dues o més sistemes o components per a intercanviar informació i poder utilitzar-la. La informació ha de publicar-se conforme a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, aprovat pel Reial decret 4/2010, de 8 gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica (BOE núm. 25, de 29.01.2010) així com a les normes tècniques d'interoperabilitat.

Publicitat activa

Informació que l'Administració posa a la disposició de la ciutadania sense necessitat que ho sol·licite, fonamentalment a través de mitjans telemàtics.

Reutilització

La reutilització de la informació del sector públic consisteix en l'ús, per part de persones físiques o jurídiques, d'informació generada per organismes del sector públic, amb finalitats comercials o no.

Transparència

Es pot definir la transparència com el dret de la ciutadania a accedir a la informació que produeixen i gestionen les administracions públiques.

 

Font: òrgan amb competències en matèria de transparència
Data de creació: setembre 2020
Data d'actualització del text: setembre 2020
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència